• 5 SP OBS! PRELIMINÄR KURSLITTERATURINFO

Tidpunkt:

Fr 8/3 2024 kl 17-20 (KL)
Lö 9/3 2024 kl 9-14 (KL)
Fr 15/3 2024 kl 17-20 (JK)
Lö 16/3 2024 kl 9-14 (KL)
Fr 22/3 2024 kl 17-20 (JK)
Lö 23/3 2024 kl 9-14 (JK)

 

Studieform:
Distanskurs via Zoom

 

Kursledare: 

Professor Johan Korhonen

PeM Kajsa Lindström

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:- redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling
- redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik.
- känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
- ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheterInnehåll
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.


Kurslitteratur

 

Avsnitt i Matematik:

Berch, D.B. & Mazzocco, M. (ed.). Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore: Paul Brooks Pub.

Butterworth, B. & Dorian, Y. (2010). Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.

Mononen, R., Aunio, P., Väisänen. E., Korhonen, J. & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

 

Avsnitt i Läsning:

Fridolfsson, I, (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Fridolfsson, I, (2016). Vallmomodellen. Balanserad läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Høien, T. & Lundberg, I. (2013). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och kultur.

Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolans och skolans tidiga årskurser. Lund: Studentlitteratur.

Westlund, B (2017). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Fk-årskurs 3. Stockholm: Natur och Kultur.

Westlund, B (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Mellanstadiet. Stockholm: Natur och Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.