2021 (25 sp), inleds vårterminen 2021

Examinator: bitr. professor Mia Heikkilä

Anmälningar till delkurs 1 till och med måndag   4 / 1 2021

Delkurserna i ämnet arrangeras på distans som nätkurser om coronarestriktionerna så kräver.
Vi meddelar de anmälda om studieformen ca två veckor före kursstarterna.

Kursplats:
i kulturcentret Sofia i Nordsjö, Helsingfors (våren 2021)
Närstudiepass enligt:
fr-lö kl 18:15-21, 9:15-15

            

Delkurser /tidpunkt vårterminen 2021:
15-16/1 och 5-6/2 2021: Mångfald och inkludering, 5 sp Distans
22-23/1 och 12-13/3 2021: Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp Distans
26-27/3 och 16-17/4 2021: Barns utveckling och lärande, 5 sp Distans

Kurserna beskrivs kursvis allra sist på denna webplats.

Övrigt kring relaterade delkurser inom studieblocket (25 sp): 
Delkurser ur grundstudier i Allmän pedagogik eller Pedagogisk handledning (sammanlagt 10 sp) kombineras i Småbarnspedagogikens grundstudier
LISTA (nedan) ÖVER DELKURSER SOM KAN KOMBINERAS I BLOCKET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK, GRUNDSTUDIER (25 SP):

Inom pedagogik och småbarnspedagogik erbjuds följande kurser 2020-21. En delkurs kan tillgodoräknas en gång. Anmälan (samt frågor om tider och kursavgift mm) riktas till respektive arrangör:


PEDAGOGIK, GRUNDSTUDIER

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Anmälan till höstens kurser: https://www.abo.fi/opu-anmalan/

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt:
8.9-13.10.2020

Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt

Anmälan senast: 26.8.2020


Pedagogisk idé
-och samhällshistoria, 5 sp

Tidpunkt: 21-22.9, 20-21.10 2020
Lärare:
FD Siv Saarukka
Kursort: Vasa (men blir distans via zoom etc.)
Anmälan senast: 6.9.2020


NÄTKURS
Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt:
28.10-2.12 2020

Lärare: PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan senast: 13.10.2020


Anmälan till vårens kurser öppnar 23.11.20

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp

Tidpunkt: 7.1-19.2 2021
Lärare:
PeM, EM Christa Tigerstedt

Anmälan senast: 23.12.2020


Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: 19-20.1, 8-9.2 2021

Kursort: Vasa
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 4.1.2021


NÄTKURS
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Tidpunkt:
10.2-22.3 2021
Lärare: PeM Eva Åstrand

Anmälan senast: 26.1.2021

NÄTKURS Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp
Tidpunkt:
24.3-29.4 2021

Lärare: PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund
Anmälan senast: 9.3.2021


(OBS: de två Ped.led.kurserna ordnas både höst- och vårtermin för att fler ska rymmas med))


PEDAGOGIK

Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Anmälan:
https://hangosommaruni.fi/studieprogram/12-kurser/akademiska-och-yrkeshogskolestudier/abo-akademi/28-pedagogik-allmaen

GRUNDSTUDIER, PÅGÅENDE

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: 4-5.9, 18-19.9.2020 / ARRANGERAS PÅ DISTANS

Kursort: Helsingfors
Lärare: FD Siv Saarukka


Pedagogikens psykologi, 5 sp

Tidpunkt: 2-3.10, 23-24.10.2020 / ARRANGERAS PÅ DISTANS
Kursort: Helsingfors

Lärare:FD Siv Saarukka

Pedagogisk handledning, 10 sp

(kan avläggas som enskild kurs eller inräknas i grundstudierna istället för Ped. led. 5 sp + 5 sp)

