Akademiska och yrkeshögskolestudier

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp

Profilmoduler utgör enskild kurs i specialpedagogik

 

Tidpunkt:
8-9/3 2019, kl 18-21, 9-15 och
29-30/3 2019, kl 18-21, 9-15

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeLic, speciallärare Gerd Sahlberg-Sjöblom

 

Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som specialpedagogisk resurs.
Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

 

Innehåll:
- Mångkulturell pedagogik
- Interkulturell kompetens
- Mångfald och elevvariation i en skola för alla
- Invandrar- och flyktingundervisning


Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande ha kännedom och kunskap om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

 

Litteratur / enligt de nya studiefordringarna i samråd med föreläsaren/examinatorn (600-800 sidor) se nederst:

Författare: Lappalainen, E-M. Förlag: Oulun yliopisto Upplaga/år: 2005

Titel: Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus: käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla

Författare: Talib, M-T. Förlag: WSOY Upplaga/år: 2004

Titel: Kulttuurit ja koulu: avaimia opettajille

Författare: Gundara, J.S. Förlag: Paul Chapman Upplaga/år: 2004

Titel: Interculturalism, education and inclusion

Författare: Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (eds.) Förlag: John Wiley & Sons Upplaga/år: 2005

Titel: Multicultural education: issues and perspectives.

Annat kursmaterial: Artiklar och övrig litteraturen enligt föreläsarens anvisningar

 

Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (Eds.) (2005). Multicultural education: issues and perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Lahdenperä, P & Lorentz, H. (red) (2010) Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur

Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. Studentlitteratur.

Paavola, H., & Talib, M. T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus

Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer

 

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp

Profilstudiemodulerna utgör enskild kurs inom specialpedagogiken


Tidpunkt:
6-8/6
kl 9-16, 9-16, 9-12

Kursplats:
Hangö gymnasium; Skolgatan 9-11

 

Kursledare:
Barnträdgårdslärare, datapedagog Johan Palmén

 

Målsättning och innehåll:

Syfte:
Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

Innehåll:
- Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
- Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
- Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
- Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
- Digitala texter men stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
- Säkerhet på internet och källkritik.
- Inledning till programmering.

Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:
- aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
- hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
- hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

Allmänfärdigheter:
- Kunskaper och färdigheter att använda digitala hjälpmedel i undervisningen.
- Reflekterande kring individuella behov, möjligheter med tekniska hjälpmedel.
- Reflektera kring säkerhet och källkritik vid nätbaserad undervisning.

 

Undervisningsformer: Ledd undervisning, övningar och egna praktiska tillämpningar, diskussioner.

Examinationsformer: Närvaro, aktivt deltagande i övningar, slutuppgift i form av tillämpning kompletterad med skriftlig reflektion.
Bedömning: Godkänd/underkänd

Kurslitteratur:
Titel: Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget Författare: Bruun, S. Upplaga: 2015 Förlag: Stockholm: Gothia Fortbildning.
Titel: Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä Författare: Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) Upplaga: 2017 Förlag: Erilaisten oppijoiden liitto ry

Övrigt material: Av läraren utvald del av serien Lättläst IKT utgiven av Lärum Aktuella forskningsrapporter enligt lärarens urval

2017-18, avslutande delkursen

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp)

Med denna delkurs avslutas grundstudierna i Specialpedagogik 2017-18.

 

Tidpunkt:
2-3/3 2018 (KL) kl 18.15-21, 10-16, rum 101
23-24/3 2018 (JK) kl 18.15-21, 10-16, rum 301
6/4 2018 (JK) kl 18.15-21, rum 101
7/4 2018 (KL) kl 10-13, rum 101  

 

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301


Föreläsare: PeD Johan Korhonen och PeM Kajsa Lindström


Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att öka studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studerande kunna: -redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling -redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik. -känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter. -ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter

Allmänfärdigheter: -Förmåga att se samband mellan teori och praktik -Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A Kursen kräver tillgång till Åbo Akademis lärplattform Moodle. Om du inte har inloggningsuppgifter till Moodle kontakta kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 11/2 2018

