• VT -24 (se nedan) Läsåret 2024-25 (publiceras i april 2024)

 

 

 

Delkurser

Tidpunkt:

10-11 februari 2024 (5+5h)
2 - 3 mars (5+5h)
23-24 mars (5+5h)

klocktider kl 9-14 (lö), 10-15 (sö)

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner.

Examination: Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

 

Kursledare:

Joachim Johansson

 

Introduktion till psykologin, 10 sp                

Lärandemål och allmänfärdigheter

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  • redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt
  • kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin
  • kunna redogöra för centrala psykologiska processer
  • känna till psykologins studieobjekt generellt
  • känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden

Litteratur: Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur: Lund ISBN 9789144115931

Prestationssätt

Introduktionskursen omfattar 10 sp, vilket motsvarar 250-270 arbetstimmar och kan arrangeras på två olika sätt:

1. Nätkurs: När kursen arrangeras som nätkurs, är största delen av arbetet är individuellt, exempelvis läsning av kursboken, videoföreläsningar, individuella test och uppgifter. Vissa uppgifter är gruppbaserade och antalet arbetstimmar inkluderar således den tid det tar att skriva och kommentera på andras inlägg i gruppen.

2. Närstudiekurs: Kursen kan också erbjudas som närstudiekurs, Då ingår föreläsningar, en hemuppgift samt hemtentamen.

Vitsordsskala: U-5

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: psykologi (FHPT)

Ansvarsperson: Eija Laitinen, CLL vid ÅA

Sista anmälningsdagen är 5.2, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

5 sp

Tidpunkt:

6-7 april 2024
27-28 april 2024

klocktider kl 9-14 (lö), 10-15 (sö)

 

Studieform:

nätkurs via Zoom

 

Arbetssätt: Föreläsningar, diskussioner.

Examination: Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

 

Kursledare:

Susanna Slama

 

Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avklarad kurs ska studerande kunna:

beskriva vad neuropsykologi och kognitiv psykologi är samt hur dessa är relaterade till varandra

reflektera över grundläggande begrepp och tankesätt inom neuropsykologi och kognitiv psykologi och således kunna ta del i relevant vetenskaplig litteratur

känna till grundläggande begrepp gällande neuroanatomi

Allmänfärdigheter

studerande lär sig behärska viktig psykologisk terminologi

studerande får under kursens lopp kunskap om den kognitiva psykologins och neuropsykologins teorier och vetenskapliga grund samt om aktuella forskningsfrågor

studerande har efter avslutad kurs en förmåga till reflektion, igenkänning och verbalisering av kognitiva och neuropsykologiska processer och fenomen

Innehåll

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om hur människan och hennes hjärna fungerar som informationsbearbetare. Kursen ger en översikt över aktuell forskning om perceptions-, uppmärksamhets-, minnes-, tanke- och språkprocesser samt deras neurala korrelat.

Kurslitteratur: I viss mån finns studiematerial tillgängligt på inlärningsplattformen, men kursdeltagare uppmuntras själva säkra tillgång till följande kursböcker (kan också fjärrlånas från Åbo Akademis Bibliotek):

 

Författare: Nyberg, Lars Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 3:e upplagan/2020 Titel: Kognitiv neurovetenskap - nya teorier och tillämpningar ISBN/ISSN: 9789144138138 (delar av boken) finns som tryckt bok vid ÅAB

Författare: Kalat, James W Förlag: Cengage Learning Upplaga/år: 13/2018 Titel: Biological psychology ISBN/ISSN: ISBN 9781337408202 (delar av boken) finns som tryckt bok vid ÅAB

Författare: Eysenck, Michael W. & Brysbaert, Marc (2018): Titel: Fundamentals of cognition. Förlag: Routledge, finns som e-bok med 3 samtida användare, samt tryckta exemplar vid ÅAB 

Vitsordsskala: U-5

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: psykologi (FHPT)

Ansvarsperson: Eija Laitinen, CLL vid ÅA

Sista anmälningsdagen är 31.3, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!