5 sp

UPPDATERAS SOM BÄST

 

Tidpunkt:

ARRANGERAS SOM NÄTKURS

5.11 kl 18-21
6.11 kl 10-15

12.11 kl 18-21
13.11 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare: 
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

 • ha en kännedom om sambandet mellan lärandebehov och samhällsutveckling
 • ha en beredskap att reflektera över och analysera vuxnas deltagande i pedagogiska aktiviteter
 • ha en förståelse för deltagandets följder och effekter i ett samhällsperspektiv

Innehåll

Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig kontext som är både lokal, nationell och internationell.

Kurslitteratur

 1. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) . Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. 2014. Helsinki: Kansanvalistusseura
 2. Dahlstedt, M. & Olson, M. . Utbildning, demokrati, medborgarskap. . 2013. Malmö: Gleerup. Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M., & Nordvall, H. . Folkbildning för förändring. Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. . 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press.. Finns tillgänglig i elektroniskt format http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:621750/FULLTEXT01.pdf
 3. Salo, P. & Suoranta, J. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. 2002. Helsinki: Kansanvalistusseura..
 4. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/632102.0/1841

5 sp

UPPDATERAS OM BÄST

 

Tidpunkt: ARRANGERAS SOM NÄTKURS

17.9 kl 18-21
18.9 kl 10-15

1.10 kl 18-21
2.10 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare:
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

 • ha kännedom om vuxenutbildningens historiska framväxt och nutida strukturer
 • ha förståelse för de olika institutionella formernas utgångspunkter och särdrag
 • ha en beredskap att i ett framtidsperspektiv positionera vuxenutbildningen i sin samhälleliga kontext

Innehåll

Kursen presenterar vuxenutbildning genom de olika organisationernas historiska framväxt, med avseende på utgångspunkter, verksamhetsformer och samhällelig kontextualisering. Kursen syftar också till att förbereda den studerande att utveckla vuxenutbildningen i ett framtidsperspektiv.

Kurslitteratur

 1. Fejes, A. (red.) Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. 2013. Lund: Studentlitteratur.
 2. Larsson, S.. Vuxendidaktik. Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. 2013. Stockholm: Natur och kultur.
 3. Pellinen, P. Aikuiskoulutuksen ammatillistuminen. 2001. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos.
 4. Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. (2008 eller nyare). Itä-Suomen yliopisto.
 5. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar
 6.  

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/course/632101.0/1840

  

- grundstudier 25 sp (15 + 10 sp)
 
Grundstudier i vuxenpedagogik 25 sp
 
Tre digitala kurser i allmän pedagogik (à 5 sp) ingående i vuxenpedagogikens grundstudier i juni-augusti 2021:

Pedagogikens idé- och samhällshistoria 5 sp

Pedagogikens sociologi 5 sp

Pedagogikens psykologi 5 sp

 

 

 UPPDATERINGAR PÅGÅR

OBS! ÄNDRINGAR I STUDIEPLANEN - Två nätkurser i vuxenpedagogik (à 5 sp) ingående i vuxenpedagogikens grundstudier arrangeras på hösten 2021 och våren 2022 med CLL / ÅA som arrangör:

Vuxenutbildningen och samhället 5 sp arrangeras som en nätkurs 

Tidpunkt: 5.11-10.12 2021

Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildningens organisationer5 sp arrangeras som en nätkurs

Tidpunkt: 17.2-20.3 2022

Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata

 

 


Anmälningsknappen nedan GÄLLER EJ!

2021-22 (25 sp)

Utbildningen startar i augusti 2021. En detaljerad programöversikt sänds till alla som antagits till utbildningen. Det rådande pandemiläget avgör om utbildningen genomförs som närstudier eller som distansstudier. Utbildningen omfattar 1-2 studietillfällen per månad, planerad klocktid: 1300-1800.

