-VT 2023

Tidpunkt: vårterminen 2023

Delkurserna Barns språkutveckling

6/3 - 27/4 (sammanlagt 6 digitala närstudieträffar) kl 18:00-19:30

samt Relationer, samspel och konflikthantering

13/4 - 11/5 (sammanlagt 6 digitala närstudieträffar) kl 18:00-19:30

5 sp

Tidpunkt:

PÅ GRUND AV ETT SJUKDOMSFALL ÄR KURSEN FRAMSKJUTEN TILL SOMMAREN 2023.

PLANEN ÄR ATT ARRANGEMANGEN DÅ BLIR I SAMMA DIGITALA ON-LINE TAPPNING.

VI BEKLAGAR OLÄGENHETEN.

Hangö sommaruni

 

8-9 / 6 2022, kl 9-16, 9-16

4 / 8 2022, kl 12-16

 

NY Studieform

Distansstudier on-line via zoom och med MoodleStudiernas upplägg:


Struktur dag 1 och 2
, 8–9.6

Kl. 9-10.30 Online föreläsning

Kl. 10.30-14 Självstudier samt lunch

Kl. 14-15 Online grupparbete och reflektioner kring självstudierna

Kl. 15-16 Självstudier


Mellanuppgift mellan dag 2 och 3


Struktur dag 3
, 4.8

Kl.12-13.30 Online föreläsning

Kl. 13.30-15 Självstudier

Kl. 15.00-16 Reflektioner kring självstudier och avslut

 

Kursledare:

Ajalin Tove och Sundell Sara, från Folkhälsan

Lärandemål och allmänfärdigheter

Mobbning, kränkningar och utsatthet är ett stort problem i skolan idag. Studenterna lär sig hur man tillsammans med elever kan kartlägga och lösa skolsvårigheter och hur man kan hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen planering och självständigt arbete. Kursen är riktad till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

Innehåll

Konsekvenser för barns och ungdomars sociala vardag tas upp. Mobbning i skolan är ett komplicerat problem och ett kritiskt förhållningssätt till den rådande synen på mobbning diskuteras. Olika perspektiv på mobbning lyfts fram och olika lösningar och åtgärder presenteras. Nytorpsmodellen för förebyggande och åtgärder mot utanförskap tas också upp.

Studiematerial

a) Frånberg, G-M., & Wrethander, M. (2011). Mobbning – en social konstruktion. Studentlitteratur. b) Frisén, A., & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och Kultur. c) Borg, A., & Carlsson Kendall, G. (2018). Utanförskap i skolan. Studentlitteratur.

Vitsordsskala

Underkänd/godkänd (Ämnesansvarig Karin Österman bedömer examinationsuppgiften efter deadline, enligt överenskommelse)

Undervisningsspråk: svenska

Nivå eller typ: Grundstudier

Ämne: skolpsykologi

 

Avgifter

 

Sista dagen att anmäla sig är två veckor innan kursstarten som är beräknad i september / ht 2022!

2022-2023 (25 sp)

 

 

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

 

Utbildningens utgångspunkter

Ett hållbart ledarskap som bär över tid skall grundas i kunskap. För att hantera de spänningar och utmaningar som uppträder när läroplanens målbilder skall omvandlas till undervisningspraktik behövs en stabil teorigrund, men som ändå är tillräckligt bred och allmän. Utbildningen söker inspiration i två dylika teorier. Frågor om styrkedjan, skolans uppdrag, om vad som är nödvändig kunskap och hur den skall bedömas fångas väl upp i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Lundgren, 1989). På motsvarande sätt erbjuder den icke-affirmativa teorin (Uljens, 2017) en bra utgångspunkt för att förstå, förutom utbildningsledarskapet på olika nivåer, också lärares handlande och skolans pedagogiska roll. Utöver dessa teorier, som framförallt erbjuder ett generellt ramverk, lutar sig utbildningen mot ytterligare teorier om ledarskap, organisation, verksamhetskultur och kvalitetsutveckling.  