Litteratur
Berch, D.B. & Mazzocco, M. (ed.). Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore: Paul Brooks Pub.
Butterworth, B. & Dorian, Y. (2010). Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.
Høien, T. & Lundberg, I. (2004). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur.
Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling: kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.
Lundberg, I. & Strid, A. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och kultur.
Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Heilä-Ylikallio, R. & Oker-Blom, G. (2006). Språkraketen. Utbildningsstyrelsen.
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

2017-18 (25 sp)

rFör rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Tidpunkt 2017-18/alla dagar kl 14.15-19 om annat icke anges:

7/8 (må) på G18, rum 301
24/8 (to) på G18, rum 301
12/9 (ti) kl. 14.15-18.00, Helsinfors Arbis, Dagmarsgatan 3
4/10 (on) G 18, rum 101
2/11 (to) G 18, rum 101
5/12 (ti) G 18, rum 101

30/1 (ti) G 18, rum 101
6/3 (ti) G 18, rum 101
11/4 (on) G 18, rum 101 kl. 13.15-18.00
4-5/5, ny tid 20-21/4 (fr-lö), kl 14.15-19.00, 9-15 på G18, rum 101
15/5 (ti) G 18, rum 101

Studieplats och –ort: G18 (rum 101), Georgsgatan 18 Helsingfors, men 12/9 i Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan

Kursavgift: 700 € (kan betalas i rater) Kursen får sannolikt en subvention motsvarande 350 € / kursdeltagare, vilket betyder att studerande endast behöver betala 350 € till Hangö sommaruni

Deltagarantal: maximum 20
Kursledare: Siv Saarukka och Torbjörn Sandén från Åbo Akademi
Medarrangör: CLL vid Åbo Akademi

 

 

Kursbeskrivning:

 

Modul I

LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp)

 

Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn

  • visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi

  • visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier

  • visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter

  • visa förmåga att formulera visioner inför framtiden

 • visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse

  Målet med studierna är att förvärva kunskap och färdigheter om skolledning. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

  • att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande i skolan

  • att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling

  • att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplanen och skolans verksamhetsområde hörande fält

 • att argumentera, utvärdera och analysera skolans verksamhetskultur

  INNEHÅLL

  Ledarskap:

  Orientering i utbildningsprogrammet och kursens arbetssätt

  Ledarskapets teori I och II

  Ledarskapets didaktik I, II och III

  (10sp)

  Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

   

  Litteratur (behandlas vid varje närstudietillfälle):

  Horner, M. (1997). Leadership Theory: Past, Present and Future, och

  Artikel av Pasi Sahlberg. Välj enligt eget önskemål en artikel från PS:s hemsida. Adress: http://pasisahlberg.com/portfolio-writings/selected-writings/articles/

  Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. eller

  Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur

  Fullan (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass, eller

  Ronthy, M. (2013). Ledarintelligens. Liber. eller

  Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor – Om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping Studies in Pedagogic Practices

  Persson, A. (2003). Skolkulturer. Studentlitteratur eller

  Alava m.fl. (2012). Muuttuva oppilaitosjohtaminen. UBS nr 3. 2012 eller

  Salo, P. (2004). Skolans sociala arkitektur. Åbo Akademi

  Crafoord, C (1998) Människan är en berättelse, Natur och Kultur, eller

  Hägg, K. & Kuoppa, S-M (1997) Professionell vägledning, Studentlitteratur, eller

  Valpola, A. (2006). Lyckas med utvecklingssamtalet. Docendo.

  Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools.Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89. eller

  Hamrefors, S. (2009) Kommunikativt ledarskap- den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk.Norstedts Akademiska Förlag eller

  Saarukka, S (2013). Principals Leadership Through Perspectives on Person, Profession and Position

  OBS! Närmare uppgifter om vilken litteratur hör till respektive kursdagar under kursens gång.

