5 sp

Tidpunkt:
23-24/8 och 20-21/9 2019,
kl 18.15-21, 9-15

Kursplats:
G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors


Kursledare: PeM Heidi Hellstrand

 

Målsättningar och innehåll

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i matematiska tänkandets utveckling hos barn i förskola och nybörjarundervisning. Studerande känner till hur de kan stödja den grundläggande begreppsbildningen samt vilka förutsättningar och eventuella hinder det kan finnas för lärande.


Lärandemål

Efter avslutad kurs bör studeranden

-kunna redogöra för olika sätt att utmana barnens tänkande så att det stödjer barnens   lärande.

-ha kunskap om vad grundläggande matematik är och kan vara, samt utvecklat förmåga att utmana barnen i deras förståelse.

Arbetsmetoder

Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning inom området för att ge studerande verktyg att didaktiskt genomföra matematikundervisning. Diskussioner, presentationer och seminarier är också viktiga inslag i kursen.

Litteraturförslag

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Palmér, H. (2016). Problemlösning som utgångspunkt: matematikundervisning i förskoleklass. Stockholm: Liber.

Sandahl, A. (2014). Matematikdidaktik – för de tidiga skolåren. Lund: Studentlitteratur

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar