Pedagogik

sommaruni sv cybersnusk

Tidpunkt:
7/6 2019,
kl 11-16

Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare:
Ulrica Stigberg, präst
Nina Granvik, redaktör

 

Bara ett knapptryck bort i de flesta barns mobiltelefoner, läsplattor och datorer finns idag tillgång till pornografi. En spännande men ofta skamfylld värld som de flesta barn på ett eller annat sätt stöter på eller själva söker. Men vad möter en nyfiken nioåring idag och hur påverkar dagens lättillgängliga pornografi våra barn och unga?

Finns det något samband mellan pornografikonsumtion - hälsa, relationer och sexuella erfarenheter som vi behöver ta på allvar?

När har det gått överstyrs till ett osunt beroende? Ämnet är känsligt och ibland tabubelagt så man behöver kanske därför lära känna indikationerna på någonting osunt eller förvirrande för att kunna förstå att ingripa.

Hur förhåller vi oss till barn och ungdomar som möter nätporr – hur ska man bemöta sexadikter inom familjen?

 

Ulrica Stigberg är präst på ungdomshuset Fryshuset i Stockholm. Hon har skrivit flera böcker med temat ungdomar och pornografi bl a

Visuell drog - om barn, unga och nätporr

Mitt ibland oss - kyrkans utmaning kring nätpornografi

Hon reser runt i Sverige och föreläser i skolor och församlingar.

Ulrica Stigberg föreläser tillsammans med Nina Granvik redaktör, dramapedagog och erfarenhetsexpert. Föreläsningsformen är diskuterande och följer en sekulär tråd och tar upp hälsoaspekten i osunda porrvanor bland barn och ungdomar.

 

Utbildningen arrangeras med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

Kursavgift: Ingen
Anmälningsavgift: € 20

 

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
13-14/6 2019
klockan 9-16

Kursort: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare: speciallärare, PeM Camilla Svens-Liavåg PeD Johan Korhonen

 

Kategori: Specialpedagogik
Omfattning: 5 sp / ingår icke i ÖPU eller akademiska examensfordringar

Målsättningar och innehåll:

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om elever med stor inlärningspotential. Under kursen behandlas olika typer av särbegåvning samt hur man kan tillgodose dessa elevers behov i skolan.

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:

  • kunna beskriva skillnader och likheter mellan begreppen särskild begåvning, stor inlärningspotential och högpresterande elever

  • ha kunskap om hur man kan differentiera undervisningen av elever med stor inlärningspotential

 

Allmänfärdigheter: Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande. Samarbetsförmåga.

Undervisningsformer: Föreläsningar, gruppövningar och diskussioner

Examinationsformer: Tentamen och skriftliga uppgifter. Bedömning i skala godkänd/underkänd

 

Litteratur: Liljedalh, M. 2017. Särskilt begåvade barn – pedagogens utmaning och möjlighet.

Gothia fortbildning.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

 

Kursavgift: € 50

 

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
12-13/6 2019,
kl 9-16, 9-16

 

Kom och hitta nyckeln till din fantasi!

Hur nå kreativiteten i vardagen på daghem:
I form av workshop där deltagarna får bekanta sig med dramaövningar, ordlek, fantasi samt sagodrama

 

Kategori: Småbarnspedagogik och förskolepedagogiksommaruni sv pyssel

 

Kursledare/föreläsare:

Jonna Nyman

Skådespelare, mag.i teaterkonst

 

Kursavgift: € 50

 

- I spegeln syns endast mitt nuvarande ansikte

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Den bearbetade upplevelsen ger ett sug efter mera läsning.sommaruni sv spegel

Läs eller berätta - relatera till åhörarens verklighet.

Använd alla dina sinnen, bjud på dig själv! -Bli Läsinspiratör!

 

Tidpunkt:
10-11/6 2019
kl 9-16, 9-16 

 

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11
Hangö stadsbibliotek, Upplevelserummet

Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

 

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, bibliotekarier och alla som är intresserade av att utveckla sitt läsningsinspirations kunnande tillsammans med barn och ungdomar


 

Innehåll
Kom med på en kurs där vi jobbar med olika ingångar till läsningsinspiration. Någonting för öron, ögon, hjärtat och hela kroppen! Det blir tips för bästa möjliga högläsning, vi undersöker vår egen röst samt olika typers texter och böcker. Vi läser den moderna bilderboken och övar metoder för tillfredsställande och utvecklande boksamtal. Vi namnger känslor mellan raderna i boken och muntliga berättelser. Vi övar berättande med många olika typers övningar, både enkla grundövningar och djupt berörande övningar. Vi funderar över det specifikt skönlitterära språket och hur de ord vi väljer för beättelsen framåt och ger unika och personliga bilder i åhörarens huvud.

 

Mål
Nya infallsvinklar till läsandet. En kurs där du kan förbättra dina metoder för öron, ögon, hjärta och hela kroppen.

Kursavgift: € 50

 

 

Tidpunkt

12-14/6 2019 kl 9-16

 

Plats
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

 

Kursledare
Göran Kurtén

Övriga lärare:
Laura Aarnio-Friman och Mona Hermansson

 

Kursavgift: € 75

 

 

Kursdagarna i Hangö utgör en del av en steinerpedagogisk utbildning (60 sp) 2018-20, som arrangeras av Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf / Snellman korkeakoulu.
Studiedagarna i Hangö är öppna och också avseda för alla pedagoger eller andra med intresse för steinerpedagogik.

 

Upplägg dag 1-3:  

Kl 9.00 - 10.30 Historieundervisningen i klassrna 5-9 i Steinerskolan: Göran Kurtén            

Under kursen behandlas historieundervisningen sammanvävd med individens och mänsklighetens utveckling.
Christoph Lindenberg skriver i sin bok med tematiska förslag enligt läroplanen för Steinerskolan: "För att kunna göra ett meningsfullt urval av teman för historieundervisningen bör man göra klart för sig vad som är historiens uppgift. Här kan man utgå från tanken: historia är läran om människan, antropologi. Den historiska antropologin visar oss människan i vardande."

Kl 11.00 - 12.15 Målning till temat: Laura Aarnio-Friman

Kl 14.00 - 16.00 Handarbete till temat: Mona Hermansson  

 

 

Steinerpedagogik – en världsrörelse


Rudolf Steiner (1861-1925) blev genom sitt mångsidiga arbete välkänd som kulturpersonlighet. Han är grundare av bl. a. antroposofinsteinerpedagogiken och den biodynamiska odlingen.

1919 grundandes den första fria Waldorfskolan (steinerskolan) i Stuttgart på initiativ av Emil Molt, ägare och ledare för cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Skolan blev modell för steinerskolorna.

Idag finns det drygt 1000 steinerskolor och cirka 2000 steinerpedagogiska barnträdgårdar runt världen i 90 länder i alla världsdelar. Steinerskolorna och barnträdgårdarna är friskolor och i Finland är skolorna godkända av myndigheterna och erhåller statsbidrag. Steinerskolorna har grundats av föräldrar och upprätthålls av dem.

Diskussion kring gemensamma ideal och värderingar skapar grunden för skolans utvecklingsarbete. Respekten för barndomen binds uttryckligen samman med tanken om åldersadekvat pedagogik. Barnet är inte en liten vuxen, och barndomen är inte endast ett övergångsskede till vuxenlivet. Barndomen har ett värde i sig.  

 

 

En livsbejakande fostran

 

Människan äger förmågorna tanke, känsla och vilja. Enligt steinerpedagogiken går barnets väg till kunskap om sig själv och världen från handen, genom hjärtat, till huvudet. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”.

Muntlig undervisning har en viktig plats i steinerskolan.

I sin människosyn utgår steinerpedagogiken från människan – varje barn är ett unikt och individuellt jag. Kursplanen kan sammanfattas i ett centralt tema: Att bli människa. Barnet fostras inte för att passa in i en förutbestämd standardform, utan för att finna sitt jag och ha förutsättningar att finna sin uppgift i livet.

För yngre barn är trygghet och tillit viktiga i den processen. Därför strävar man i steinerskolorna att klassläraren följer eleverna ända till sjunde klass. Förtroende skapas och eleverna lär känna sin lärare, vilket skapar goda förutsättningar för lärandet. I puberteten omformas behoven till social frihet och lärarens roll blir mera reseledarens.

 

Integrerad undervisning

 

Undervisningen utgår från människans dygnsrytm. I mån av möjlighet undervisas teoretiska ämnen på förmiddagen och konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen.

I undervisningen integreras alla ämnen så långt som möjligt. Det naturvetenskapliga och humanistiska lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom hantverkande och slöjd. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning.

Konstnärlig verksamhet stärker också viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt blir man engagerad. Vare sig det gäller bild, musik, eurytmi eller drama, måste man leva sig in i verksamheten för att den skall bli meningsfull. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”. Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden.

 

Mångsidiga förmågor

 

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till utveckling. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla bör få plats i en klassgemenskap.

Inom steinerpedagogiken eftersträvar man för barnet en balanserad utveckling till en etiskt handlande människa. Skolans uppgift är att fostra till humanitet och en medkännande kultur – hjärtats bildning.