2022-2023 (15 sp)

STUDIEVÄGLEDNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKENS GRUNDSTUDIER 2022 OCH 2023

Nätkurser under sommaren 2022

Tryck på kursnamnet för mera information om kurserna

Pedagogikens sociologi: 13-16/6 2022 via Zoom

Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens psykologi: 16.6 och 2-5/8 2022 via Zoom
Lärare: FD Siv Saarukka

Anmälningar kan göras via webbense Akademiska studier / Pedagogik på denna hemsida

 
Obs! kolla STUDIEVÄGLEDNING ovan för ytterligare examenskombinationer.

 

Studieblocket arrangeras i digital studieform 2022-23 enligt följande:

Mångfald och integrering (5 sp) med Ritva Mertaniemi 6/9 - 27/9 2022
Perspektiv på läraryrket (5 sp) med Eva Staffans och Johanna Hirvi 3/11 - 1/12 2022
Barns utveckling och lärande (5 sp) med Mirva Sandén 12/1 - 16/2 2023

 

Avgifter

Delkurser

5 sp

v 36, 2022
Tisdag 6 / 9 (4 timmar), kl 17-21

v 37, 2022
Tisdag 13 / 9 (3 timmar), kl 18-21
Torsdag 15 / 9 (3 timmar), kl 18-21

v 38, 2022
Tisdag 20 / 9 (3 timmar), kl 18-21
Torsdag 22/ 9 (3 timmar), kl 18-21

v 39, 2022
Tisdag 27 / 9 (4 timmar), kl 17-21

 

Kursledare:
Ritva Mertaniemi

 

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- ha grundläggande kunskap om hur läraren tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten kan arbeta med olika aspekter av mångfald och inkludering i relation till det mångkulturella samhället.
- visa förståelse för olika familjers situation i ett samhälleligt och ett månkulturellt sammanhang.
- vara medveten om lärarens demokratiska uppdrag och värdepedagogiska frågor som är centrala inom småbarnspedagogiken.
- ha ett prfessionellt förhållningssätt till diversitet

Allmänfärdigheter
Teoretiskt kunnande inom den egna branschen. Ett professionellt förhållningssätt i bemötande av andra.

Innehåll
Kursen behandlar etiska och värdepedagogiska frågor. lärarens demokratiska uppdrag samt olika familjers situation i det mångkulturella samhället. Frågor kring etnicitet, religion, genus och jämställdhet är centrala.

 

Tilläggsuppgifter:
Kursen kan ersättas med Intercultural education

Kurslitteratur

1. Andersson Tegnér, L. & Heikkilä, M. (2017). Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik. Stockholm: Gothia fortbildning.
2. Berglund, J. & Gunner, G. (2011). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. (valda delar).
3. Farrell, A. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2018). Mångfald i tidiga åldrar. Interkulturellt lärande. Lund: Studentlitteratur AB
4. Kjaer, B. (2015). Inkluderande pedagogik. God praxis och goda praktiker. (valda delar). Lund: Studentlitteratur.
5. Lahdenperä, P. (Red.) (2018). Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt. Stockholm: Liber.
6. Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB.
7. Övrig litteratur enligt lärarens anvisningar.

 

Avgifter

Sista dagen att anmäla sig är 31.8, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

5 sp


Tidpunkt torsdagar kl 18 - 21:

3 / 11 2022
10 / 11 2022
17 / 11 2022
1 / 12 2022

 

Kursledare:
Eva Staffans
Johanna Hirvi

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:
- kunskap om småbarnspedagogikens framväxt, uppbyggnad, organisation, uppdrag och innehåll utgående från gällande lagar och styrdokument
- kännedom om lärarens arbetsvardag, yrkesroll och yrkesetik genom närstudier och praktik
- grundläggande insikter i vikten av relationer, förhållningssätt och bemötande inom småbarnspedagogikens verksamhet

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på att erbjuda den studerande en inblick i vad det innebär att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Småbarnspedagogikens framväxt från ett historiskt perspektiv och de rådande styrdokumenten som ligger som grund för all småbarnspedagogisk verksamhet behandlas. Vikten av kommunikation, relationer, förhållningssätt och bemötande lyfts fram. Under praktiken får den studerande en inblick i lärmiljöer för barn samt erfarenheter av pedagogiskt arbete med barn.

 

Kurslitteratur / Ändringar i kurslitteraturen nedan

1. Drugli, M. B. (2018). Det vi vet om goda rutinsituationer i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
2. Hansen, O. HY. (2018). Det vi vet om små barns kommunikation med vuxna. Lund: Studentlitteratur.
2. Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (2020). Att bli förskollärare - mångfacetterad komplexitet. Liber. (valda delar)

3. Heinonen, H., Iivonen, E., Korhonen, M., Lahtinen, N., Muuronen, K., Semi, R. & Siimes, U. (2016). Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. PS-Kustannus. (valda delar)

3. Heinonen, H., Iivonen, E., Korhonen, M., Lahtinen, N., Muuronen, K., Semi, R. & Siimes, U. (2016). Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

4. Mansikka, J-M. & Lundkvist, M. (2019). Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland. Nordisk tidskrift for pedagogikk og kritikk.
5. Utbildningsstyrelsen. (2018). Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
6. Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

 

Avgifter

Sista dagen att anmäla sig är 28.10, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

5 sp

Studieform: digitala on-line kursarrangemang

 

Tidpunkt torsdagar kl 18-21:

12 / 1 2023
19 / 1 
9   / 2
16 / 2

 

Kursledare:

Mirva Sandén

 

Lärandemål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:

- beskriva variationer mellan olika teorier om barns utveckling och lärande

- förklara hur barns utveckling och lärande hänger samman

- identifiera olika pedagogiska förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande

Innehåll

I den här kursen kommer innehållet att ha sin tyngdpunkt på olika teorier för att förstå barns utveckling, kognition, socioemotionella utveckling och sätt att lära att vara i fokus. Kursen innehåller också hur dessa teorier och sätt att förstå barns utveckling och lärande kan fungera som en grund för småbarnspedagogik. Det sätts samman med hur lärares förhållningssätt stöder barns utveckling och lärande. Inom kursen kommer studerande att inleda arbetet med sin egen pedagogiska grundsyn för fortsatt arbete med barn.

 

Studiematerial
Artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar

 

Kurslitteratur / Ändringar i kurslitteraturen nedan

1. Askland, L. & Sataøen, S.O. (2016). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. Liber. (valda delar)

2. Eidevald, Christian & Engdahl, Ingrid (2018). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling. Stockholm: Liber. (valda delar)

3. Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (red.) (2015). Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. (valda delar)
4. Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2003). Förskolan - barns första skola! Lund: Studentlitteratur. (valda delar)
5. Annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

 

Avgifter

Sista dagen att anmäla sig är 6.1, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!