Preliminära kursdatum:

Höstterminen 2021                                                Vårterminen 2022

25.08.2021                                                                 13.01.2022

26.08.2021                                                                 09.02.2022

21.09.2021                                                                 15.03.2022

14.10.2021                                                                 06.04.2022

11.11.2021                                                                 04.05.2022

08.12.2021                                                                 05.05.2022

 

Samarbetspart: Åbo Akademi och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia


Kontaktuppgifter för utbildningen:

Torbjörn Sandén, utbildare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050 524 4928

Siv Saarukka, utbildare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 040 583 9920

Carina Österåker, planerare. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 06 3247 454

Michael Uljens, examinator. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0500 663 352

Fredrik Åberg, arrangör, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0400 727 814

  

 

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Utbildningens utgångspunkter

Ett hållbart ledarskap som bär över tid skall grundas i kunskap. För att hantera de spänningar och utmaningar som uppträder när läroplanens målbilder skall omvandlas till undervisningspraktik behövs en stabil teorigrund, men som ändå är tillräckligt bred och allmän. Utbildningen söker inspiration i två dylika teorier. Frågor om styrkedjan, skolans uppdrag, om vad som är nödvändig kunskap och hur den skall bedömas fångas väl upp i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Lundgren, 1989). På motsvarande sätt erbjuder den icke-affirmativa teorin (Uljens, 2017) en bra utgångspunkt för att förstå, förutom utbildningsledarskapet på olika nivåer, också lärares handlande och skolans pedagogiska roll. Utöver dessa teorier, som framförallt erbjuder ett generellt ramverk, lutar sig utbildningen mot ytterligare teorier om ledarskap, organisation, verksamhetskultur och kvalitetsutveckling.   

Utbildningens målsättning 

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande 

 • visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn
 • visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi
 • visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier
 • visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter
 • visa förmåga att formulera visioner inför framtiden
 • visa kunskap om verksamhetskulturens betydelse 

Målet med studierna är vidare att förvärva kunskap och färdigheter om ledning av utbildningsenheter. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga 

 • att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande
 • att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om pedagogisk ledning och utveckling
 • att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplaner hörande verksamhetsområden
 • att argumentera, utvärdera och analysera verksamhetskultur inom utbildningen

Utbildningens innehåll

Programmet Utbildningsledarskap omfattar sammanlagt 25 sp. I utbildningen ingår följande helheter: 

 • Ledarskap 10 sp,
 • Utbildningsförvaltning 10 sp,
 • Prakticum 5sp 

De tre kursdelarna är nära förbundna med varandra och bildar en helhet vars syfte är att återge en autentisk bild av ledningsarbetets krav och förutsättningar. I detta innefattas även en förståelse för det ledningsansvar som följer med befattningen som rektor i enlighet med författningar och läroplaner. Utbildningen syftar också till att ge en orientering om de myndigheter, nätverk och samarbetsparter som omger och har betydelse för verksamheten.

Målgrupp

Till programmet antas 20 deltagare. Programmet riktar sig till lärare inom förundervisning, grundskola, andra stadiet och den fria bildningen.

Tidsläggning, upplägg och arbetssätt

Programmet pågår under två terminer. Studierna inleds i augusti 2021 och avslutas i maj 2022.

 

Studierna utgår från deltagarnas professionella erfarenheter som breddas och fördjupas genom litteraturstudier och föreläsningar. I programmet ingår såväl individuella prestationer som grupp- och olika tillämpningsövningar med referens till vetenskapliga teorier. En bärande idé är att bygga samman vetenskaplig teori och vardagens praktik. Alla prestationer samlas i en personlig portfolio som examineras.

 

Vi förbehåller oss rätten att göra vissa ändringar och justeringar vad gäller programinnehåll och kursupplägg i fråga om när-och distansstudier med hänsyn till nationella direktiv samt även att justera litteraturen ifall ny och aktuell forskning publiceras under utbildningens gång.

Tills annan myndighetsinformation träder i kraft genomförs utbildningen på distans via Zoom.

 

Programöversikt

 

Klocktider för närstudietillfällena 1300-1800 (om inte annat meddelas)

Kursdatum: Se nedan

 

LEDARSKAP (10 sp) och PRAKTICUM (2,5 sp) Höstterminen 2021

25.08.2021 Introduktion, Jag och min skola, Ledarskap

26.08.2021 Att vara rektor, Skolan i Finland

21.09.2021 Utvärdering och skolutveckling

14.10.2021 Verksamhets- och skolkultur

11.11.2021 Kommunikation och professionella samtal

08.12.2021 Examination av Prakticum 1-3

 

PRAKTICUM 1. Skolutvecklingsprojekt

PRAKTICUM 2. Kulturanalys

PRAKTICUM 3. Ledarskapsartikel

 

