Delkurser

(5 sp) digitalt, vt 2023

 

Kursen hålls på distans

Tidpunkt: 

 10/3 kl. 18-21 

11/3 kl. 9-14 med lunch

15/3 kortare träff 18-19.30

24/3 kl. 18-21

25/3 kl. 9-13/14

samt gruppledning på nätet (hemuppgifter)

 

Kursledare:
Kåll Lotta

 

Lärandemål och allmänfärdigheter:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- Kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar
- Ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar.
- Känna till och beskriva olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras.


Innehåll:
- Särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling
- Barn med särskild begåvning i utbildningssystemet
- Undervisningsarrangemang och arbetssätt
- Dokumentation

Bedömning:

Bedömningsgrunder för vitsordsskala 1, 3 och 5 (vitsorden 2 och 4 finns också fortfarande kvar).
Vitsord 1: Lärandemålen uppfylls men kunskapen och färdigheterna bedöms vara ytliga.
Vitsord 3: Lärandemålen uppfylls och kunskapen och färdigheterna bedöms vara goda. Studerande visar prov på att kunna problematisera och reflektera kring kursens teman.
Vitsord 5: Lärandemålen uppfylls mer än väl och färdigheterna bedöms vara utmärkta. Studerande problematiserar och reflekterar kring kursens teman.
För varje kurs specificeras detta ytterligare i början av varje kurs och meddelas studerande. Kunskaper som bedöms vara ytliga kan tex ha svag koppling till kurslitteratur och vara refererande till sin karaktär.


Vitsordsskala: U(nderkänd)-5.


Undervisningsspråk: Svenska.


Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

Kurslitteratur:
1. Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
2. Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.
3. Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.
4. Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.
5. Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.
Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 

Sista dagen att anmäla sig är 3.3, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!