Tidpunkt: 25-26.9, 16-17.10, 20-21.11.2020 / ARRANGERAS SOM NÄRSTUDIER MED MAX. 10 STUDERANDE / KURSDELTAGARE

Kursort: Helsingfors
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

PEDAGOGIK, ENSKILDA KURSER

Arrangör: Sibbo institut

Anmälan: https://opistopalvelut.fi/sipoo/courses.php?l=sv#pos-2
Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Kursort: Sibbo
Lärare: PeM Erica Åkermarck

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Anmälan: https://www.open.ax/

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: Våren 2021

Lärare: NN

SMÅBARNSPEDAGOGIK, ENSKILDA KURSER

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Anmälan till vårens kurser fr.o.m. 23.11.20: https://www.abo.fi/opu-anmalan/

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: 19-20.1, 8-9.2 2021

Kursort: Vasa

Lärare: FD Siv Saarukka

Anmälan senast: 4.1.2021

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Tidpunkt: 10.2-22.3 2021

Lärare: PeM Eva Åstrand

Anmälan senast: 26.1.2021

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Anmälan: https://hangosommaruni.fi/studieprogram/12-kurser/akademiska-och-yrkeshogskolestudier/abo-akademi/28-pedagogik-allmaen

SMÅBARNSPEDAGOGIK, GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt: 4-5.9, 18-19.9.2020 / ARRANGERAS SOM DISTANSKURS

Kursort: Helsingfors

Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens psykologi, 5 sp

Tidpunkt: 2-3.10, 23-24.10.2020 / ARRANGERAS SOM DISTANSKURS

Kursort: Helsingfors

Lärare: FD Siv Saarukka

Mångfald och inkludering, 5 sp

Tidpunkt: 15-16.1, 5-6.2.2021 / Arrangeras som distanskurs

Kursort: Helsingfors

Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp

Tidpunkt: 22-23.1, 12-13.3.2021 / Arrangeras som distanskurs

Kursort: Helsingfors

Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi

Barns utveckling och lärande, 5 sp

Tidpunkt: 26-27/3, 16-17/4 2021

Kursort: Helsingfors

Lärare: Mirva Sandén, sakkunig i småbarnspedagogik och skola vid Kyrkostyrelsen

SMÅBARNSPEDAGOGIK, ENSKILD KURS

Arrangör: Sibbo institut

Anmälan: https://opistopalvelut.fi/sipoo/courses.php?l=sv#pos-2

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Tidpunkt:6-7.11, 20-21.11.2020

Kursort: Sibbo

Lärare: PeM Erica Åkermarck

 

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

15-16/1 2021
5-6/2 2021

kl 18:15-21, 9:15-15 

Anmälningar till delkurs 1 till och med måndag   4 / 1 2021

Kursen arrangeras på distans!

         

 

Kursledare:

PeM Ritva Mertaniemi     

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- ha grundläggande kunskap om hur läraren tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten kan arbeta med olika aspekter av mångfald och inkludering i relation till det mångkulturella samhället.
- visa förståelse för olika familjers situation i ett samhälleligt och ett månkulturellt sammanhang.
- vara medveten om lärarens demokratiska uppdrag och värdepedagogiska frågor som är centrala inom småbarnspedagogiken.
- ha ett prfessionellt förhållningssätt till diversitet

 

Allmänfärdigheter
Teoretiskt kunnande inom den egna branschen. Ett professionellt förhållningssätt i bemötande av andra.

 

Innehåll
Kursen behandlar etiska och värdepedagogiska frågor. lärarens demokratiska uppdrag samt olika familjers situation i det mångkulturella samhället. Frågor kring etnicitet, religion, genus och jämställdhet är centrala.

