10 sp

Delkurser (1-3) enligt studiefordringar vid Åbo Akademi 
Pedagogisk idé- och samhällshistoria: arrangeras som nätkurs av CLL, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Se deras hemsida.
Pedagogikens sociologi: 13-16/6 2022 via Zoom
Pedagogikens psykologi: 16/6 och 2-5/8 2022 via Zoom

Om behörigheten inom Åbo Akademis examensstadga:

Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår i grundstudier i allmän pedagogik och dessa två kurser kan ämneslärarstuderande gå via Öpu. Numera ingår de i grundstudierna för alla lärarkategorier (både ämneslärare, klasslärare, småbarnslärare och speciallärarnas grundstudier i pedagogik.

För att söka in till behörighetsgivande studier för yrkeslärare bör du vid ansökningstidpunkten ha avlagt minst 20 sp allmän pedagogik eller 20 sp vuxenpedagogik.

För studier i Vuxenpedagogik, se CLLs hemsida. 

 

Avgifter

Anmälan till Pedagogikens sociologi och Pedagogikens psykologi senast 31/5 2022

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:
arrangeras som distansstudier på Zoom

13/6 2022 kl 16:30-21
14/6 2022 kl 16:30-21
15/6 2022 kl 16:30-21
16/6 2022 kl 16:30-18

 

Kursledare: FD Siv Saarukka

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling och lärande
- ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar


Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken.
Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare.
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society.
New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker.
Stockholm: Norstedts. 

Biblioteket i Åbo (Alma). Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

 

Avgifter

 

Sista dagen att anmäla sig är 31.5, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

5 sp

 

Tidpunkt:
arrangeras som distansstudier  på Zoom

 

16/6 2022 kl 18:30-20:00 (Introduktion och litteraturuppgifter)

2/8 2022 kl 16:30-20:30
3/8 2022 kl 16:30-20:30
4/8 2022 kl 16:30-20:30
5/8 2022 kl 16:30-20:30

 

Kursledare: FD Siv Saarukka

 

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  • kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier
  • ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
  • kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och utbildningskontexter
  • kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier

Innehåll

Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande.

Undervisningsformer:
Föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och individuella uppgifter.

Examinationsformer:
Aktivt deltagande samt essä

Läromedel och rekommenderad litteratur

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur.

Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

 

Avgifter

 

Anmälan: senast 31/5 2022