• VT -24 (se nedan) VT -25 (publiceras i juni 2024)

Delkurs 1:

Relationer, samspel och konflikthantering.

Måndag 15.1 kl.18-20.30 (3x45)
Måndag 22.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 29.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 5.2 kl.19-20.30 (2x45)
Torsdag 8.2 kl.18-19.30 (2x45)
Torsdag 15.2 kl.18-20.30 (3x45)

Kursledare: Linda Eriksson

Studieform: Digital nätkurs

 

Delkurs 2:

Barns språkutveckling.
Ons 14/2 kl. 18-19.30
Ons 21/2 kl. 18-19.30
Ons 28/2 kl. 18-19.30
Ons  6/3 kl. 18-19.30
Ons 13/3 kl. 18-19.30
Ons 20/3 kl. 18-19.30
Ons 10/4 kl. 18-19.30

Ann-Katrin Svensson

Studieform: Digital nätkurs

Delkurser

Tidpunkt:

Måndag 15.1 kl.18-20.30 (3x45)
Måndag 22.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 29.1 kl.18-19.30 (2x45)
Måndag 5.2 kl.19-20.30 (2x45)
Torsdag 8.2 kl.18-19.30 (2x45)
Torsdag 15.2 kl.18-20.30 (3x45)

Studieform: Distansundervisning via Zoom

Kursledare: Linda Eriksson

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Att den studerande ska ha:

-utvecklat förståelse för betydelsen av ett relationellt perspektiv inom pedagogiken för de yngre barnen. -utvecklat medvetenhet om betydelsen av fungerande arbetsplatsrelationer, samspel, kommunikation och konflikthantering inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. -kunskap om hur konstruktiva relationer skapas och upprätthålls genom ord, röst och kroppsspråk. -tillägnat sig grundläggande strategier för konflikthantering i förhållande till barn och vuxna.

 
Innehåll

Under kursen tillägnar sig studerande verktyg för att stöda eget och andras välmående, hur konstruktiva relationer upprätthålls och samspel som stöd för lärande gemenskap. Kommunikationens betydelse för det pedagogiska arbetet, även röstvård behandlas. Förebyggande arbete gällande mobbning, diskriminering och trakasserier.

 
Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Vitsordsskala

U-5

 
Studiematerial

Cosmovici Idsøe, E. & Roland, P. (2019). Kränkande beteende i förskolan – förstå, förebygga och hantera. Lund: Studentlitteratur.

Dahlbeck, P. & Westlund, K. (2019). Relationell pedagogik – i teori och praktik I förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Hakvoort, I. & Friberg, B. (2020). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Gleerups.

Hougaard, B. (2011). Praktisk vägledning i kommunikation. För lärare i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Markström, A-M. & Simonsson, M. (2018). Utvecklingssamtal. Kommunikation mellan hem och förskola. Lund: Studentlitteratur. (valda delar)

Riddersporre, B. & Bruce, B. (red.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur och Kultur. (valda delar)

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Tidpunkt:

Ons 14/2 kl. 18-19.30
Ons 21/2 kl. 18-19.30
Ons 28/2 kl. 18-19.30
Ons  6/3 kl. 18-19.30
Ons 13/3 kl. 18-19.30
Ons 20/3 kl. 18-19.30
Ons 10/4 kl. 18-19.30

Studieform: Distansundervisning via Zoom

 

Kursledare: professor Ann-Katrin Svensson

Innehåll

Under kursen blir de studerande förtrogna med olika teoretiska perspektiv på talspråksutveckling samt grundläggande termer och begrepp för språkutveckling. De studerande får en förståelse för pedagogens funktion som språklig förebild samt utvecklar sin förmåga att stimulera barns språk med hjälp av litteratur, språklek, lek och berättande.

  
Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs kan studerande

  • beskriva och reflektera över barns en- och flerspråkiga talspråksutveckling med hjälp av grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
  • redogöra för hur småbarnspedagogiken kan stödja barns språkutveckling
  • identifiera och beskriva pedagogens språkmedvetna arbete i barngrupp
  • genomföra språkstimulerande aktiviteter i barngrupp

 

Allmänfärdigheter

Teoretiskt kunnande inom den egna branschen. Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor. Analytiskt och systematiskt tänkesätt.

 
Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Vitsordsskala

U-5

 

Studiematerial

Bruce, B, Ivarsson, U., Svensson, A-K & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken.Studentlitteratur. (Kap: 1, 2, 3, 8). 

Eliasson, S. & Mellgren, E. (2019). Upprepad enskild högläsning i förskolan – samspel mellan förskollärare, barn och bilderbok. I M. Nordling & M. Mellgren (Red.), Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan – flerdimensionella perspektiv. Liber. 

Håkansson, G. (2014). Språkinlärning hos barn. Studentlitteratur.

Håkansson, G. (2018). Barns flerspråkiga språkutveckling. I P. Björk-Willén (Red.), Svenska som andraspråk i förskolan. Natur & Kultur. 

Kibsgaard, S. (Red.) (2019). Vägar till språk i förskolan. Studentlitteratur.  Kap 1, 2, 3,(4,5) 6, 7, (8), 9- sång (10, 11, 12)

Riddersporre, B. & Bruce, B. (Red.). (2014). Berättande i förskolan. Natur och Kultur. (valda delar) s 29–68, 114–150.

Tjäru, S. (2020). Upprepningar och glada utrop – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbad. BARN, 4, ss 53-68.

Aktuella artiklar om barns språkutveckling och/eller pedagogens språkmedvetna arbete enligt lärares anvisningar.

Sista anmälningsdagen är 8.2.24, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!