Psykoterapi och psykodrama

Kursen hålls i Helsingfors 24.8.2018-17.3.2019

 

Utbildare

Bodil Lindfors, FD, psykoterapeut, utbildare, seminarium 1, 3 och 5

Cecilia Waldekranz, FL, psykoterapeut, utbildare, seminarium 2 och 4

Clara Wickström, psykoterapeut, organisatör, seminarium 1-5


Kurstillfällen

24-26/8 2018
5-7/10 2018
30/11-2/12 2018
18-20/1 2019
15-17/3 2019
(fredagar 16-20.30, lördag och söndag 9-16.30)

 

Plats

Kulturcentret Sofia, Kallviksuddsvägen 35 i Kallvik utanför Nordsjö i östra Helsingfors.

Färdanvisning Metro och buss (Nordsjö-Kallvik) / Ring I eller Ring III (östliga ändan)

 

Logi Kontakta Kulturcenter Sofia, tfn 010 277 900 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pris 55 – 85 €/dygn, inkluderar frukost och bastu

Kost Lunch/middag: pris 16-18 €. Betalas på platsen.

 

 

Målgrupp

Psykoterapeuter, psykologer, psykiatrer, läkare, och personer i psykoterapiutbildning. Också personer från andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården (t.ex. socialarbetare, fysioterapeuter, ergoterapeuter) kan söka sig till utbildningen.

Kursdeltagarna väljs på basen av skriftlig ansökan. Urvalet baserar sig på utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt motivation.

Innehåll

Basstudieprogrammet i kroppsorienterad psykoterapi är en integrativ metodutbildning som utgår från George Downings kroppsorienterade arbetssätt, där klienten får lära sig utforska och förändra både sitt tänkande och sitt kroppsliga förhållningssätt med hjälp av konkreta övningar. Både mindfulness och mentalisering används som hjälpmedel i arbetet. Metoden kan användas både vid arbete med vuxna och med barn och unga. Kroppsorienterad terapi kan användas i både kortare och i längre terapier. Basstudierna ger deltagarna grundläggande färdigheter i kroppsorienterad korttidsterapi och vissa insikter i hur metoden kan användas i långtidsterapi.

Den kroppsorienterade metoden kan kombineras med de flesta terapeutiska inriktningar, så att t.ex. deltagare med kognitiv, psykodynamisk, gestalt, grupp- eller familjeterapeutisk bakgrund lätt kan integrera de kroppsorienterade begreppen och teknikerna i respektive metod.

 

Målsättning

Att lära sig hjälpa klienter att bli mer uppmärksamma på kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att ge ord åt sina kroppsliga upplevelser

Att lära sig motivera klienter som är rädda för kroppsliga upplevelser

Att lära sig utveckla klienters förmåga att reglera känslor och spänningstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att tillåta och ge utrymme åt positiva känslor

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya sätt att organisera kroppen för att hantera svåra symptom som självskadehandlingar, ätstörningar, missbruk och beroenden, traumarelaterade flashbacks och  dissociationstillstånd

Att lära sig hjälpa klienter att hitta nya kroppsliga förhållningssätt och uttryck som kan bidra till förbättra deras interaktion med andra

Att lära sig kombinera olika mindfulness-tekniker med kroppsorienterat arbete

Att utöver den verbala kommunikationen lära sig fokusera på kroppsliga aspekter i den terapeutiska relationen

Att lära sig fokusera på kroppsliga uttryck och förhållningssätt under hela den terapeutiska processen

 

Kursfordringar

Alla seminarier utgår från erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna arbetar i par och smågrupper för att i praktiken kunna öva olika kroppsliga arbetsmetoder. Det blir på så sätt möjligt att få inblick i både klientens, terapeutens, och observatörens perspektiv. Dessutom ingår teori, arbetsdemonstrationer i undervisningssyfte, och gemensam diskussion.

Utöver deltagande i seminarierna ingår i kursfordringarna också smågruppsträffar (peer groups) för övning och reflektion mellan kurstillfällena, ett litteraturreferat (1-2 sidor) och ett skriftligt slutarbete (6-10 sidor) utgående från litteratur och reflektioner kring hur kroppsorienterade metoder kan integreras med det egna arbetssättet.De enskilda seminarierna

Seminarium 1. Kroppstekniker och den inledande fasen av terapin                                               

Under seminariet demonstrerar och övar vi olika kroppstekniker som kan hjälpa klienter att få kontakt med kroppen. Syftet är att visa hur man kan använda kroppsliga metoder för att fördjupa och berika den verbala terapiprocessen. Här ingår också handledning i att strukturera terapitimmar där kroppsliga metoder används. Dessutom belyses den teoretiska bakgrunden till ett integrerat kroppsterapeutiskt arbetssätt.

