Pedagogik

- I skuggorna och mellan raderna

Tidpunkt:
14-15/6 2018
kl 9-16, 9-16 

 

Plats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Kursledare:
Specialbiblioteksfunktionär, läseambassadör i Läslust projektet Agneta Möller-Salmela

 

Målgrupp:
Dagvårdspersonal, lärare, bibliotekarier och alla som är intresserade av att utveckla sitt läsningsinspirations kunnande tillsammans med barn och ungdomar


 

Innehåll
Kom med på en kurs där vi jobbar med olika ingångar till läsningsinspiration. Någonting för öron, ögon, hjärtat och hela kroppen! Det blir tips för bästa möjliga högläsning, vi undersöker vår egen röst samt olika typers texter och böcker. Vi läser den moderna bilderboken och övar metoder för tillfredsställande och utvecklande boksamtal. Vi namnger känslor mellan raderna i boken och muntliga berättelser. Vi övar berättande med många olika typers övningar, både enkla grundövningar och djupt berörande övningar. Vi funderar över det specifikt skönlitterära språket och hur de ord vi väljer för beättelsen framåt och ger unika och personliga bilder i åhörarens huvud.

 

Mål
Nya infallsvinklar till läsandet. En kurs där du kan förbättra dina metoder och bli bättre på att inspirera.

Kursavgift: 50 €

 

 

Tidpunkt

11-13/6 kl 9-16

 

Plats
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

 

Kursledare
Göran Kurtén

Övriga lärare:
Laura Aarnio-Friman och Mona Hermansson

 

Kursavgift 120 €

 

 

Kursdagarna i Hangö utgör en del av en steinerpedagogisk utbildning (60 sp) 2018-20, som arrangeras av Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf / Snellman korkeakoulu.
Studiedagarna i Hangö är öppna och också avseda för alla pedagoger eller andra med intresse för steinerpedagogik.

 

Upplägg dag 1-3:  

Kl 9.00 - 10.30 Biografiarbete som verktyg i Steinerpedagogiken: Göran Kurtén            

Vad har människorna i min omgivning tillfört mig? Vem vore jag utan alla dessa möten? I samspel med andra människor formas min biografi. Med fokus på de tre första 7-årsperioderna i livet betraktar vi människans utveckling. Det finns både allmängiltiga utvecklingssteg och individuellt framåtskridande i varje unikt människoöde. Större insikt om den egna biografin kan öka förståelsen för barnens livssituation.

Kl 11.00 - 12.15 Målning till temat: Laura Aarnio-Friman

Kl 14.00 - 16.00 Handarbete till temat: Mona Hermansson  

 

 

Steinerpedagogik – en världsrörelse


Rudolf Steiner (1861-1925) blev genom sitt mångsidiga arbete välkänd som kulturpersonlighet. Han är grundare av bl. a. antroposofinsteinerpedagogiken och den biodynamiska odlingen.

1919 grundandes den första fria Waldorfskolan (steinerskolan) i Stuttgart på initiativ av Emil Molt, ägare och ledare för cigarettfabriken Waldorf-Astoria. Skolan blev modell för steinerskolorna.

Idag finns det drygt 1000 steinerskolor och cirka 2000 steinerpedagogiska barnträdgårdar runt världen i 90 länder i alla världsdelar. Steinerskolorna och barnträdgårdarna är friskolor och i Finland är skolorna godkända av myndigheterna och erhåller statsbidrag. Steinerskolorna har grundats av föräldrar och upprätthålls av dem.

Diskussion kring gemensamma ideal och värderingar skapar grunden för skolans utvecklingsarbete. Respekten för barndomen binds uttryckligen samman med tanken om åldersadekvat pedagogik. Barnet är inte en liten vuxen, och barndomen är inte endast ett övergångsskede till vuxenlivet. Barndomen har ett värde i sig.  

 

 

En livsbejakande fostran

 

Människan äger förmågorna tanke, känsla och vilja. Enligt steinerpedagogiken går barnets väg till kunskap om sig själv och världen från handen, genom hjärtat, till huvudet. Inlärning sker efter principen ”göra-uppleva-förstå”.

Muntlig undervisning har en viktig plats i steinerskolan.

I sin människosyn utgår steinerpedagogiken från människan – varje barn är ett unikt och individuellt jag. Kursplanen kan sammanfattas i ett centralt tema: Att bli människa. Barnet fostras inte för att passa in i en förutbestämd standardform, utan för att finna sitt jag och ha förutsättningar att finna sin uppgift i livet.

För yngre barn är trygghet och tillit viktiga i den processen. Därför strävar man i steinerskolorna att klassläraren följer eleverna ända till sjunde klass. Förtroende skapas och eleverna lär känna sin lärare, vilket skapar goda förutsättningar för lärandet. I puberteten omformas behoven till social frihet och lärarens roll blir mera reseledarens.

 

Integrerad undervisning

 

Undervisningen utgår från människans dygnsrytm. I mån av möjlighet undervisas teoretiska ämnen på förmiddagen och konstnärliga och praktiska ämnen på eftermiddagen.

I undervisningen integreras alla ämnen så långt som möjligt. Det naturvetenskapliga och humanistiska lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom hantverkande och slöjd. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning.

Konstnärlig verksamhet stärker också viljan och koncentrationsförmågan. När man bearbetar ett stoff konstnärligt blir man engagerad. Vare sig det gäller bild, musik, eurytmi eller drama, måste man leva sig in i verksamheten för att den skall bli meningsfull. Man ”tänder en eld” istället för att bara ”fylla en kanna”. Ett konstnärligt genomarbetat stoff glömmer man inte, man lär för livet och inte bara för skoltiden.

 

Mångsidiga förmågor

 

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till utveckling. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla bör få plats i en klassgemenskap.

Inom steinerpedagogiken eftersträvar man för barnet en balanserad utveckling till en etiskt handlande människa. Skolans uppgift är att fostra till humanitet och en medkännande kultur – hjärtats bildning.