5 sp

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

 

Tidpunkt:
27-28/9 och 8-9/11 2019
kl 18.15-21, 9-15

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, sal 101

Kursledare och examinator: Fil.Mag Maria Normann

Lärandemål:

Kursens syfte är att presentera en översikt över det brottsförebyggande fältet. Målsättningen är att studeranden känner till grundläggande brottsförebyggande begrepp, preventionstyper och preventionsnivåer samt den teoretiska förankringen för olika förebyggande delområden. Fokus ligger på förebyggande av brott, skador av brott och av rädslan för brott. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningenav det teoretiska och begreppsliga. Under kursen tillämpas teori på aktuella förebyggande åtgärder och fenomen.

Efter avlagd kurs

- Kan studeranden identifiera de olika preventionsnivåerna i vardagsnära lösningar, praktiker och projekt

- Kan studeranden med egna ord förklara den samhälleliga betydelsen av att förebygga brott

- Tillämpa teori och kunskap för att skapa en brottsförebyggande idé

Målgrupp:

yrkesverksamma och studerande i socialpsykologi, genus- och statsvetare, juridikstuderande, antropologi, journalistik, socionomer, ungdomsarbete, till och med konstvetare och datanomer och historiker.

Examination

Examination för närstudier: Obligatorisk närvaro, gruppuppgifter, hemuppgift

Litteratur:


Valda delar ur

Sarnecki J, 2014. Introduktion till kriminologi Volym 1. Studentlitteratur

Sarnecki J, 2015. Introduktion till kriminologi Volym 2. Studentlitteratur

Examinatorn anvisar övrig litteratur vid kursstart.