 

 

 

Utbildningens innehåll

Programmet Utbildningsledarskap omfattar sammanlagt 25 sp. I utbildningen ingår följande helheter:

  • Ledarskap 10 sp,
  • Utbildningsförvaltning 10 sp,
  • Practicum 5sp

De tre kursdelarna är nära förbundna med varandra och bildar en helhet vars syfte är att återge en autentisk bild av ledningsarbetets förutsättningar i skolan. I detta innefattas även en förståelse för det ledningsansvar som följer med befattningen som rektor i enlighet med författningar och läroplaner. Utbildningen syftar också till att ge en orientering om de myndigheter, nätverk och samarbetsparter som omger och har betydelse för verksamheten.

Tidsläggning, upplägg och arbetssätt

Programmet pågår under två terminer. Studierna inleds i augusti 2022 och avslutas i maj 2023.

Studierna utgår från deltagarnas professionella erfarenheter som breddas och fördjupas genom litteraturstudier och föreläsningar. I programmet ingår såväl individuella prestationer som grupp- och olika tillämpningsövningar med referens till vetenskapliga teorier. En bärande idé är att bygga samman vetenskaplig teori och vardagens praktik. Alla prestationer samlas i en personlig portfolio som examineras.

Programmet genomförs som distansstudier om inte annat meddelas. Om ev. närstudiedagar meddelas i god tid på förhand.

Med inbjudan till det första kurstillfället i augusti bifogas en mer detaljerad programöversikt. Inbjudan skickas till den epost-adress som meddelats vid kursanmälan

Kurstider:

ht.                                                     vt.

23.08.2022                                     11.01.2023

24.08.2022                                     16.02.2023

15.09.2022                                     14.03.2023

12.10.2022                                     04.04.2023

10.11.2022                                     26.04.2023

14.12.2022                                     16.05.2023

Klocktider: Kl 14-19 (om inte annat meddelas)

 

 

Kursledare:
FD Siv Saarukka
PeD Torbjörn Sandén

Samarbetspart: Åbo Akademi och Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

 

Kursavgift: € 800
Utbildningsstyrelsen subventionerar halva kursavgiften med € 400 (inkluderar 20 kursdeltagare)

 

Kursen är ämnad för behöriga lärare i Finland.

2022-2023 (15 sp)

STUDIEVÄGLEDNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKENS GRUNDSTUDIER 2022 OCH 2023

Nätkurser under sommaren 2022

Tryck på kursnamnet för mera information om kurserna

Pedagogikens sociologi: 13-16/6 2022 via Zoom

Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens psykologi: 16.6 och 2-5/8 2022 via Zoom
Lärare: FD Siv Saarukka

Anmälningar kan göras via webbense Akademiska studier / Pedagogik på denna hemsida

 
Obs! kolla STUDIEVÄGLEDNING ovan för ytterligare examenskombinationer.

 

Studieblocket arrangeras i digital studieform 2022-23 enligt följande:

Mångfald och integrering (5 sp) med Ritva Mertaniemi 6/9 - 27/9 2022
Perspektiv på läraryrket (5 sp) med Eva Staffans och Johanna Hirvi 3/11 - 1/12 2022
Barns utveckling och lärande (5 sp) med Mirva Sandén 12/1 - 16/2 2023

 

Avgifter

5 sp

Tidpunkt:

8-9 juni
 (on-to) 2022
kl 9-13, 9-13

10 / 6
 (fr)
kl 9-11


2-3 / 8
 (ti-on)
kl 9-13, 9-13

4 / 8
 (to)
kl 9-11 avslutning med seminarium

Studieform:
Digital kurs

Kursledare:

Speciallärare Yvonne Silvander

 

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna definiera vad specialpedagogik är
- kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn
- utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen
- ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer
- känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare

 

Innehåll

- kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion
- specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet
- kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext
- grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola
- studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

 

Litteratur

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. Kap. 1-6.
Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.
Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm. Natur och Kultur.
Sundqvist, C. (2014). Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Lund: Studentlitteratur, kap.1–2 och 7–8.
Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus.