FÖRVALTNING (10 sp) och PRAKTICUM (2,5sp) Vårterminen 2022

13.01.2022 Att vara rektor; teori, juridik, praktik

09.02.2022 Lärares arbetsmängd och avlöning, Styrkedjor i administrationen

15.03.2022 Arbetsgivaren och rektor. Skoljuridik

06.04.2022 Myndigheter och laglighetsövervakning,

04.05.2022 Skolan och framtiden, Förvaltningsuppgifter

05.05.2022 Examination av Prakticum 4-6

 

PRAKTICUM 4. Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

PRAKTICUM 5. Intervju med en rektor

PRAKTICUM 6. Förvaltningsuppgifter

  

EXAMINATION: Kursportfolio

Utbildningen examineras med hjälp av en individuell Kursportfolio där Prakticum-uppgifterna samt Portfolio-uppgifterna samlas. Alla uppgifter länkas in i Moodle som är både kursverkyyg och kursarkiv. När hela utbildningen är genomförd länkas hela Kursportfolion in i Moodle.

Kursportfolion bedöms inte med vitsord. Portfolion behandlas och utvärderas, och ett utlåtande avges som var och en efter eget val kan bifoga det formella intyget över avlagd examen i Utbildningsledarskap 25 sp.

 

Information om förberedande litteratur till 25-26.8.2021:

Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi Rapport Nr 38/2015. Läs valfri artikel.

Sahlberg, P. (2012) Lärdomar från den finska skolan (Studentlitteratur) eller en Video från Youtube.com där Pasi Sahlberg föreläser om den finska skolan

Se Programöversikten nedan.

  

LEDARSKAP (10 sp) och PRAKTICUM (2,5 sp) Höstterminen 2021

Förberedelse inför utbildningen: LITTERATUR: Uljens och Sahlberg

Litteratur till LEDARSKAP/ 25.08.2021

Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi Rapport Nr 38/2015.

Välj en (1) artikel som du förbereder att diskutera utgående från att

-          Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter som t.ex.….

-          Texten tar fram helt nya perspektiv på lärande/ledarskap, t ex.... .

-          Texten är mycket relevant för pedagogisk ledning… därför att..

-          Texten är för teoretisk och långt från verkligheten, emedan…..

Portfoliouppgift 1a: Dokumentera dina förberedda inlägg om den valda artikeln

Portfoliouppgift 1b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion från 25.08.

Infoga vardera uppgifterna i Moodle. Både 1a och 1b skall finnas i den individuella portfolion.


25.08.2021 

Kl 1300-1400 Välkommen, Kursorientering

Kl 1400-1500 Föreläsning om ledarskap  

Kl 1515-1615 Grupp 1. Något om mig själv och min skola: Turvis presentationer

                       Grupp 2. Litteraturarbete (mindre grupper) Uljens: Ped ledarskap

Kl 1630-1730 Grupp 2. Något om mig själv och min skola: Turvis presentationer

                       Grupp 1. Litteraturarbete (mindre grupper) Uljens: Ped ledarskap

Kl 1730-1800 Vi summerar dagen

Närvarouppföljning: Gör ett datumschema över alla kurstillfällen och bokför din närvaro.

Infoga schemat i din kursportfolio när utbildningen är klar.

 

Litteratur/ Video om DEN FINLÄNDSKA SKOLAN

Sahlberg, P. (2012) Lärdomar från den finska skolan (Studentlitteratur) eller en Video (1h-1,5h) från Youtube.com där Pasi Sahlberg föreläser om den finska skolan

Förbered Dig på att diskutera Sahlbergs text eller framställning utgående från följande frågor:

-          Vilka kopplingar till ledarskap finner du i Sahlbergs framställning?

-          Vilka bärande element och värderingar anser du att Sahlberg använder för att beskriva den finska skolan?

-          Vilka av Sahlbergs ställningstaganden håller du med om?

-          Finns det omständigheter i Sahlbergs beskrivningar som du inte känner igen?

-          Hur tolkar du ’den finländska paradoxen’?

-          Vad är speciellt med de finländska lärarna enligt Sahlberg?

Portfoliouppgift 2a: Dokumentera dina förberedda inlägg

Portfoliouppgift 2b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion från 26.08.

Infoga båda uppgifterna i Moodle. Både 2a och 2b skall finnas i den individuella portfolion.

 

26.08.2021 Att vara rektor och Skolan i Finland 

Kl 1300-1400 Att vara rektor i Finland; praktik och forskning

Kl 1400-1430 Gruppuppgifter med anknytning till föreläsningen (se ppt)

Kl 1430-1450 Återsamling, kommentarer

Kl 1450-1500 Paus

Kl 1500-1600 Gruppdiskussioner utgående från litteratur (Sahlberg)

Kl 1600-1700 Vår skola – i tiden?

Kl 1700-1800 PRAKTICUM 1, Skolutvecklingsprojektet introduceras

 

PRAKTICUM 1: Skolutvecklingsprojekt

Planera och genomför ett utvecklingsprojekt på din skola / din enhet

Utvecklingsprojektet kan resultera i *) professionell utveckling, *) pedagogisk förändring, *) ökad personlig medvetenhet, *) förbättrad praktik, *) nytt kunnande

 

Börja planera ditt projekt:

– Vad vill du utveckla på din skola/ i ditt eget arbete? (X)

– Varför? Dina motiv till detta projekt (X) !

– Finns (X) redan? Om så är – hur har (X) hanterats hittills?

– Vilka är bristerna i hanteringen av (X) i detta nu?

– Om (X) är något nytt i din miljö, vad vill du/ ni uppnå med projektet?

 

Sammanställ den framväxande planen (både tidtabell och innehåll) för ditt utvecklingsprojekt med av stöd frågorna ovan till en ppt-presentation (1 sida) som du infogar i Moodle senast 18.09. Var beredd att presentera din plan (ppt) 21.09

DOKUMENTERA olika skeden i ditt pågående projekt (loggbok)

Ditt utvecklingsprojekt kan fortgå enligt dina mål och ambitioner under terminen/ hela läsåret. Mellanrapport (eller slutrapport) presenteras 08.12.202. Infoga rapporten i Moodle senast 01.12.

 

Litteraturförslag som stöd för prakticum 1:

Bekanta dig med följande litteratur som stöder ditt projekt, använd litt. som referens:

Löfqvist, Å. (2015). Projekt som strategi för skolutveckling. Finns i Moodle,

Nehez, J. (2015). Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Finns i Moodle.

 

Litteratur till UTVÄRDERING/ 21.09.2021:

Välj en av följande rapporter från NCU (Karvi) som du förbereder att diskutera

1) Läget vid skolstarten. Kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik i början av årskurs 1. Publikation 12:2020 NCU_T1220 (PDF)

2) Vilar utbildningen på en stadig grund? Publikation 17:2019.

3) Svenska och litteratur i slutet av åk 9- Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Publikation 18:2020 KARVI_1820 (PDF) Läs publikationen från början t.o.m. kap 7.

4) Svenska och litteratur i slutet av åk 9- Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019. Publikation 18:2020 Läs publikationen från kap 8 - slut.

5) Läget inom utbildningen år 2020, Resultat från nationella utvärderingar, publikation 20: 2020

6) Grundläggande utbildning i fokus. Aktuella utvärderingsresultat för finlandssvenska skolor KARVI_T1219 (PDF)

Portfoliouppgift 3a: Dokumentera dina förberedda inlägg i anslutning till den valda rapporten

Portfoliouppgift 3b: Sammanfatta gruppens diskussion från 21.09

Infoga vardera uppgifterna i Moodle. Både 3a och 3b skall finnas i den individuella portfolion.

 

 21.09.2021 Utvärdering och skolutveckling

1300-1430 Läroplansutvärderingen 2016-2020 https://karvi.fi/app/uploads/2021/02/NCU_T0121.pdf (förberedda inlägg)

1430-1500 Kommentarer från grupper

1500.1515 Paus

1515-1615 Gruppdiskussioner utgående från vald litteratur från NCU.

1615-1700 Utvärderingens teori

1700-1800 Presentation av individuella utvecklingsprojekt (2-3 min / person/ ppt)

 

Litteratur till SKOLKULTUR/ 14.10.2021 Artiklarna och uppsatserna finns på Moodle.

GRUPP 1: Stoll, L (1998) School Culture, School Improvement Network’s Bulletin

GRUPP 2: Ek, G. (2009). Efficacy-kulturen – framgångsstrategi skapad i mötet mellan rektor och lärare. Umeå Universitet/ Luleå Kommun.

GRUPP 3: Toresson Grip, E. & Sjölander, J. (2012). Att förändra en skola genom att förändra skolkulturen. Lunds Universitet.

