25 sp

Skolpsykologins grundstudier arrangeras vid Hangö sommaruni i en långsam studietakt från och med februari 2021 (Sexualkunskap, 5 sp), och framöver (fyra delkurser á 5 sp) under sommarterminen i Hangö 2021-24.

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

12 - 14 / 2 2021,

kl 18:15-21, 9:15-15, 9:15-15

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Kursledare:
sexualterapeut Suss Åhman

 

Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med barn och unga. Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll, att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

Innehåll

Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna. Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteendet behandlas, och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså upp.

Studiematerial

a) Lundberg, P.O. (2002). Sexologi. Liber.

b) Apter, D., Väisälä, L., & Kaimola, K. (2006). Seksuaalisuus. Duodecim.

c) Häggström-Nordin, E., & Magnusson, C. Eds. (2009). Ungdomar, sexualitet och relationer. Studentlitteratur.