Ny delkurs inleds 19/10 2018 i Åbo

Gerontologi 25 sp arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia 2018-19. 
Kursorter är Hangö (Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11) i juni med tidsramen tre vardagar i följd för en närstudieperiod / delkurs;
och Åbo (YH Novia, Henriksgatan 7) annan tid med tidsramen fredag kväll (ca) kl 16-19 alt 18-21, lördag (ca) kl 9-15 för närstudieperiod x 2 / delkurs.

Studierna inleds med kursen En personcentrerad äldreomsorg (5 sp) i Hangö, därefter arrangeras en delkurs hösten 2018 och en följande på våren 2019 i Åbo, ytterligare en sommarkurs i Hangö och till sist en avslutande delkurs i Åbo hösten 2019. Schemaläggningen delkurserna planeras an efter.

Kurser inom studieblocket:

  1. En personcentrerad äldreomsorg 5 sp

  2. När minnet sviker – men livet fortsätter 5 sp

  3. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp

  4. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling 5 sp

  5. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp

Kurserna kan avläggas fristående eller som en helhet och är öppna för alla intresserade.
Gör en skild anmälan för varje delkurs!

Ansvarig examinator och kursledare för studiehelheten är lektor Bodil Julin, YH Novia.

 

 

När minnet sviker - men livet fortsätter (5 sp)


Närstudier i Åbo, Henriksgatan 7:

Fre 19.10 kl 17 -20
Lö 20.10 kl 9 -16
Fre 16.11 kl 17 -20
Lö 17.11 kl 9 -16

 

Kursledare:

Geriatriker Karen Westerholm
HVM och privat patientombudsman Katarina Lindroos
Socionom HYH Janina Dahla
MPH lektor Bodil Julin

 

Kursens kompetenser:

Studerande har kunskap om preventiv, kurativ, rehabiliterande och palliativ vård vid demenssjukdomar.
Studerande inser betydelsen av den demenssjukes språksvårigheter och den ordlösa kommunikationen.
Studerande inser betydelsen av de etiska och juridiska principerna vid bemötandet av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Kursens innehåll:

Demenssjukdomar, utredning och diagnostik
Vård och omsorg under sjukdomsförloppet.
Kommunikation och interaktion.
Bemötande Etiska och juridiska frågor

Kurslitteratur:

Anges senare av kursledarna

 

Kursavgift: 15 € / sp + 75 € (i årsavgift som inkluderar anmälningsavgiften 20 €)

Kursavgiften kombinerar en avgift till YH Novia och en till Hangö sommaruni. Närvaroanmälda vid YH Novia är befriade från kursavgiften, men ej från anmälningsavgiften 20 €.

Årsavgiften till Hangö sommaruniversitet täcker även kursavgiften för återstående delkurser i studieblocket under år 2018. Densamma erläggs ånyo för studier i studieblocket från och med vårterminen 2019 och täcker återstående delkurser i studieblocket under hela år 2019.

 

Kurser inom studieblocket:

  1. En personcentrerad äldreomsorg 5 sp AVSLUTAD

  2. När minnet sviker – men livet fortsätter 5 sp INLEDS 19/10 2018

  3. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp UNDER PLANERING

  4. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling 5 sp UNDER PLANERING

  5. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp UNDER PLANERING

 

En personcentrerad äldreomsorg, 5 sp

 

Tidpunkt: 5-7/6, kl 13-16, 9-16, 9-16


Kursplats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Anmälan: senast 21/5
Deltagarantal: min. 12

 

Föreläsare:

Lektorer vid Yh Novia/Åbo:

Personcentrering. Lektor Bodil Julin
Omsorgs- och vårdprocess. Lektor Michaela Jalava
Etik, bemötande och handledning. Docent Heli Vaartio-Rajalin

 

Kursens kompetenser:
Studerande förstår och kan redogöra för filosofin inom personcentrering
Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera personcentrerad gerontologisk vård i mångprofessionella team
Studerande påvisar ett resursförstärkande, reflektivt och etiskt förhållningssätt

 

Kursens innehåll:
Personcentrering inom social- och hälsovård
Tillämpning av personcentrering i omsorgs- och vårdprocessen
Mångprofessionellt teamarbete
Etik, bemötande och handledning

 

Arbetsformer:
Självstudier, föreläsningar och grupparbeten med övningar och case

Examinationer:
Två individuella inlämningsuppgifter (prel.)


Litteratur:

Ekman, I. (red) 2015. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Liber.

Bravell, ME. (red) 2013. Äldre och åldrande. Handbok i gerontologi. 2014. Gleerups.

Jönson, H. & Harnett, T. 2015. Socialt arbete med äldre. Natur och Kultur.

Persson, H-I., Javinger, M. & Ekman, I. 2017. Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten. Liber.

Relevanta hemsidor och artiklar

 

 

ÅTERSTÅENDE DELKURSER vt 2019- ht 2019:
Kurserna beskrivs utförligare då schemaläggningen blir aktuell vid en kommande tidpunkt.

  

Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling, 5 sp

 

Kursens kompetenser:

Studerande kan redogöra för den äldre människans anatomi och fysiologi samt centrala geriatriska sjukdomar Studerande känner till centrala evidensbaserade vårdmetoder, kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom gerontologiskt vårdarbete Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling i den gerontologiska vården


Kursens innehåll:

Det normala åldrandet
Centrala geriatriska sjukdomar samt diagnostik och behandling
Adekvat läkemedelsbehandling för äldre 

 

 

Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp

 

Kursens kompetenser:

Studerande känner till och kan tillämpa de centrala evidensbaserade vårdmetoderna inom hemsjukvården
Studerande har kunskap om välfärdsteknologi och kan tillämpa tekniska hjälpmedel i vård- och serviceplanen
Studerande anammar ett resursförstärkande och hälsofrämjande förhållningssätt i mötet med den hemmaboende äldre 

 

Kursens innehåll:

Vård och omsorg i hemmet
Seniorens funktionsförmåga, ICF
Välfärdsteknologi inom hemsjukvård

 

Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp

 

Kursens kompetenser:

Studerande fördjupar sin kunskap i familje- och närståendevård.
Studerande kan handleda familje- och närståendevårdaren till att ta ansvar för sin anhöriges hälsa och funktionsförmåga.
Studerande känner till betydelsen av arbetshandledning och närstående- och familjevårdarens ”mentala egenvård”

 

Kursens innehåll:

Under kursens gång diskuteras lagstiftning, handböcker, rekommendationer och intresseorganisationers verksamhet (Folkhälsan och Närstående och vänner), men också närståendevårdarens och familjearbetarens arbete, ork och kraft.