GRUPP 4: Gars, L. (2014). Skolkultur. Hur skolledare erfar och hanterar den egna skolans kultur. Göteborgs Universitet.

GRUPP 5: Sahlberg, P. (1996). Kuka auttaisi opettajaa? s. 89-152. Pedagogiska forskningsinstitutet. Jyväskylä Universitet. Publikationsserie A. Forskning 119.

Dokumentera dina insikter från den text du läst utgående från att

- Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter för att….

- Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och skolkulturens betydelse, t ex….

- Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….

- Texten öppnar upp förståelse för den mångfacetterade verkligheten i skolan, emedan…..

- Texten inspirerade mig till följande insikter om skolkultur: …….

Portfoliouppgift 4a: Dokumentera dina förberedda inlägg i anslutning till din artikel

Portfoliouppgift 4b: Utvärdera grupparbetet (The Jigsaw Method) den 14.10.

Infoga vardera uppgifterna i Moodle. Både 4a och 4b skall finnas i den individuella portfolion.

  

14.10.2021 Verksamhets- och skolkultur

Kl 1300-1400 Skolkultur, föreläsning

Kl 1400-1445 PRAKTICUM 2, Kulturanalys: Typiska kännetecken i den egna skolkulturen

Kl 1445-1500 Paus

Kl 1500-1600 Verksamhetskulturen i läroplanerna – rektors roll och ansvar

Kl 1600-1645 Litteraturarbete i grupper, steg 1 (The Jigsaw Method)

Kl 1700-1745 Litteraturarbetet fortsätter, steg 2

Kl 1745-1800 PRAKTICUM 3: Ledarskapsartikel introduceras

 

PRAKTICUM 2. Kulturanalys

Begrunda relations-och gruppstrukturer som förekommer inom olika samfund, samt faktorer som påverkar skolkulturen. Uppgifterna är relaterade till föreläsningen.

Observera strukturer i din skola/ på din arbetsplats, t ex hur arbetet utanför klass är organiserat, hur ni kommunicerar med varandra? Hurudan är maktstrukturen? Vilka normer - synliga eller osynliga - förekommer i skolan? Identifiera känslostrukturer! Identifiera värderingar, traditioner, hjältar och symboler som finns på din skola. Sammanställ och kommentera dina observationer (1-2 s.), och var beredd att presentera din kulturanalys den 08.12.

 

PRAKTICUM 3. Ledarskapsartikel

Inom ramen för temat Ledarskap, skall Du skriva en artikel (3-5 sidor text). Inspiration får du från den litteratur du läst samt de teman som presenteras genom föreläsningar och några förslag (tips) som finns i Moodle. När din artikel är klar laddar du in den i Moodle och sammanställer 2-3 ppt bilder som du kommenterar vid examinationen. De ppt bilder (2-3) som du skapar för att åskådligt presentera din artikel laddas även in i Moodle. Inlämning av ledarskapsartikeln, text och ppt senast 04.12 i Moodle.

 

Litteratur till KOMMUNIKATION/ 11.11.2021. Välj en (1) av följande:

Salo, P., Nylund, J., Stjernstrøm, E. (2015). On the practice architectures of instructional leadership. Educational Management Administration & Leadership 2015. Vol 43.

Sandén, T. (2007). Lust att leda – om ledarskap och motivation. Artikel.

Kovalainen, M-T: (2020). Pedagoginen johtajuus ja sen vaje yleissivistävän perusopetuksen järjestelmä-ja systeemitason muutoksessa. (Kap 1-3) Jyväskylän Yliopisto.

Saarukka, S. (2016). Lärares förväntningar på rektors ledarskap. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89.

Dokumentera dina insikter från den text du läst utgående från att

- Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter för att….

- Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och kommunikationens betydelse, t ex….

- Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….

- Texten öppnar upp förståelse för den mångfacetterade verkligheten i skolan, emedan…..

- Texten inspirerade mig till följande insikter om hur rektor kan stöda lärares professionsutveckling: …….

Portfoliouppgift 5a Dokumentera dina förberedda inlägg i anslutning till din artikel

Portfoliouppgift 5b: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter. Infoga vardera uppgifterna i Moodle. Både 5a och 5b skall finnas i den individuella portfolion.

