5 sp

Tidpunkt: 
17-18/1 och 7-8/2 (fr-lö) 2020 kl 18.15-21, 10.15-15 samt
29/2 (lö) 2020 kl 10.15-13
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101

Föreläsare: speciallärarna Catarina Lindroos och Mona-Lisa Möller


Målsättning och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna. Vidare syftar kursen till att den studerande tillägnar sig kunskap om stödåtgärder, AKK och habilitering i skola och samhälle. I kursen behandlas intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autismspektrumtillstånd), beteendesvårigheter samt särbegåvning.

 
 
Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika funktionsvariation
-ge exempel på funktionsvariationer
-ge exempel på olika stödåtgärder och pedagogiska metoder i skola och samhälle
 
Allmänfärdigheter:
-Sociala och kommunikativa färdigheter
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A


Kurslitteratur:
Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.). (2012) ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus.
Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Heslingfors: Opike.
Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur.
Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar