• 5 SP OBS! PRELIMINÄR KURSLITTERATURINFO

Tidpunkt: 

12-13 januari 2024
kl 18-21, 9-15

                             
19-20/1
kl 18-21, 9-15
                         
2-3/2
kl 18-21, 9-15                                             

 

Studieform:
Distanskurs

 

Kursledare:
speciallärarna Andreas Siemssen och Tomas Sun

 

 

Lärandemål:
Efter kursens slut kan den studerande:
- beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande
- ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext
- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
- ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheterInnehåll

- olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande
- olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande
- tillämpning av barnskyddslagen
- tillämpning av lagen om elev- och studerandevård
- förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola
- kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

 

Litteratur

Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.

Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Ahtola, A. (2016). Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-Kustannus.

Milerad, J. Evidensbaserad elevhälsa (2017). Studentlitteratur.

Hietanen-Peltola, M. m.fl. (2018). Välbefinnande genom generell riktat arbete i elevhälsogruppen inom den grundläggande utbildningen. Institutet för hälsa och välfärd, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-206-2  

Övrigt: Styrdokument och aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar (barnskyddslagen och lag om elev- och studerandevård).

Artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.