 

11.11.2021 Kommunikation och professionella samtal

Kl 1300-1430 Kommunikation och professionella samtal

Kl 1430-1500 Förberedda diskussionsuppgifter till temat

Kl 1500-1515 Paus

Kl 1515-1600 Rektors medarbetarsamtal

Kl 1600-1700 Gruppdiskussioner utgående från förberedda litteraturuppgifter

Kl 1700-1800 Återkoppling samt information om upplägget för examination,

Portfoliouppgift 6: Jag som rektor - min vision av en möjlig framtid

Gör en tillbakablick över terminens teman och reflektera över insikter och lärdomar som du fått om att vara rektor.

Formulera tankar och idéer som du vill integrera i din ledarplattform (principer, värderingar, mm) samt strategier för ett sådant rektorskap som du önskar förverkliga.

Var beredd att dela dina reflektioner inom en mindre grupp samt under ca 5 min presentera dina insikter och upplevelser för hela kursen vid den 08.12.

Ladda in denna uppgift i Moodle senast 7.12.

 

08.12.2021 Examination av modulen LEDARSKAP 10 sp och PRAKTICUM 2,5sp

Kl 1300-1500 Ledarskapsartiklar presenteras och diskuteras

Kl 1500-1515 Paus

Kl 1515-1600 Kulturanalys redovisas i smågrupper

Kl 1600-1700 Skolutvecklingsprojekt presenteras och diskuteras

Kl 1700-1740 Jag som rektor - personliga mål och strategier

Kl 1740-1800 Utvärdering och Sammanfattning

  

FÖRVALTNING (10 sp) och PRAKTICUM (2,5sp) Vårterminen 2022

 

13.01.2022 Att vara rektor; teori, juridik, praktik

Kl 1300-1400 Rektor – en länk i styrkedjan

Kl 1400-1430 Gruppdiskussioner

Kl 1430-1500 PRAKTICUM 4: Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

Kl 1515-1600 Att vara rektor: Vilka lagrum inramar ett rektorskap?

Kl 1615-1730 Att vara rektor i praktiken, Rektor Robert Backman, Korsholm

Kl 1730-1800 Diskussion med Robert

PRAKTICUM 4: Rektors uppgifter enligt arbetsgivarens styrdokument

Undersök vilka uppgifter som enligt din kommuns styrdokument hör till rektor.

Uppgifterna kan t ex finnas på din kommuns hemsida, som bilagor till förvaltningsstadgan, eller

bland bildningsnämndens protokoll. Kontakta vid behom Bildningschefen i din kommun.

Var beredd att presentera och diskutera din undersökning vid nästa kurstillfälle 09.02

Länka in den i Moodle senast 07.0209.02.2022 Lärares arbetsmängd och avlöning, Styrkedjor i administrationen

Kl 1300-1530 Lärares arbetsmängd och avlöning, Ombudsman Jan-Mikael Wikström, FSL

                      Föreläsning (inkl paus), övning: att bestämma lärares lönegrund

Kl 1530-1545 Paus

Kl 1545-1630 Grupp 1. Styrdokument för rektorer, rapportering och diskussion

Grupp 2. Rektors pedagogiska, sociala och juridiska ansvar (Jfr R.B.)

Kl 1630-1715 Grupp 1. Rektors pedagogiska, sociala och juridiska ansvar (Jfr R.B.)

Grupp 2 Styrdokument för rektorer, rapportering och diskussion

Kl 1715-1730 PRAKTICUM 5, Intervju med rektor introduceras.

Kl 1730-1800 PRAKTICUM 6, Förvaltningsuppgifter introduceras

          
PRAKTICUM 5: Intervju med rektor.

Kontakta en rektor, boka tid för intervju (1-2h), på distans eller som fysiskt möte.

Förbered frågor du vill ställa: Vad omfattar rektorskapet? Praktiska, sociala, adm. och ekonomiska ärenden? Utmaningar, tematisk fördelning av arbetsmängden t ex under en vecka,

Samarbete inom kommunen, nätverk med andra rektorer. Goda råd till en ny rektor.

Var beredd att rapportera din intervju och diskutera den i grupp vid nästa kurstillfälle 15.03

Länka in den i Moodle senast 12.03

 

15.03.2022 Arbetsgivarens förväntningar på rektor, Skoljuridik

Kl 1300-1430 Arbetsgivarens förväntningar på rektor, Utbildningschef Rolf Sundqvist

Kl 1430-1445 Paus

Kl 1445-1530 Gruppdiskussioner på basen av Rolfs föreläsnig

Kl 1530-1800 Skoljuridik för rektor Föreläsning (inkl paus) Jurist Thomas Sundell

PRAKTICUM 6: Förvaltningsuppgifter

I Moodle hittar du 10 uppgifter/problem som berör undervisningens förvaltning,

Besvara och red ut uppgifterna så att du kan presentera dem och motivera dina lösningar vid kurstillfället den 04.05

Notera Henrik Hägglunds material om ansvar och rättssäkerhet i förvaltningen med fokus på skolan som finns som en skild presentation i Moodle.

