ALLMÄN STUDIEINFO


Gerontologi 25 sp arrangeras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia 2018-20. 
Kursorter är Hangö (Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11) i juni med tidsramen tre vardagar i följd för en delkurs;
och Åbo (YH Novia, Henriksgatan 7) under våren och hösten med tidsramen fredag kväll kl 17-20, lördag kl 9-16 för närstudieperiod x 2 / delkurs.

Studierna inleddes med kursen En personcentrerad äldreomsorg (5 sp) år 2018, under våren 2019 arrangerades följande delkurs När minnet sviker - men livet fortsätter (5 sp), och en sommarkurs Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling (5 sp) arrangerades i Hangö i juni.
De avslutande delkurserna (4-5) arrangeras enligt planen i Åbo våren 2020 och hösten 2020. 

Hangö sommarunis grundstudieblock i Gerontologi (25 sp) är fortlöpande. Ett nytt grundstudieinblock arrangeras genast efter att det nu pågående blocket (2018-20) avslutats.

Kurserna kan avläggas fristående eller som en helhet och är öppna för alla intresserade.
Gör en skild anmälan för varje delkurs!

 

Kursavgift: 15 € / sp + 75 € (i årsavgift som inkluderar anmälningsavgiften 20 €)

Kursavgiften kombinerar en avgift till YH Novia och en till Hangö sommaruni. Närvaroanmälda vid YH Novia är befriade från kursavgiften, men ej från anmälningsavgiften 20 €.

 

sommaruni sv gamlingar

Kurser inom studieblocket (25 sp):

  1. En personcentrerad äldreomsorg 5 sp (avslutad)

  2. När minnet sviker – men livet fortsätter 5 sp (avslutad)

  3. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling 5 sp (avslutad)

  4. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp

  5. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp


Ansvarig examinator och kursledare för studiehelheten är lektor Bodil Julin, YH Novia.

 

 

 

KOMMANDE DELKURSER, 4-5:

 

 

4. Familje- och närståendevård – nya möjligheter inom äldreomsorgen 5 sp

 

Tidpunkt

INHIBERAD PÅ GRUND AV ETT OTILLRÄCKLIGT STUDIEINTRESSE

fr-lö
kl 17-20:30, 9-16


Kursort och -plats:
Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7, Åbo

Kursledare:
lektor Bodil Julin och HYH Janina Dahla från YH Novia

 

Kursens kompetenser:

Studerande fördjupar sin kunskap i familje- och närståendevård.
Studerande kan handleda familje- och närståendevårdaren till att ta ansvar för sin anhöriges hälsa och funktionsförmåga.
Studerande känner till betydelsen av arbetshandledning och närstående- och familjevårdarens ”mentala egenvård”


Kursens innehåll:

Under kursens gång diskuteras lagstiftning, handböcker, rekommendationer och intresseorganisationers verksamhet (Folkhälsan och Närstående och vänner), men också närståendevårdarens och familjearbetarens arbete, ork och kraft.


Arbetsformer:
Självstudier, föreläsningar och grupparbeten med övningar och case


Examinationer:
Examinationen består av två delar, en skriftlig uppgift mellan närstudieperioderna och en kursdag som studerande arrangerar för närstudievårdare.

 

DELKURS 5, SOM OCKSÅ ARRANGERAS ÅR 2020 (I ÅBO):

 

5. Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp

Kursens kompetenser:

Studerande känner till och kan tillämpa de centrala evidensbaserade vårdmetoderna inom hemsjukvården 
Studerande har kunskap om välfärdsteknologi och kan tillämpa tekniska hjälpmedel i vård- och serviceplanen 
Studerande anammar ett resursförstärkande och hälsofrämjande förhållningssätt i mötet med den hemmaboende äldre 

Kursens innehåll:

Vård och omsorg i hemmet 
Seniorens funktionsförmåga, ICF 
Välfärdsteknologi inom hemsjukvård

 


AVSLUTADE DELKURSER 1-3:

1. En personcentrerad äldreomsorg (5 sp)


Tidpunkt: 5-7/6 2018, kl 13-16, 9-16, 9-16
Kursplats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Föreläsare:

Lektorer vid Yh Novia/Åbo:

Personcentrering. Lektor Bodil Julin 
Omsorgs- och vårdprocess. Lektor Michaela Jalava 
Etik, bemötande och handledning. Docent Heli Vaartio-Rajalin

Kursens kompetenser: Studerande förstår och kan redogöra för filosofin inom personcentrering Studerande kan planera, utföra, utvärdera och dokumentera personcentrerad gerontologisk vård i mångprofessionella team Studerande påvisar ett resursförstärkande, reflektivt och etiskt förhållningssätt

Kursens innehåll: Personcentrering inom social- och hälsovård Tillämpning av personcentrering i omsorgs- och vårdprocessen Mångprofessionellt teamarbete Etik, bemötande och handledning

Arbetsformer: Självstudier, föreläsningar och grupparbeten med övningar och case

Examinationer: Två individuella inlämningsuppgifter


Litteratur:

Ekman, I. (red) 2015. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Liber.

Bravell, ME. (red) 2013. Äldre och åldrande. Handbok i gerontologi. 2014. Gleerups.

Jönson, H. & Harnett, T. 2015. Socialt arbete med äldre. Natur och Kultur.

Persson, H-I., Javinger, M. & Ekman, I. 2017. Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten. Liber.

Relevanta hemsidor och artiklar


2. När minnet sviker - men livet fortsätter (5 sp)


Kursort:
YH Novia, Henriksgatan 7, Åbo

Kurstid: 22-23/3 och 26-27/4 2019

Fre 22/3 2019 kl 17-20
Lö 23/3 2019 kl 9-16
Fre 26/4 2019 kl 17-20
Lö 27/4 2019 kl 9-16

Kursledare:

Geriatriker Karen Westerholm
Erfarenhetslärare
Socionom HYH Janina Dahla

Kursens kompetenser:

Studerande har kunskap om preventiv, kurativ, rehabiliterande och palliativ vård vid demenssjukdomar.
Studerande inser betydelsen av den demenssjukes språksvårigheter och den ordlösa kommunikationen.
Studerande inser betydelsen av de etiska och juridiska principerna vid bemötandet av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Kursens innehåll:

Demenssjukdomar, utredning och diagnostik
Vård och omsorg under sjukdomsförloppet.
Palliativ vård
Kommunikation och interaktion.
Bemötande Etiska och juridiska frågor

Kurslitteratur:

Basun, H., Skog, M., Wahllund, L-O., & Wijk, H. 2013. Demenssjukdomar. Liber
Hallikainen, M., Mönkäre, R., Nukari, T. 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Duodecim.
Hallikainen, M., Mönkäre, R., Nukari, T., & Forder, M. 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim.
Kulmala, J. (toim) 2017. Parempi vanhustyö. Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Ps-Kustannus.
Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Karvonen-Kälkäjä, A. 2017. Vanhusoikeuden perusteet. Alma Talent.
McBee, L. 2011. Mindfullness i äldrevården en modell för medveten närvaro för äldre och deras vårdare. Studentlitteratur.
Nikumaa, H. & Koponen, E. (red.) 2016. Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt. Nätpublikation
http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/handbook_i_att_forbereda_sig_juridiskt/mobile/index.html#p=7 (hämtad 10/12 2018)
Skog, M. 2016. Kommunikation och demenssjukdomar. Gothia.


Schema:

Fre 22/3
kl 17-17.30 Välkommen och intro till kursen
kl 17.30-18.15 Demens, utredning, diagnos Karen Westerholm
kl 18.30-20 Karen Westerholm fortsätter
Lö 23/3
kl 9-10.15 presentation Genomgång av gårdagen och introduktion till dagens tema
kl 10.30-12 Indelning i grupper, grupparbete, förberedande frågor till eftermiddagen
kl 12-13 LUNCH
kl 13-14.30 Erfarenhetsexperter
kl 14.30-15.15 Juridiska frågor, bl.a. intressebevakningsfullmakt
kl 15.15-16 Introduktion till mellanuppgiften, gruppindelning och avslutning
Mellanuppgift - alla förbereder egna Case + presentation i samband med föreläsning 26/4 2019

Fre 26/4
kl 17-17.30 Grupperna förbereder sig, väljer ut och framför sina Case under dagens föreläsningar
kl 17.30-18.15 Palliativ vård, BPSD Karen Westerholm
kl 18.15-18.30 PAUS
kl 18.30-19.30 Karen Westerholm fortsätter
kl 19.30-20 Avslutning
Lö 27/4
kl 9-10.30 Kommunikation och interaktion och övningar (Janina Dahla)
kl 10.30-10.45 PAUS
kl 10.45-12.15 Meningsfullvardag (Janina Dahla)
kl 12.15-13.15 LUNCH
kl 13.15-14.45 Etiken (Janina Dahla)
kl 14.45-15 PAUS
kl 15-15.45 Avslutning och information om individuell examination3. Geriatrik och korrekt läkemedelsbehandling (5 sp)


Kursort:
Hangö sommaruni, Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium) Hangö

Kurstid:
3-5/6 2019,
kl 12-16, 9-16, 9-16

Kursledare: 
Socionom, HYH Janina Dahla, YH Novia
Lektor Bodil Julin, YH Novia


Föreläsare:

Anne Ake, farmaceut, vårdutvecklare, Ålands hälso -och sjukvård
Raimo Isoaho, docent i allmän medicin.

Kursens kompetenser:

Studerande kan redogöra för den äldre människans anatomi och fysiologi samt centrala geriatriska sjukdomar Studerande känner till centrala evidensbaserade vårdmetoder, kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom gerontologiskt vårdarbete Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling i den gerontologiska vården


Kursens innehåll:

Det normala åldrandet
Centrala geriatriska sjukdomar samt diagnostik och behandling
Adekvat läkemedelsbehandling för äldre