   

  Praktikum: Skuggning, ledarskapsartikel (4-6 s), lärarintervju, litteraturarbete; läslogg och personliga reflektioner [2,5 sp]

   

   

  Modul II

  UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp)

   

  Mål:

  Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument

  • visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument

  • visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor

  • visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat

 • visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem

   

  INNEHÅLL

  Introduktion och orientering i modulens arbetssätt           

  I Utbildningsmyndigheter

  II Skolans styrdokument

  III Utvärdering på skol- och nationell nivå

  IV Lagstiftning

  Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

   

  Litteratur:

  Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi

  Finlands Grundlag 731/1999

  Kommunallag 365/1995 och 410/2015

  Förvaltningslagen 434/2003

  Aktuell skollagstiftning

  www.finlex.fi

  Läroplan för grundläggande undervisning 2016

  Gymansiets läroplan jämte uppdateringar

  Aktuella planer för utvärdering och utveckling www.minedu.fi

  UKTA och AKTA – avtal för undevisningssektorn

  Aktuella artiklar och övrigt studiematerial enligt utbildarnas anvisningar

   

  Practicum: Utbildningspolitisk artikel (3-4 s.), förvaltningsuppgifter

  Examination av båda modulerna:

  Aktivt deltaganade under närstudietillfällen

  Utförda litteratur- och förvaltningsuppgifter samt prakticum

  Personlig utvecklingsportfolio som omfattar hela utbildningsprogrammet.

 

5 sp

 

Tidpunkt: PÅGÅR / ARRANGERAS SOM NÄTKURS
fre 16.2.2018 kl 18.15-21.15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.2.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl 9-15 (+ vid behov en lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet. Kursen ger också kännedom om allmän budgeteringsteori samt om planering, budgetering och redovisning inom den finländska offentliga förvaltningen. Innehåll: - centrala ekonomiska frågeställningar och begrepp - social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhälls- och organisations-ekonomin - ekonomiska kalkyler och prestationsmått samt tillämpningar inom social- och hälsovården - ekonomins betydelse för vårdkulturen - budgetteorier - ekonomisk styrning i form av planering, budgeteringstyper och argument samt redovisning inom social- och hälsovård som en del av offentlig förvaltning - budgeteringens betydelse för vårdkulturen.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - beskriva hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen är uppbyggda - tolka offentliga budgeter och bokslut - beskriva hur ekonomiska kalkyler och prestationsmått kan användas för patientens bästa - redogöra för hur ekonomin och budgeteringen bildar yttre ramar för social- och hälsovården - redogöra för vårdledarens möjligheter att göra patientens röst hörd i ekonomisk argumentering

 

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

Litteratur:

Författare: Mooney, G.
Förlag: Harvester Wheatsheaf Upplaga/år: 2003
Titel: Economics, Medicine and Health Care

Författare: Finkler, S.A. & Kovner, T.
Förlag: Saunders, St. Louis, MO Upplaga/år: 2007
Titel: Financial management for nurse managers and executives

Författare: Sintonen, H. & Pekurinen, M.
Förlag: WSOY Upplaga/år: 2006
Titel: Terveystaloustiede

Författare: Anell, A.
Förlag: Studentlitteratur, Lund Upplaga/år: 2009
Titel: Hälsoekonomi

Författare: Finlands Kommunförbund Förlag: Upplaga/år: 2015
Titel: Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården.
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3119 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Författare: Meklin, P. Förlag: Suomen Kuntaliitto Upplaga/år: 2015
Titel: Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät?
Tilläggsinformation: http://shop.kommunerna.net/product_details.php?p=3124 Nätpublikation: Ja Tidskrift: Nej

Annat kursmaterial: Finlands Kommunförbunds hemsidor om kommunalekonomi och budgetering.