Länka in dina svar och utredningar i Moodle senast 02.05

06.04.2022 Myndigheter och laglighetsövervakning,

Kl 1300-1500 Myndigheter och laglighetsövervakning, Direktör Kurt Torsell, UBS

Kl 1500-1515 Paus

Kl 1515-1615 Engagerande arbete i skolgemenskapen – Varje skoldag är viktig!

                     Nationell verksamhetsmodell 2021-2023 (UKM och UBS). Förberedda inlägg.

Kl 1700-1745 Erfarenheter från pågående pilotförsök att ta med till eget framtida ledarskap

Kl 1745-1800 Sammanfattning

Litteratur om LEDARSKAP OCH SKOLANS FRAMTID till 4-5.5. 2022

Artiklar ur Uljens & Smeds-Nylund (red) (2021) Att leda (utk under hösten 2021)

 

04.05. 2022 Skolan och framtiden, Förvaltningsuppgifter

Kl 1300-1430 Utmaningar för den finländska skolan. Sektoransvarig Niklas Wahlström SFV

Kl 1430-1500 Diskussion med Niklas

Kl 1500-1515 Paus

Kl 1515-1615 Grupp 1: Lösningar till förvaltningsuppgifterna

                      Grupp 2: Litteraturuppgift

Kl 1630-1730 Grupp 1: Litteraturuppgift

                      Grupp 2: Lösningar till förvaltningsuppgifterna

Kl 1730-1800 Sammanfattning

 

  

05.05.2022 Examination av modulen FÖRVALTNING 10 sp och PRAKTICUM 2.5 sp 

1300-1400 Vad behöver en rektor kunna, veta och förstå om skolekonomi? Barbro Högström

1400-1430 Diskussion med föreläsaren

1430-1445 Paus

1445-1545 Grupp 1. Perspektiv på rektors ledarskap / Intervjuresultat presenteras

                 Grupp 2. Litteraturdiskussion

1600-1700 Grupp 1. Litteraturdiskussion

                 Grupp 2. Perspektiv på rektors ledarskap / Intervjuresultat presenteras

1700-1745 Utvärdering av hela utbildningen

1745-1800 Avslutning

 

Kursavgift: € 700

5 sp

Tidpunkt:

 

10-11/9 2021

kl 18:15-21, 9:15-12

 

24-26/9 och 8-10/10

Fr kl 18-20:45

Lö kl 10-13:30

Sö kl 10-12:45

 

 

Studieform: Digital kurs 

via Zoom samt kursinformation, kursuppgifter och material via lärplattformen Moodle.

 

 

Kursledare:

Camilla Mattjus, MHC

Hannele Rabb, teckenlärare

 

 

Syfte: Kursens syfte är att studerande erhåller kunskap om hörselskador, tekniska hjälpmedel och undervisning av barn och elever med hörselnedsättning. Studerande ska kunna identifiera och analysera pedagogiska konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning utifrån elevers varierande förutsättningar för kommunikation och lärande. En större del av kursen (20 h) ägnas åt tecken som stöd.   

 

Innehåll:

- Hörselnedsättningar och hörseltekniska hjälpmedel 

- God ljud- och ljusmiljö 

- Pedagogiska konsekvenser 

- Att undervisa tillgängligt

- Tecken som stöd för tal- och språkutveckling 

- Vardagstecken: Bl a färger, personer, omgivning, väder, djur, mat, föremål, verb, adjektiv, tid, siffror, handalfabetet     

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till: 

- Vad en hörselskada kan innebära för en elev, hur man med ljudförbättrande åtgärder erhåller en god ljudmiljö för alla, hur hörseltekniska hjälpmedel fungerar, hur man som pedagog kan underlätta för elever med hörselskada

- Grunderna i tecken som stöd.    

 

Allmänfärdigheter:

- Reflekterande tänkande om kommunikation.

- Visuellt tänkande.   

