5 sp

Tidpunkt: 4-6/6 2019 kl 13-16, 9-16, 9-16
Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare: speciallärare Anne-May Granqvist
 
 
Innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion. Vidare introduceras specialpedagogiken som vetenskaps- och verksamhetsområde. Studerande tillägnar sig kunskap och beredskap för inkludering i skolan. Studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, bemötande och människosyn i specialpedagogik.
 
 
Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall den studerande:
-kunna definiera vad specialpedagogik är
-ha förståelse för elevvariation
-ha grundläggande kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd) 
-kunna reflektera kring delaktighet, bemötande och människosyn  
-kunna reflektera över betydelsen av det egna och andras förhållningssätt och bemötande, delaktighet och männsikosyn
 
Allmänfärdigheter:
-Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande
-Samarbetsförmåga


 
Litteratur 
Barow, T. (red.). (2013). Mångfald och differentiering. Lund: Studentlitteratur. Del 1, kap 1-6.
Jakobsson, I-L. & Nilson, I (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur. Kap 1-3.
Kinge, E. (2015). Empati. Närvaro och metod. Lund: Studentlitteratur.
Moberg, S. m.fl. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.  Kap. 1-2.
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.