- grundstudier 25 sp (15 + 10 sp)
 
Grundstudier i vuxenpedagogik 25 sp
 
Tre digitala kurser i allmän pedagogik (à 5 sp) ingående i vuxenpedagogikens grundstudier i juni-augusti 2021:

Pedagogikens idé- och samhällshistoria 5 sp

Pedagogikens sociologi 5 sp

Pedagogikens psykologi 5 sp

 

Två digitala kurser i vuxenpedagogik (à 5 sp) ingående i vuxenpedagogikens grundstudier på hösten 2021:

Vuxenutbildningens organisationer 5 sp (17-18.9 kl 18-21, 10-15, 1- 2.10 kl 18-21, 10-15)

Vuxenutbildningen i samhället 5 sp (5-6.11 kl 18-21, 10-15, 12-13.11 kl 18-21, 10-15)


Kurserna arrangeras digitalt via zoom

Tryck på den här knappen för att anmäla dig till alla delkurser (tre kurser i allmän pedagogik + två kursen i vuxenpedagogik)

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

17.9 kl 18-21
18.9 kl 10-15

1.10 kl 18-21
2.10 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare:
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

 • ha kännedom om vuxenutbildningens historiska framväxt och nutida strukturer
 • ha förståelse för de olika institutionella formernas utgångspunkter och särdrag
 • ha en beredskap att i ett framtidsperspektiv positionera vuxenutbildningen i sin samhälleliga kontext

Innehåll

Kursen presenterar vuxenutbildning genom de olika organisationernas historiska framväxt, med avseende på utgångspunkter, verksamhetsformer och samhällelig kontextualisering. Kursen syftar också till att förbereda den studerande att utveckla vuxenutbildningen i ett framtidsperspektiv.

Kurslitteratur

 1. Fejes, A. (red.) Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. 2013. Lund: Studentlitteratur.
 2. Larsson, S.. Vuxendidaktik. Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. 2013. Stockholm: Natur och kultur.
 3. Pellinen, P. Aikuiskoulutuksen ammatillistuminen. 2001. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos.
 4. Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. (2008 eller nyare). Itä-Suomen yliopisto.
 5. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar
 6.  

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/course/632101.0/1840

  

5 sp

Tidpunkt:

5.11 kl 18-21
6.11 kl 10-15

12.11 kl 18-21
13.11 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare: 
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

 • ha en kännedom om sambandet mellan lärandebehov och samhällsutveckling
 • ha en beredskap att reflektera över och analysera vuxnas deltagande i pedagogiska aktiviteter
 • ha en förståelse för deltagandets följder och effekter i ett samhällsperspektiv

Innehåll

Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig kontext som är både lokal, nationell och internationell.

Kurslitteratur

 1. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) . Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. 2014. Helsinki: Kansanvalistusseura
 2. Dahlstedt, M. & Olson, M. . Utbildning, demokrati, medborgarskap. . 2013. Malmö: Gleerup. Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M., & Nordvall, H. . Folkbildning för förändring. Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. . 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press.. Finns tillgänglig i elektroniskt format http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:621750/FULLTEXT01.pdf
 3. Salo, P. & Suoranta, J. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. 2002. Helsinki: Kansanvalistusseura..
 4. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/632102.0/1841