i Hangö 2017-18

Utbildare:

Bodil Lindfors (seminarium 1-3) och Cecilia Waldekranz (seminarium 4).

Det avslutande seminariet (5) hålls av Bodil Lindfors och Clara Wickström, som deltar som stödperson också i de övriga seminarierna.

 

Plats:

Hangö sommaruni, Skolgatan 9-11, Hangö (seminarium 1);

Evageliska folkhögskolan, Esplanaden 61, Hangö, (seminarium 2-5).

 

Kost och logi:
Vi rekommenderar att man vid intresse bor och äter vid folkhögskolan; epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange kursnamn /Hangö sommaruni som referens vid bokning

 

Tidpunkt: OBS! Justerade tidpunkter för närstudiepassen: fredag-söndag.

 11.08.2017- 18.3.2018

 

Kurstillfällen:  

Tors-lördag 11–13.8, 13–15.10, 1-3.12.2017, 26–28.1 & 16.-18.3.2018

 

Målgrupp:

Studiehelheten riktar sig till psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

 

Innehåll:

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är avsett att ge deltagarna färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi. Utbildningen utgår från George Downings metod, som kan beskrivas som en integrativ form av kognitiv psykoterapi, där kroppsliga uttryck och förnimmelser ingår som en viktig del av det terapeutiska arbetet. Genom att utforska tankar, känslor och kroppsorganisering med hjälp av konkreta övningar kan man utveckla nya och mer fungerande sätt att tänka, känna och förhålla sig till andra. Den kroppsorienterade metoden låter sig väl kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod. Tyngdpunkten kommer att ligga på behandling av vuxna, men också arbete med barn och unga kommer att tas upp.

 

Målsättning:

Lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Lära sig utveckla klienters förmåga att reglera negativa känslor

Lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Lära sig nya sätt att handskas med svåra symptom som självskadebeteenden, trauma, flashbacks, ätstörningar, missbruk, och dissociationstillstånd

Lära sig nya sätt att hjälpa klienter att använda kroppen för att åstadkomma förändring i interaktion med andra

Lära sig kombinera olika metoder för att öka medveten närvaro (mindfulness) med kroppsorienterat arbete

Lära sig integrera fokus på kroppsliga uttryck och förhållningssätt med terapin i övrigt.

Lära sig fästa uppmärksamheten inte bara vid verbala, utan också vid kroppsliga aspekter av den terapeutiska relationenDe enskilda seminarierna:

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också några smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion kring undervisningen, och ett slutarbete (ca. 10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin
11–13.8.2017 (11-17, 9-16, 9-16)                                                      

Under det här seminariet lär sig deltagarna använda olika kroppstekniker för att få bättre kontakt med kroppen och känna igen olika slags känslouttryck, och handledning i att utforska kroppsstrategier som kan hjälpa klienter att uppnå en specifik förändring. Man får veta när och hur man kan använda kroppstekniker för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsorienterat terapeutiskt synsätt behandlas också.

2. Interaktion och relationer: kroppstekniker längre fram i terapiprocessen
13–15.10.2017 (11-17, 9-16, 9-16)

Kroppsorienterad psykoterapi fäster speciellt mycket uppmärksamhet vid hur kroppen organiserar sig i interaktion med andra, hur man kan utveckla och förbättra viktiga relationer, och hur kroppsliga förändringar går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse. Deltagarna får lära sig hjälpa klienter att bli mer medvetna om och förändra sina kroppsliga förhållningssätt i interaktion med partnern, familjemedlemmar, vänner och kollegor. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin, och nya kroppstekniker tas upp.

 

3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion
1–3.12.2017 (11-17, 9-16, 9-16)

Ett centralt tema i detta seminarium är att demonstrera hur kroppsliga tekniker kan användas för att öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Negativa känslor och grundantaganden utforskas, samtidigt som klienten lär sig olika sätt att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Också kroppsliga metoder som kan användas för att komma till rätta med svåra symptom (beroendeproblematik, panikattacker) demonstreras och övas.

 

4. Särskilda kroppsliga metoder i traumabearbetning
26–28.1.2018 (11-17, 9-16, 9-16) /litet förbehåll om datum, kan ev bli 25-27/1 (to-lö)

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att hjälpa patienter som lider av traumarelaterade dissociativa, ångestskapande och / eller självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av trauma och neurologisk bakgrund till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga och emotionella aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta flashbacks, traumarelaterade minnen och mardrömmar, ångest och avtrubbning, och istället utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster.

 

5. Litteraturseminarium och avslutning
16-18.3.2018 (11-17, 9-16, 9-15)

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i den litteraturlista som finns i anslutning till utbildningen. Arbetet sker huvudsakligen i smågrupper, där man också har möjlighet att diskutera och jämföra personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört.

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 16-24

 

Kursavgift: 750 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs till Hangö sommaruniversitet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 5.6.2017. Till anmälan bör också fogas en skild utredning där det framgår vilken yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund man har, speciellt när det gäller psykoterapeutiska kunskaper, samt kort motivering till varför man vill gå utbildningen.

På basen av denna görs val av deltagare, ifall antalet anmälningar överstiger 24. Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 20.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli, se ovan;

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström