25 sp

Delkurser (1-5) enligt studiefordringar vid Åbo Akademi arrangeras i olika kombiformer och på olika platser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria: Genomförs som distansstudier vecka 23-25 (tre veckor) 2020, samt 7-8/8 2020 (10 h) som närstudier på G18 i Helsingfors
Pedagogikens sociologi: Genomförs som distansstudier, 4-5/9 2020 samt 18-19/9 2020, Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors
Pedagogikens psykologi:  Genomförs som distansstudier 2-3/10 och 23-24/10 2020 i Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3
Pedagogikens ledarskap i samhällsperspektiv ARRANGERAS SOM NÄTKURS (exakt tidsperiod hösten 2020 anges senare) - skild anmälan till delkursen
Pedagogikens ledarskap i organisationsperspektiv ARRANGERAS SOM NÄTKURS (exakt tidsperiod våren 2021 anges senare) - skild anmälan till delkursen


Om behörigheten inom Åbo Akademis examensstadga:

Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) ingår i grundstudier i allmän pedagogik och dessa två kurser kan ämneslärarstuderande gå via Öpu. Numera ingår de i grundstudierna för alla lärarkategorier (både ämneslärare, klasslärare och speciallärarnas grundstudier i pedagogik).

För att söka in till behörighetsgivande studier för yrkeslärare bör du vid ansökningstidpunkten ha avlagt minst 20 sp allmän pedagogik eller 20 sp vuxenpedagogik.

 

Om tillgodoräkning av studier inom Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet UPPDATERAS SNART:
Studieinriktningarna för allmän och vuxenpedagogik, klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik: Ifall hela grundstudiehelheten (delkurserna 1-5) i Allmän pedagogik (vid Hangö sommaruniversitet) är avlagd, ersätts grundstudiehelheten i pedagogik (25 sp) som sådan.

Pedagogiska studier för lärare (ämneslärare): Ifall hela grundstudiehelheten (delkurserna 1-5) i Allmän pedagogik (vid Hangö sommaruniversitet) är avlagd, ersätts följande studieavsnitt: Lärande och utveckling (5 sp) och Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder (5 sp).

För att söka in till Pedagogiska studier för lärare (ämneslärare) eller kandidatprogrammet i pedagogik krävs inga förhandsstudier i pedagogik.

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:
arrangeras som distansstudier vecka 23-25 (tre veckor) 2020.
Studiestart och programinformation 1/6 2020 via föreläsarens e-post till de anmälda kursdeltagarna.
Kursanmälan till kansliet senast 15/5.

samt 7-8/8 2020 (10 h) som närstudier på G18 i Helsingfors


Kursledare: FD Siv Saarukka


Målsättningar och innehåll:
Kursen ger en sammanfattning av den västerländska pedagogikens idéhistoriska utveckling
Pedagogiska idéströmningar relateras till olika samhälls- och kulturhistoriska skeenden, med tonvikt på Finland.
Utvecklingen exemplifieras genom centrala pedagogers och filosofers bidrag till pedagogiken.

Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studerande förstå:
-hur pedagogiska idéer uppkommit och utvecklats genom tiderna
-förhållandet mellan pedagogiska idéer och deras företrädare, politik och samhälle.
-den finska skolans utveckling från 1800-tal till nutid.


Litteratur:

Kroksmark (red.). Den tidlösa pedagogiken (533 s)
Lund: Studentlitteratur

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki
Helsinki SKS.

Bergstedt, B. & Herbert, A. 2011. Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet och demokrati
Lund: Studentlitteratur

Burman, Anders 2014. Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år
Studentlitteratur. 

Litteratur enligt tentators anvisningar

5 sp

Arrangeras som distansstudier

 

Tidpunkt:
4-5/9 2020 samt
18-19/9 2020

kl 18:15-21, 9:15-15

Plats: Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors

Kursledare: FD Siv Saarukka

 

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling och lärande
- ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar


Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken.
Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare.
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society.
New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker.
Stockholm: Norstedts. 

Biblioteket i Åbo (Alma). Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
arrangeras som distansstudier
2-3/10 och 23-24/10 2020 

kl 18.15-21, 9-15

Plats: Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3Kursledare: FD Siv Saarukka

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  • kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier
  • ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
  • kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och utbildningskontexter
  • kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier

Innehåll

Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande.

Undervisningsformer:
Föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och individuella uppgifter.

Examinationsformer:
Aktivt deltagande samt essä

 

Läromedel och rekommenderad litteratur

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur.

Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

 

 

5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

 

 

Tidpunkt:
24.3-29.4.2021

Lärare: PeD Ann-Sofie Smeds-Nylund

 

Målsättningar och innehåll:                       

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori.  

                                                                                  

Lärandemål:                                                      

Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.  

Kurslitteratur:

Sahlberg, P. (2012) Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur
Tilläggsinformation: Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.

Simola, H. (2014) The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland.New York: Routledge.

Uljens, M. & Nyman, C. (2013) Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership Dordrecht: Springer.                                                                                                                  

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar

 


OBS!

ANMÄLAN görs via denna länk:

https://www.abo.fi/opu-amnen/pedagogik-allman/

IGNORERA HANGÖ SOMMARUNIS ANMÄLNINGSIKON NEDAN

5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

 

Tidpunkt:
7.1-19.2.2021

Lärare: PeM, EM Christa Tigerstedt


Målsättningar och innehåll:            

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism).  

                                                                      

Lärandemål:                                           

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 
Kurslitteratur:

Sandberg, J. & Targama, A. (1998) Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer  Lund: Studentlitteratur
Tilläggsinformation: Finns även som e-bok på engelska.                      

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap  Förlag: Lund: Studentlitteratur.        

Eriksson-Zetterquist, U. (2012) Institutionell teori - idéer, moden, förändring  Stockholm: Liber. Tilläggsinformation: E-bok                                                                                                                      

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Kompletterande material enligt lärarens anvisningar OBS!
ANMÄLAN görs via denna länk:

https://www.abo.fi/opu-amnen/pedagogik-allman/

IGNORERA HANGÖ SOMMARUNIS ANMÄLNINGSIKON NEDAN