Psykoterapi och psykodrama

i Hangö 2017-18

Utbildare:

Bodil Lindfors (seminarium 1-3) och Cecilia Waldekranz (seminarium 4).

Det avslutande seminariet (5) hålls av Bodil Lindfors och Clara Wickström, som deltar som stödperson också i de övriga seminarierna.

 

Plats:

Hangö sommaruni, Skolgatan 9-11, Hangö (seminarium 1);

Evageliska folkhögskolan, Esplanaden 61, Hangö, (seminarium 2-5).

 

Kost och logi:
Vi rekommenderar att man vid intresse bor och äter vid folkhögskolan; epost:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange kursnamn /Hangö sommaruni som referens vid bokning

 

Tidpunkt: OBS! Justerade tidpunkter för närstudiepassen: fredag-söndag.

 11.08.2017- 18.3.2018

 

Kurstillfällen:  

Tors-lördag 11–13.8, 13–15.10, 1-3.12.2017, 26–28.1 & 16.-18.3.2018

 

Målgrupp:

Studiehelheten riktar sig till psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

 

Innehåll:

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är avsett att ge deltagarna färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi. Utbildningen utgår från George Downings metod, som kan beskrivas som en integrativ form av kognitiv psykoterapi, där kroppsliga uttryck och förnimmelser ingår som en viktig del av det terapeutiska arbetet. Genom att utforska tankar, känslor och kroppsorganisering med hjälp av konkreta övningar kan man utveckla nya och mer fungerande sätt att tänka, känna och förhålla sig till andra. Den kroppsorienterade metoden låter sig väl kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod. Tyngdpunkten kommer att ligga på behandling av vuxna, men också arbete med barn och unga kommer att tas upp.

 

Målsättning:

Lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Lära sig utveckla klienters förmåga att reglera negativa känslor

Lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Lära sig nya sätt att handskas med svåra symptom som självskadebeteenden, trauma, flashbacks, ätstörningar, missbruk, och dissociationstillstånd

Lära sig nya sätt att hjälpa klienter att använda kroppen för att åstadkomma förändring i interaktion med andra

Lära sig kombinera olika metoder för att öka medveten närvaro (mindfulness) med kroppsorienterat arbete

Lära sig integrera fokus på kroppsliga uttryck och förhållningssätt med terapin i övrigt.

Lära sig fästa uppmärksamheten inte bara vid verbala, utan också vid kroppsliga aspekter av den terapeutiska relationenDe enskilda seminarierna:

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också några smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion kring undervisningen, och ett slutarbete (ca. 10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.

 

1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin
11–13.8.2017 (11-17, 9-16, 9-16)                                                      

Under det här seminariet lär sig deltagarna använda olika kroppstekniker för att få bättre kontakt med kroppen och känna igen olika slags känslouttryck, och handledning i att utforska kroppsstrategier som kan hjälpa klienter att uppnå en specifik förändring. Man får veta när och hur man kan använda kroppstekniker för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsorienterat terapeutiskt synsätt behandlas också.

2. Interaktion och relationer: kroppstekniker längre fram i terapiprocessen
13–15.10.2017 (11-17, 9-16, 9-16)

Kroppsorienterad psykoterapi fäster speciellt mycket uppmärksamhet vid hur kroppen organiserar sig i interaktion med andra, hur man kan utveckla och förbättra viktiga relationer, och hur kroppsliga förändringar går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse. Deltagarna får lära sig hjälpa klienter att bli mer medvetna om och förändra sina kroppsliga förhållningssätt i interaktion med partnern, familjemedlemmar, vänner och kollegor. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin, och nya kroppstekniker tas upp.

 

3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion
1–3.12.2017 (11-17, 9-16, 9-16)

Ett centralt tema i detta seminarium är att demonstrera hur kroppsliga tekniker kan användas för att öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Negativa känslor och grundantaganden utforskas, samtidigt som klienten lär sig olika sätt att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Också kroppsliga metoder som kan användas för att komma till rätta med svåra symptom (beroendeproblematik, panikattacker) demonstreras och övas.

 

4. Särskilda kroppsliga metoder i traumabearbetning
26–28.1.2018 (11-17, 9-16, 9-16) /litet förbehåll om datum, kan ev bli 25-27/1 (to-lö)

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att hjälpa patienter som lider av traumarelaterade dissociativa, ångestskapande och / eller självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av trauma och neurologisk bakgrund till traumasymptom demonstreras hur kroppsliga och emotionella aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta flashbacks, traumarelaterade minnen och mardrömmar, ångest och avtrubbning, och istället utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster.

 

5. Litteraturseminarium och avslutning
16-18.3.2018 (11-17, 9-16, 9-15)

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i den litteraturlista som finns i anslutning till utbildningen. Arbetet sker huvudsakligen i smågrupper, där man också har möjlighet att diskutera och jämföra personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört.

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 16-24

 

Kursavgift: 750 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs till Hangö sommaruniversitet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 5.6.2017. Till anmälan bör också fogas en skild utredning där det framgår vilken yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund man har, speciellt när det gäller psykoterapeutiska kunskaper, samt kort motivering till varför man vill gå utbildningen.

På basen av denna görs val av deltagare, ifall antalet anmälningar överstiger 24. Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 20.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli, se ovan;

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström

 

på Åland 2017

 

Tidpunkt:
20-23/10 2017 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 16 på måndagen)

Ny kursort: Mariehamn, Högbackagatan 14 Hindersböle i Mariehamn.

På dörren står det: Hagman

 

KOST OCH LOGI:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.
T.ex. i Västra hamnen är det förmånligt att bo för ca 50 € / deygn i hotell Cikada.

 


REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursledare:
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.

Logi:
På egen bekostnad i Kastelholms Gästhem, som också är kursplats
Adress: Tosarbyvägen 47, 22520 Kastelholm
Telefon:+358  (0)18 43841 eller +358 (0)457 5301 241
Gör egen bokning, ange som referens Regikurs i psykodrama

Kost:
Vi äter lunch / middag på egen bekostnad t.ex. i Smakbyn, som ligger strax intill och till en förmånlig summa. Kokmöjlighet finns också i gästhemmet


Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

nordisk fortbildning

 

Hangökursen (XXXVI)

Tidpunkt:
12-16/6 2017 (5 dagar);
start 12/6 kl 11-20, 14-16/6 kl 9-20, 16/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)

Kursledare:
Göran Högberg
, doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Gyrit Hagman, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater från Åland
Kursassistent: Tuomas Hannikainen, grundutbildad psykodramatiker och musikmagister från Borgå

Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24)

 

 

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta lekens sätt att konkret hantera upplevelser i ett spontant flöde för psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater.

"En dag vandrade jag genom Augarten, en trädgård nära ärkehertigens palats, där jag såg en grupp av barn som sprang omkring. Jag stannade och började berätta en historia. Till min förvåning slutade andra barn att leka och anslöt sig. Där kom också barnsköterskor med sina vagnar, mödrar och fäder med sina barn och poliser till häst.

Från denna stund var ett av mina främsta fritidsintressen att sitta vid foten av ett stort träd i Wiens parker och låta barnen komma och lyssna till en saga. En viktig del av berättandet var att jag satt vid foten av ett träd, som i en saga, och att barnen drogs till mig som av magisk flöjt och de förflyttade sig kroppsligen från sina grå omgivningar till det magiska sagolandet. Det var inte så mycket vad jag berättade som själva berättandet; handlingen, stämningen av mysterium, paradoxen, det overkliga som blev verkligt. Jag var i mitten, ofta flyttade jag upp från trädets fot och satt högre, på en gren. Barnen formade koncentriska cirklar, den ena efter den andra. Himlen var gränsen.

Skälet till att jag valde teaterns väg istället för att grunda en religiös sekt, gå i kloster eller utveckla ett teologiskt system kan förstås om tänker på det sammanhang där mina idéer utvecklades. Jag led av en fix idé, som då kunde ha kallats en besatthet, men som nu, när skörden börjar kunna bärgas, kan sägas vara en gudagåva.

Denna fixa idé blev min ständiga kreativa källa; jag kände att det fanns en slags ursprunglig grundnatur som är odödlig och skapas ånyo med varje ny generation, ett första universum som innehåller allt och där alla händelser är heliga. Jag tyckte om denna förtrollade trakt och tänkte aldrig lämna den. Men gradvis kom ett beslut att lämna barnens värld och vandra ut i världen. Detta gjorde jag med ett beslut att låta min fixa idé vara min ledstjärna. När jag därför stod inför nya dimensioner i livet så fanns i mitt inre de ursprungliga former som jag upplevt bland de lekande barnen. Dessa erfarenheter blev min modell när jag ville utveckla nya former. Jag var extremt övertygad om dessa visioner. De föreföll mig omfatta en livskunskap innan experiment och erfarenheter bekräftade dem. När jag kom in i en familj, en skola, en kyrka, kongressen eller någon annan social institution, så visste jag att den hade blivit förvriden och jag visste att jag hade en ny modell för att ersätta den gamla strukturen.

Bakom sagoberättande och bakom sociodrama om samhället så sådde jag frön till en liten kreativ revolution"

(J.L. Moreno, Who shall survive, 1934)

Omfattning:
Grundutbildningen omfattar 450 x 45 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två-tre arbetspass förlagda till Hangö i Nyland, till Sund på Åland (efter behov/inte varje år) och till Stockholm i Sverige. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning.

Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama.

Examination:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.

Kursledarna är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Göran Högberg Stockholm – doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. Psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 34
Åland vecka 42

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälningar till kansliet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.