 

Seminarium 2. Kroppstekniker, interaktion och relationer

Kroppsorienterad psykoterapi fokuserar på att hjälpa klienter utveckla och förbättra deras viktiga relationer, i interaktion med partner, familj, vänner och kollegor. I terapier med barn och unga fäster man uppmärksamhet både vid kamratrelationer och familjerelationer. Deltagarna får lära sig hur man kan arbeta med relationer i terapin genom att undersöka hur kroppen organiserar sig i interaktion med viktiga andra, och nya kroppstekniker tas upp. Ett forskningsbaserat perspektiv på tidig utveckling används för att belysa vikten av relationellt inriktat kroppsfokuserat arbete i terapin och hur förändringar i kroppsorganisering går hand i hand med ökad förmåga till mentalisering och relationell förståelse.

 

Seminarium 3. Kroppslig självreglering och affektreglering i interaktion

Kroppsliga metoder kan öka både förmågan till självreglering och affektreglering i relation till andra. Vi fokuserar på hur negativa känslor och grundantaganden utforskas i terapin, samtidigt som klienten får hjälp att uthärda och hantera svåra känslor, hitta alternativa och mer tillfredsställande sätt att organisera kroppen i relation till andra, och skapa utrymme för en mer positiv förståelse av sig själv och andra. Kroppsliga metoder kan också användas för att komma till rätta med svåra symptom, som självskadebeteenden, raseriutbrott, beroendeproblematik, panikattacker. Vi demonstrerar och övar självreglering både som ett sätt att hjälpa patienten och stöda terapeutens arbetsförmåga i svåra terapier.

 

Seminarium 4. Kroppsliga metoder i traumabearbetning

Kroppsliga metoder erbjuder ett säkert och verksamt sätt att arbeta med traumatiserade patienter. Med hjälp av kroppsfokuserade metoder kan patienter få hjälp med att bearbeta traumarelaterade flashbacks, mardrömmar, ångest och avtrubbning, dissociativa och självdestruktiva symptom. Efter en kort teoretisk översikt av den neurologiska bakgrunden till traumsymptom demonstreras hur kroppsliga aspekter kan ges mera utrymme i traumabearbetningen, så att patienter lär sig reglera sin aktivationsnivå och utveckla alternativa förhållningssätt som ersätter tidigare traumabaserade försvarsmönster. Under detta seminarium diskuterar vi också den litteratur som deltagarna läst och skrivit referat om.

 

Seminarium 5. Litteraturseminarium och avslutning 

Under litteraturseminariet får deltagarna tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och insikter med utgångspunkt i de skriftliga slutarbetena, som finns i anslutning till utbildningen. Syftet är att sammanfatta det man lärt sig under kursen och diskutera personliga erfarenheter och frågeställningar som väckts i anknytning till teorin, och möjligheter att utveckla och anpassa det man fått med sig i det egna arbetet. Seminariet utgör också en avslutning på den process som deltagarna tillsammans har genomgått, och ett tillfälle att reflektera över det arbete man tillsammans har utfört. Också erfaenhetsbaserat kroppsligt arbete ingår i seminariet, liksom en avskedsfest (fredag kväll) och betygsutdelning (lördag).

 

Omfattning: 30 sp            

Deltagare (minimum-maximum): 18-24

 

Kursavgift: 1000 € (kan erläggas i rater)

 

Antagning till basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Anmälan görs via webben och registreras då man betalat den obligatoriska anmälningsavgiften på 20 € till Hangö sommaruniversitet, och genom epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast 14.5.2018. Till anmälan bör också fogas en särskild ansökan (i eposten), ur vilken framgår utbildning, klinisk arbetserfarenhet och erfarenhet av kroppsorienterat arbetssätt, samt personlig motivation.

Meddelande om man antagits till basstudierna ges senast 19.6 per epost. De som antagits ombeds att bekräfta sitt deltagande till Hangö sommaruni, och därefter erhåller de välkommenbrev och betalningsanvisningar för kursavgiften (kan betalas i flera olika rater). När man en gång bekräftat sitt deltagande kan man inte dra tillbaka anmälan utan avgift.

