• 5 sp

Tidpunkt:
arrangeras som distanskurs på Zoom

 

8/6 2023 kl 10-16
9/6 2023 kl 10-16


12/6 2023 kl 10-16
13/6 2023 kl 10-16
(ungefär kl 15-16 den 13/6 ger föreläsaren en introduktion i följande delkurs Pedagogikens psykologi)

 

Kursledare: doktorand Alex Mäkiharju

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling och lärande
- ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar


Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken.
Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare.
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society.
New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker.
Stockholm: Norstedts. 

Biblioteket i Åbo (Alma). Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

Föreläsarens referenser:

  • Gytz Olesen, S. & Moller Pedersen; P (red.). (2011). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Studentlitteratur.
  • Antikainen, A., Rinne,R.& Koski, L. (2013). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. &Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. Routledge.
  • Engdahl, O. & Larsson, B. (2018). Sociologiska perspektiv. Grundläggande begrepp och teorier. Studentlitteratur.
  • Uljens, M.  (2015). Pedagogiskt ledarskap – teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119893/uljens_michael.pdf
  • Uljens, M. & Smeds-Nylund (2021). Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling. Studentlitteratur.
  • Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar.

 

Anmälan till Pedagogikens sociologi och Pedagogikens psykologi senast 31/5 2023