ALLMÄN STUDIEINFO


Gerontologi 25 sp arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. 
Studieblocket är avslutat för denna gång.

Vi återkommer till ett nytt grundstudieblock från och med 2021 eller 2022.

Kurserna kan avläggas fristående eller som en helhet och är öppna för alla intresserade.

sommaruni sv gamlingar

Kurser inom studieblocket (25 sp):

  1. En personcentrerad äldreomsorg 5 sp (avslutad)

  2. När minnet sviker – men livet fortsätter 5 sp (avslutad)

  3. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling 5 sp (avslutad)

  4. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp

  5. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp


Ansvarig examinator och kursledare för studiehelheten är lektor Bodil Julin, YH Novia.

  

 

DELKURSER 1-5:

 

1. En personcentrerad äldreomsorg (5 sp)

Föreläsare:

Lektorer vid Yh Novia/Åbo:

Personcentrering. Lektor Bodil Julin 
Omsorgs- och vårdprocess. Lektor Michaela Jalava 
Etik, bemötande och handledning. Docent Heli Vaartio-Rajalin

Kursens kompetenser: Studerande förstår och kan redogöra för filosofin inom personcentrering Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera personcentrerad gerontologisk vård i mångprofessionella team Studerande påvisar ett resursförstärkande, reflektivt och etiskt förhållningssätt

Kursens innehåll: Personcentrering inom social- och hälsovård Tillämpning av personcentrering i omsorgs- och vårdprocessen Mångprofessionellt teamarbete Etik, bemötande och handledning

Arbetsformer: Självstudier, föreläsningar och grupparbeten med övningar och case

Examinationer: Två individuella inlämningsuppgifter


Litteratur:

Ekman, I. (red) 2015. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Liber.

Bravell, ME. (red) 2013. Äldre och åldrande. Handbok i gerontologi. 2014. Gleerups.

Jönson, H. & Harnett, T. 2015. Socialt arbete med äldre. Natur och Kultur.

Persson, H-I., Javinger, M. & Ekman, I. 2017. Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten. Liber.

Relevanta hemsidor och artiklar

 

2. När minnet sviker - men livet fortsätter (5 sp)

Kursledare:

Geriatriker Karen Westerholm
Erfarenhetslärare
Socionom HYH Janina Dahla

Kursens kompetenser:

Studerande har kunskap om preventiv, kurativ, rehabiliterande och palliativ vård vid demenssjukdomar. 
Studerande inser betydelsen av den demenssjukes språksvårigheter och den ordlösa kommunikationen. 
Studerande inser betydelsen av de etiska och juridiska principerna vid bemötandet av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Kursens innehåll:

Demenssjukdomar, utredning och diagnostik 
Vård och omsorg under sjukdomsförloppet. 
Palliativ vård
Kommunikation och interaktion. 
Bemötande Etiska och juridiska frågor

Kurslitteratur:

Basun, H., Skog, M., Wahllund, L-O., & Wijk, H. 2013. Demenssjukdomar. Liber
Hallikainen, M., Mönkäre, R., Nukari, T. 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Duodecim.
Hallikainen, M., Mönkäre, R., Nukari, T., & Forder, M. 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim.
Kulmala, J. (toim) 2017. Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Ps-Kustannus.
Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Karvonen-Kälkäjä, A. 2017. Vanhusoikeuden perusteet. Alma Talent.
McBee, L. 2011. Mindfullness i äldrevården en modell för medveten närvaro för äldre och deras vårdare. Studentlitteratur.
Nikumaa, H. & Koponen, E. (red.) 2016. Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt. Nätpublikation
http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/handbook_i_att_forbereda_sig_juridiskt/mobile/index.html#p=7 (hämtad 10/12 2018)
Skog, M. 2016. Kommunikation och demenssjukdomar. Gothia.3. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling (5 sp)


Kursledare:

Socionom, HYH Janina Dahla, YH Novia
Lektor Bodil Julin, YH Novia


Föreläsare:

Anne Ake, farmaceut, vårdutvecklare, Ålands hälso -och sjukvård
Raimo Isoaho, docent i allmän medicin.

Kursens kompetenser:

Studerande kan redogöra för den äldre människans anatomi och fysiologi samt centrala geriatriska sjukdomar Studerande känner till centrala evidensbaserade vårdmetoder, kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom gerontologiskt vårdarbete Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling i den gerontologiska vården


Kursens innehåll:

Det normala åldrandet 
Centrala geriatriska sjukdomar samt diagnostik och behandling 
Adekvat läkemedelsbehandling för äldre 

 

4. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp

 

Föreläsare:


Heli Vaartio-Rajalin,
universitetsforskare i vårdvetenskap, Åbo Akademi

Ira Verma,
D.Sc. in Architecture, Aalto universitetet

Helena Räsänen,
servicedirektör, Sibbo kommun

Bodil Julin,
lektor, YH Novia

Janina Dahla,
lektor, YH Novia

Kursens kompetenser:

Studerande känner till och kan tillämpa de centrala evidensbaserade vårdmetoderna inom hemsjukvården 
Studerande har kunskap om välfärdsteknologi och kan tillämpa tekniska hjälpmedel i vård- och serviceplanen 
Studerande anammar ett resursförstärkande och hälsofrämjande förhållningssätt i mötet med den hemmaboende äldre 

Kursens innehåll:

Vård och omsorg i hemmet 
Seniorens funktionsförmåga, ICF 
Välfärdsteknologi inom hemsjukvård

Arbetsformer:

Självstudier, föreläsningar, studiebesök och grupparbeten med övningar och case


5. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp

Kursledare:

lektor Bodil Julin och HYH Janina Dahla från YH Novia

Kursens kompetenser:

Studerande fördjupar sin kunskap i familje- och närståendevård.
Studerande kan handleda familje- och närståendevårdaren till att ta ansvar för sin anhöriges hälsa och funktionsförmåga.
Studerande känner till betydelsen av arbetshandledning och närstående- och familjevårdarens ”mentala egenvård”


Kursens innehåll:

Under kursens gång diskuteras lagstiftning, handböcker, rekommendationer och intresseorganisationers verksamhet (Folkhälsan och Närstående och vänner), men också närståendevårdarens och familjearbetarens arbete, ork och kraft.


Arbetsformer:
Självstudier, föreläsningar och grupparbeten med övningar och case


Examinationer:
Examinationen består av två delar, en skriftlig uppgift mellan närstudieperioderna och en kursdag som studerande arrangerar för närstudievårdare.