En del av titlarna ovan är svåra att få tag i biblioteken.
Hangö sommaruni tillhandahåller därför vid kursstarten ett kursbibliotek för samlån eller kompendium vid kursstarten.
Mera info av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Aktuell lagstiftning
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

 

Avgifter

 

Sista dagen att anmäla sig är 3.6, anmälningar gjorda efter det beaktas inte!

2022-2023 (25 sp)

Specialpedagogik (grundstudier) vid Hangö sommaruni 2022-23:

Specialpedagogik och inkludering, 5 sp              
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp 

Funktionsvariation I, 5 sp
Barn och ungas välbefinnande (hette tidigare Elevers välbefinnande och elevvård), 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Kurserna arrangeras digitalt on-line

 

Avgifter

5 sp

Tidpunkt:

8-9 juni
 (ti-on) 2021
kl 9-13, 9-13

11 / 6
 (fr)
kl 9-11

2 / 8
 (må) och 
4 / 8
 (on)
kl 9-13, 9-13

6 / 8
 (fr)
kl 9-11 avslutning med seminarium

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:

Speciallärare Yvonne Silvander

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna definiera vad specialpedagogik är
- kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn
- utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen
- ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer
- känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare

Innehåll

- kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion
- specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet
- kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext
- grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola
- studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

Litteratur

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. Kap. 1-6.
Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.
Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm. Natur och Kultur.
Sundqvist, C. (2014). Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Lund: Studentlitteratur, kap.1–2 och 7–8.
Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus.

En del av titlarna ovan är svåra att få tag i biblioteken.
Hangö sommaruni tillhandahåller därför vid kursstarten ett kursbibliotek för samlån eller kompendium vid kursstarten.
Mera info av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aktuell lagstiftning
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt: 

14-15 januari 2022
kl 18-21, 9-15

                             
4-5/2
kl 18-21, 9-15
                         

19/2
kl 9-13                                             

Studieform:
Digital kurs

Kursledare:
speciallärarna Andreas Siemssen och Tomas Sun

Lärandemål:
Efter kursens slut kan den studerande:
- beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande
- ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext
- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
- ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheterInnehåll

- olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande
- olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande
- tillämpning av barnskyddslagen
- tillämpning av lagen om elev- och studerandevård
- förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola
- kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

 

Litteratur

Broberg, A. (2015 eller tidigare upplagan 2003). Klinisk barnpsykologi- utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.
Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.
Börjesson, M. (2019). Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna. Lund: Studentlitteratur.
Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan: att möta elever med vanliga och osynliga besvär. Stockholm: Natur & Kultur.
Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
Åkerman, S. (2009). För att överleva: en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & kultur.
Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.

5 sp

Tidpunkt:


3-4 september
 (fr-lö) 2021       

kl 18-21, 9-13
                             

17-18/ 9 (fr-lö)                           
kl 18-21, 9-13
                              

1-2 / 10 (fr-lö)                             
kl 18-21, 9-13 (lördagen avslutning med seminarium)

 

Studieform:
Digital kurs

 

Kursledare:
speciallärare Daniel Albrecht

 

Lärandemål

Den studerande kan:
- redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga
- redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende
- redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga
- beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen

 


Innehåll

- grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola
- risk- och skyddsmekanismer
- förebyggande modeller och kartläggningsverktyg
- stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande
- evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS)

 

Litteratur

Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Liber: Stockholm.

Olsson, B-I., Olsson K. (2017). Barn med utmanande beteende - Tidiga insatser i förskola och skola. Studentlitteratur: Lund.

Eventuella nya titlar kan tillkomma i ett senare skede enligt lärarens anvisningar.Litteratur enligt studieinriktning:
Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur: Lund.
Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Studentlitteratur: Lund.
Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur: Stockholm.
Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Natur & Kultur: Stockholm.

 

Examinationsform: Tentamen eller inlämningsuppgift.

Bedömning: U-5.