Examinationsform:

Inlämningsarbete (gällande temat hörselmedvetenhet) och praktisk uppgift (gällande temat tecken som stöd).

 

Bedömning: Godkänd/underkänd. 

 

 

Litteratur:

Snellman, S. (2007). Hjälp - en elev med hörselskada i min klass. Förlag: Raumo. 

Takala, M. & Lehtomäki, E. (2005) Kieli, kuulo ja oppiminen - kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Tilläggsinformation: s. 153-217.  Förlag: Finn lectura    

Kiili, J. & Pollari, K. (2012). Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Tilläggsinformation: Kap 4-5 s.38-87.    

Övrig litteratur enligt föreläsarnas rekommendationer.

5 sp

Tidpunkt:

TORSDAGAR (5 ggr)

10/3 2022, kl 18-21
17/3, kl 18-21
24/3, kl 18-21
31/3, kl 18-21
7/4, kl 18-21

 

Kursen arrangeras som distanskurs

 

 Kursledare:

PeM, specialpedagog Fredrika Nyqvist

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:

 • aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
 • hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
 • hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

 

Syfte:

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

 

Innehåll:

 • Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
 • Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
 • Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
 • Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
 • Digitala texter med stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
 • Säkerhet på internet och källkritik.
 • Inledning till programmering.

 

Kurslitteratur:

Bruun, S. (2015) Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

två delkurser à 5 sp digitalt
5 sp

Tidpunkt:

8-9 juni
 (ti-on) 2021
kl 9-13, 9-13

11 / 6
 (fr)
kl 9-11

2 / 8
 (må) och 
4 / 8
 (on)
kl 9-13, 9-13

6 / 8
 (fr)
kl 9-11 avslutning med seminarium

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:

Speciallärare Yvonne Silvander

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna definiera vad specialpedagogik är
- kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn
- utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen
- ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer
- känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare

Innehåll

- kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion
- specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet
- kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext
- grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola
- studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

Litteratur

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. Kap. 1-6.
Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.
Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm. Natur och Kultur.
Sundqvist, C. (2014). Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Lund: Studentlitteratur, kap.1–2 och 7–8.
Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus.

En del av titlarna ovan är svåra att få tag i biblioteken.
Hangö sommaruni tillhandahåller därför vid kursstarten ett kursbibliotek för samlån eller kompendium vid kursstarten.
Mera info av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aktuell lagstiftning
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt: 

14-15 januari 2022
kl 18-21, 9-15

                             
4-5/2
kl 18-21, 9-15
                         

19/2
kl 9-13                                             
Schemat inkluderar ett studiebesök vid sjukhusskola

Kursplats:
Helsingfors, närmare adress meddelas senare

Kursledare:
speciallärarna Andreas Siemssen och Tomas Sun

Lärandemål:
Efter kursens slut kan den studerande:
- beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande
- ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext
- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
- ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheterInnehåll

- olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande
- olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande
- tillämpning av barnskyddslagen
- tillämpning av lagen om elev- och studerandevård
- förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola
- kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

 

Litteratur

Broberg, A. (2015 eller tidigare upplagan 2003). Klinisk barnpsykologi- utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.
Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.
Börjesson, M. (2019). Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna. Lund: Studentlitteratur.
Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan: att möta elever med vanliga och osynliga besvär. Stockholm: Natur & Kultur.
Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
Åkerman, S. (2009). För att överleva: en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & kultur.
Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:


3-4 september
 (fr-lö) 2021       

kl 18-21, 9-13
                             

17-18/ 9 (fr-lö)                           
kl 18-21, 9-13
                              

1-2 / 10 (fr-lö)                             
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:
speciallärare Daniel Albrecht

 

Lärandemål

Den studerande kan:
- redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga
- redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende
- redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga
- beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen

 


Innehåll

- grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola
- risk- och skyddsmekanismer
- förebyggande modeller och kartläggningsverktyg
- stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande
- evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS)

 

Litteratur

Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Liber: Stockholm.

Olsson, B-I., Olsson K. (2017). Barn med utmanande beteende - Tidiga insatser i förskola och skola. Studentlitteratur: Lund.

Eventuella nya titlar kan tillkomma i ett senare skede enligt lärarens anvisningar.Litteratur enligt studieinriktning:
Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur: Lund.
Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur: Lund.
Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Natur & Kultur: Stockholm.

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.