 

 

Tilläggsinformation

Hangö sommaruniversitets kansli (+358 40 186 0131)

Bodil Lindfors (+358505907645, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Clara Wickström (+358 400 803 038)

Boktips
Boken "Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan" (red. Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & Jarmo Ikonen) utkommer denna vår på förlaget Duodecim. Boken har skrivits av Kimmo Häärä, Aune Karhumäki, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Laura Mannila, Minna Martin, Anna-Maija Mäkelä, Susann v. Numers, Tor-Erik Söderholm, Cecilia Waldekranz, och dessutom ingår en intervju med George Downing.


Hangö sommaruni förbehåller rätten till smärre justeringar i studiprogrammet.

 

- återkommer nästa gång i okt 2019

REGIKURS I PSYKODRAMA ARRANGERAS NÄSTA GÅNG I OKTOBER 2019 

 

Tidpunkt:
20-23/10 2017 (fr-må; start kl 9 på fredagen, avslutning kl 16 på måndagen)

Ny kursort: Mariehamn, Högbackagatan 14 Hindersböle i Mariehamn.

På dörren står det: Hagman

 

KOST OCH LOGI:
Vi omber att kursdeltagarna söker egen kost och logi i Mariehman.
T.ex. i Västra hamnen är det förmånligt att bo för ca 50 € / deygn i hotell Cikada.

 


REGIKURSEN ARRANGERAS VARTANNAT ÅR.

Kursledare:
Anne Frelander, vårdlärare och psykodramatiker från Helsingfors
Tove Hagström, psykodramatiker från Pargas
Tony Wikström, filmkameraansvarig från Åland

Kursinnehåll:
Den psykodramatiska tekniken bygger både teoretiskt och praktiskt på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar. Utbytet utgör en dialog, ett flöde av både verbal och kroppslig information. I psykodramat arbetar man med att gestalta och fördjupa dialogen. Genom att byta roll med den andra parten i dialogen, upplever deltagarna dess bägge poler. En historia växer fram genom rollbyten och dialoger. I psykodramat betonas den samtidiga ömsesidigheten i en relation, det som ibland kallas intersubjektivitet. Vidare ingår både teoretiskt och praktiskt arbete med att förstå vad motparten i en dialog tänker och känner; något som ibland kallas mentalisering.

En annan grundläggande tanke i psykodrama är att människan befinner sig i ett relationsnätverk; hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Den psykodramatiska teorin betraktar oss från födelsen utrustade med förmåga att relatera till andra människor.
Genom analys och utveckling av kroppsspråk, verbalt språk och framförandetekniker kan deltagarna utveckla sin förmåga att framträda. De utvecklar sin rollflexibilitet, det vill säga förbättrar sin förmåga att hantera olika sociala situationer. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området.
Under regikursen fokuserar vi på utbildningens examensarbete i Psyko- och sociodrama. Som hjälpmedel används filmkamera och regiövning.

Logi:
På egen bekostnad i Kastelholms Gästhem, som också är kursplats
Adress: Tosarbyvägen 47, 22520 Kastelholm
Telefon:+358  (0)18 43841 eller +358 (0)457 5301 241
Gör egen bokning, ange som referens Regikurs i psykodrama

Kost:
Vi äter lunch / middag på egen bekostnad t.ex. i Smakbyn, som ligger strax intill och till en förmånlig summa. Kokmöjlighet finns också i gästhemmet


Tilläggsinfo:
Rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

Deltagarantal: 5-7
Kursavgift: 90 €

nordisk fortbildning

 

Hangökursen (XXXVII), 5 sp
-ingående i basstudier i Psyko- och sociodrama

Tidpunkt:
11-15/6 2018 (5 dagar);
start 11/6 kl 11-20, 12-14/6 kl 9-20, 15/6 kl 9-13.30 (2h lunchpaus under studiedagarna)

Kursledare:
Göran Högberg
, doktor, allmän psykiater, barn- och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut från Stockholm
Tove Hagström, FM, lärare, psykodramatiker från Pargas


Plats: Hangö högstadium, Skolgatan 13-15

Kursavgift: 125 € (Hangö /vecka 24)

 

 

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta lekens sätt att konkret hantera upplevelser i ett spontant flöde för psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater.

"En dag vandrade jag genom Augarten, en trädgård nära ärkehertigens palats, där jag såg en grupp av barn som sprang omkring. Jag stannade och började berätta en historia. Till min förvåning slutade andra barn att leka och anslöt sig. Där kom också barnsköterskor med sina vagnar, mödrar och fäder med sina barn och poliser till häst.