 

Prestationssätt: Närundervisning

Undervisningsformer:
Föreläsningar, diskussioner, gruppundervisning, reflektionsuppgifter, självstudier

Tilläggsuppgifter:
Kursen kan ersättas med Intercultural education

 

Kurslitteratur

1. Andersson Tegnér, L. & Heikkilä, M. (2017). Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik. Stockholm: Gothia fortbildning.
2. Berglund, J. & Gunner, G. (2011). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. (valda delar).
3. Farrell, A. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2018). Mångfald i tidiga åldrar. Interkulturellt lärande. Lund: Studentlitteratur AB
4. Kjaer, B. (2015). Inkluderande pedagogik. God praxis och goda praktiker. (valda delar). Lund: Studentlitteratur.
5. Lahdenperä, P. (Red.) (2018). Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt. Stockholm: Liber.
6. Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB.
7. Övrig litteratur enligt lärarens anvisningar.

5 sp

Tidpunkt:

22-23/1 2021

12-13/3 2021

kl 18:15-21, 9:15-15                 

 

Anmälningar till delkurs 2 till och med fredag   8 / 1 2021

Kursen arrangeras på distans!

Kursledare:

PeM Eva Staffans och PeM Johanna Hirvi

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:
- kunskap om småbarnspedagogikens framväxt, uppbyggnad, organisation, uppdrag och innehåll utgående från gällande lagar och styrdokument
- kännedom om lärarens arbetsvardag, yrkesroll och yrkesetik genom närstudier och praktik
- grundläggande insikter i vikten av relationer, förhållningssätt och bemötande inom småbarnspedagogikens verksamhet

 

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på att erbjuda den studerande en inblick i vad det innebär att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Småbarnspedagogikens framväxt från ett historiskt perspektiv och de rådande styrdokumenten som ligger som grund för all småbarnspedagogisk verksamhet behandlas. Vikten av kommunikation, relationer, förhållningssätt och bemötande lyfts fram. Under praktiken får den studerande en inblick i lärmiljöer för barn samt erfarenheter av pedagogiskt arbete med barn.

 

Prestationssätt: Närundervisning

Undervisningsformer: Föreläsningar och seminarier

 

Kurslitteratur

1. Drugli, M. B. (2018). Det vi vet om goda rutinsituationer i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
2. Hansen, O. HY. (2018). Det vi vet om små barns kommunikation med vuxna. Lund: Studentlitteratur.
3. Heinonen, H., Iivonen, E., Korhonen, M., Lahtinen, N., Muuronen, K., Semi, R. & Siimes, U. (2016). Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.
4. Mansikka, J-M. & Lundkvist, M. (2019). Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland. Nordisk tidskrift for pedagogikk og kritikk.
5. Utbildningsstyrelsen. (2018). Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
6. Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

5 sp

Kursen arrangeras på distans!

 

Tidpunkt:

26-27/3 2021

16-17/4 2021

kl 18:15-21, 9:15-15                 

 

Kursledare: PeM Mirva Sandén

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:

- beskriva variationer mellan olika teorier om barns utveckling och lärande

- förklara hur barns utveckling och lärande hänger samman

- identifiera olika pedagogiska förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande

 

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på olika teorier för att förstå barns utveckling, kognition, socioemotionella utveckling och sätt att lära att vara i fokus. Kursen innehåller också hur dessa teorier och sätt att förstå barns utveckling och lärande kan fungera som en grund för småbarnspedagogik. Det sätts samman med hur lärares förhållningssätt stöder barns utveckling och lärande. Inom kursen kommer studerande att inleda arbetet med sin egen pedagogiska grundsyn för fortsatt arbete med barn.

 

Prestationssätt
Tentamen och seminarier. Kursen genomförs som kontaktundervisning.

Undervisningsformer
Föreläsningar, gruppundervisning, grupparbete, seminarier, självstudier

Studiematerial
Artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar

 

Kurslitteratur

1. Bruce, B. & Riddersporre, B. (2012). Kärnämnen i förskolan. Nycklar till livslångt lärande. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar)
2. Eidevald, Christian & Engdahl, Ingrid (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Stockholm: Liber. (valda delar)
3. Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (red.) (2015). Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. (valda delar)
4. Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2003). Förskolan - barns första skola! Lund: Studentlitteratur. (valda delar)
5. Annan litteratur enligt kursledarens anvisningar