5 sp

Tidpunkt:
6-7/9 och 11-12/10 2019 kl 18.15-21, 10.15-15


Plats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM, klasslärare och speciallärare Yvonne Silvander
 
 
Innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap för att kunna motivera en inkluderande utbildning samt praktisk beredskap för inkluderande arbetsmetoder i skolan.
Kursen syfta även till att ge den studerande en fördjupad kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd)


 
Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-kunna redogöra för de internationella och nationella styrdokument som rör inkluderande utbildning
-känna till centrala begrepp inom inkluderande utbildning
-ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning 
-ha kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd) samt beredskap att göra upp pedagogisk bedömning och plan för elevens lärande


Kurslitteratur /sannolikt att kursdeltagarna får inköpa studiekompendium (€ 10-15) enligt listan nedan:

-Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.
-Huhtanen, K. (2011). Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pedagoginen ennakointi. Jyväskylä: PS-kustannus.
-Kiuppis, F., & Hausstätter, R. S. (Eds.). (2015). Inclusive education twenty years after Salamanca. New York. NY: Peter Lang.
-Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan: Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: Natur & Kultur.
-Sirpaoja (red.). (2012). Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

-Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar
Studiekompendiets omfång är tillsvidare öppet! Det utdelas till kursstarten