Från denna stund var ett av mina främsta fritidsintressen att sitta vid foten av ett stort träd i Wiens parker och låta barnen komma och lyssna till en saga. En viktig del av berättandet var att jag satt vid foten av ett träd, som i en saga, och att barnen drogs till mig som av magisk flöjt och de förflyttade sig kroppsligen från sina grå omgivningar till det magiska sagolandet. Det var inte så mycket vad jag berättade som själva berättandet; handlingen, stämningen av mysterium, paradoxen, det overkliga som blev verkligt. Jag var i mitten, ofta flyttade jag upp från trädets fot och satt högre, på en gren. Barnen formade koncentriska cirklar, den ena efter den andra. Himlen var gränsen.

Skälet till att jag valde teaterns väg istället för att grunda en religiös sekt, gå i kloster eller utveckla ett teologiskt system kan förstås om tänker på det sammanhang där mina idéer utvecklades. Jag led av en fix idé, som då kunde ha kallats en besatthet, men som nu, när skörden börjar kunna bärgas, kan sägas vara en gudagåva.

Denna fixa idé blev min ständiga kreativa källa; jag kände att det fanns en slags ursprunglig grundnatur som är odödlig och skapas ånyo med varje ny generation, ett första universum som innehåller allt och där alla händelser är heliga. Jag tyckte om denna förtrollade trakt och tänkte aldrig lämna den. Men gradvis kom ett beslut att lämna barnens värld och vandra ut i världen. Detta gjorde jag med ett beslut att låta min fixa idé vara min ledstjärna. När jag därför stod inför nya dimensioner i livet så fanns i mitt inre de ursprungliga former som jag upplevt bland de lekande barnen. Dessa erfarenheter blev min modell när jag ville utveckla nya former. Jag var extremt övertygad om dessa visioner. De föreföll mig omfatta en livskunskap innan experiment och erfarenheter bekräftade dem. När jag kom in i en familj, en skola, en kyrka, kongressen eller någon annan social institution, så visste jag att den hade blivit förvriden och jag visste att jag hade en ny modell för att ersätta den gamla strukturen.

Bakom sagoberättande och bakom sociodrama om samhället så sådde jag frön till en liten kreativ revolution"

(J.L. Moreno, Who shall survive, 1934)

Omfattning:
Basstudierna omfattar 10 x 50 undervisningstimmar, tillgängliga i veckolånga arbetspass. Årligen ges två arbetspass förlagda till Hangö i Nyland och till Stockholm i Sverige.
Därtill arrangeras vartannat år en tillhörande Regikurs på Åland. Två regikurser ingår i basstudierna. Under 2/3 av kurstiden behandlas temata utifrån deltagarnas egna erfarenheter medan 1/3 av kurstiden består av lärarledd övning.

Eget arbete:
Deltagarna förväntas praktisera sina kunskaper minst 50 timmar inom sin egen verksamhet. För godkännande av utbildningen krävs en uppsats om egen tillämpning av sociodrama eller psykodrama.

Examination:
Vid varje kursvecka sker examination av teoretiska och praktiska kunskaper.

För vem?
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap.

Kompetens:
Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde.
Efter grundutbildningen finns möjlighet att gå vidareutbildning om ytterligare 420 timmar till Diplomerad Psykodramatiker.

Lärarna i lärarstaben är alla utbildade psykodramatiker:
Anne Frelander Helsingfors – vårdlärare
Gyrit Hagman Åland - allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater
Tove Hagström Pargas - FM, lärare
Göran Högberg Stockholm – doktor, allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. Psykoterapeut

Tidpunkter för utbildningsveckorna:
Hangö vecka 24
Stockholm vecka 34
Åland vecka 42

Antagning och ansökan:
Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan. Man väljer alltså själv hur många kurser man tar per år. Varje utbildningsvecka fungerar som en introduktionsvecka för den som ej tidigare deltagit. Efter introduktionsveckan sker en ömsesidig utvärdering.
Du måste själv ta ansvar för anmälningen till varje enskild kurs och du är inte garanterad att komma med utan det avgörs av din plats i kön och av kursledaren till den aktuella veckan. Undersök själv när ansökningsperioden är öppnad för varje enskild kurs du önskar gå. Du kan inte anmäla till dig till flera kurser i förväg.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
tfn +358 (0)40 1860 131
www.hangosommaruni.fi,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Folkuniversitetet i Stockholm
Box 26 210, 100 41 Stockholm
tfn +46 8 7894200 fax 7894118
www.folkuniversitetet.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer:
Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet.
SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations).

För information om utbildningen kontakta:
Anne Frelander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +(0)500 848459
Göran Högberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälningar till kansliet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.