5 sp

Tidpunkt: ARRANGERAS SOM NÄTKURS UNDER VÅRTERMINEN 2018
fre 16.3.2018 kl 18:15-21:15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.3.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl. 9-15 (+ vid behov en ytterligare lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i lagstiftning gällande social- och hälsovård. Kursen ger också insikter i kollektivavtalssystemet. Kursen omfattar: - patientens, anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens rättsliga ställning - särdragen i social- oc h hälsovårdspersonalens anställningsvillkor - offentlig och privat anställning - kollektivavtalssystemet.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - redogöra för det huvudsakliga innehållet i lagen om patientens rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården - känna till det huvudsakliga innehållet i hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen - redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan offentlig och privat anställning - redogöra för kollektivavtalssystemets betydelse för social- och hälsovårdspersonalens anställnings- och arbetsvillkor.

Allmänfärdigheter: Under kursen övar studeranden sig i att söka nätbaserad information om lagstiftning och kollektivavtal.

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

 

Litteratur:

Författare: Narikka, J.
Förlag: Tietosanoma Oy Upplaga/år: 2 uppl./2005
Titel: Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö käytännössä ISBN/ISSN: 951-885-241-3

Författare: Sundman, E.(toim.)
Förlag: Hygieia, Helsinki Upplaga/år: 2000
Titel: Potilaan asema ja oikeudet
Tilläggsinformation: Kan ersättas av motsvarande SHM:s nätpublikationer

Författare: Lohiniva-Kerkelä, M.
Förlag: Talentum, Helsinki Upplaga/år: 2007
Titel: Terveydenhuollon juridiikka

Annat kursmaterial: Aktuellt allmänt tjänste- och kollektivavtal

5 sp

Tidpunkt:
6-8/6 2018 kl 9-16, 9-16, 9-12

Plats: Skolgatan 9, Hangö

Kursledare: PeD Siv Saarukka

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
- ha insikter i den pedagogiska sociologins frågeställningar
- visa på en förmåga att diskutera den pedagogiska sociologins frågeställningar


Examinationsformer: Essä eller enligt föreläsarens direktiv

Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts. 

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
11-13/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16

Plats: Skolgatan 9, Hangö
Kursledare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund


Målsättningar och innehåll:
Kursen presenterar ett historiskt perspektiv på pedagogikens utveckling och beskriver den systematiska pedagogikens delområden samt grunder inom vetenskapsteori. I kursen ingår läsning, samt diskussion och analys av aktuella texter inom pedagogisk forskning. 

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studeranden
1) Kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling
2) Kunna förklara och förstå pedagogikens grundbegrepp
3) Uppvisa en förståelse för samverkan mellan pedagogisk teori och praktik 

Examinationsformer: Skriftlig tentamen och uppsats 

Litteratur:

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2000). Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. 

Bjurwill, C. (1998). Reflektionens praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts. 

Uljens, M. (1998). Allmän pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

5 sp

Tidpunkt:
8-9/9 (lö-sö) 2018 kl 9-12, 10-15 (vid behov 10-17) 
22-23/9 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM Amy Rönnberg

Målsättningar och innehåll: Kursen syftar till att introducera hur insikt i psykologisk teori underlättar förståelse av pedagogiska processer. Fokuseringen ligger på individens lärande och identitet.

Lärandemål: Efter genomgången kurs skall studerande kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande och identitet.

Litteratur:

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Kaufman, G. & Kaufman, A . (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur.

Sandvik , M. (2009). Jag har hittat mig själv och barnen. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Annat kursmaterial: Vetenskapliga artiklar

 

 

5 sp

Tidpunkt: 

29-30/9 (lö-sö) kl 9-14, 10-15 
13-14/10 (lö-sö) kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: FM Siv Saaukka


Målsättningar och innehåll:

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori. 


Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.

Examinationsform: Enligt föreläsarens direktiv
 

Litteratur: 

Sahlberg, P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur. Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press. 

Simola, H. (2015). The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. New York: Routledge. 

Uljens, M. & Nyman, C. (2013). Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership. Dordrecht: Springer. 

Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar