- Fältkurs för lärare

På grund av omfattande renoveringar vid Tvärminne zoologiska station arrangeras ingen sedvanlig fältkurs år 2019.

I stället arrangeras 13-17/5 2019 en fältkurs för lärarkåren i marinarkeologi.
Samarbetspart: Statens maritima och transporthistoriska museer, Sverige

 

 

 

SPECIALKURS, Marinarkeologisk fältkurs i Tvärminne (5 sp)


Tidpunkt:
21-26/5 2018, start 21/5 kl 9
Dagsschema må-fr kl 9-19, lö kl 9-16.30.
Detaljerat studieschema presenteras på kursplatsen vid starten i samband med indelning i arbetspass och studiegrupper.

Plats: Tvärminne zoologiska station, Hangö

 

Målgrupp
Specialkurs i Marinarkeologisk fältkurs (5 sp) lär ut tillämpad marinarkeologi och är öppen för alla intresserade. För dykningsmomenten krävs certifikat.
Arkeologistuderande vid Åbo universitet och studerande i marinarkeologi vid Södertörns Högskola kan examineras i kursen - men inte övriga kursdeltagare.
Under kursen brukar vi konversera på såväl svenska, finska som engelska.

 

Studieobjekt
Vrak i Tvärminne näromgivning, bland annat vraken Joskär 1 och Joskär 2 fungerar som metodundersökningsobjekt.

Vraket Joskär 1 har utgjort ett studie- och forskningsobjekt vid Hangö sommaruniversitet i 20 år. Vi vet idag att fartyget är från 1600-talet och byggt av furu från finskt område. Vraket är över 30 m lång, delvis väl bevarat men delvis också mycket hårt sönderfallet. Det påträffade fyndmaterialet uppvisar många intressanta föremål varav några finns utställda i egen monter vid Tvärminne zoologiska station. Vraket och undersökningsresultaten finns redovisade i ett antal rapporter (se Ritning av vraket Joskär I).

 

Kursledare/Lärarstab
Kursledare: lektor i marinarkeologi FM Stefan Wessman, Hangö sommaruniversitet
Dykning och dokumentation FK Odd Johansen, Statens maritima museer i Sverige
Föreläsare: marinarkeolog, antikvarie FK Marcus Lindholm, Ålands museum
Föreläsare och dokumentation: sjökapten Guy Mickelsson, Pargas
Robotkamera, konservering: konservator Riikka Saarinen, Åbo
Dykar- och säkerhetsinstruktör Mårten Engberg, Raseborg

Examinator för ÅU:s arkeologistuderande: professor Visa Immonen, Åbo universitet
Examinator för SH:s marinarkeologiestuderande: professor Johan Rönnby, Södertörns Högskola 

Samarbetsparter Åbo universitet, Södertörns Högskola och Museiverket i Finland

 

 

Fältkursens innehåll

Fältkursen 2018 fokuserar på tillämpad 3D och ROV -teknik. Studierna är uppdelade i föreläsningar och praktiska dykövningar samt grupparbeten.

 

FÖRELÄSNINGAR:

Dokumentation av vrak med hjälp av teknisk utrustning

  • Användning av modern digital teknik för vrakdokumentation

Tillvaratagandet av fynd vid utgrävning

  • Varför är det inte en bra idé att plocka upp föremål? Principerna för konservering av olika material och lagring av dessa.

Tvärminne i en historisk kontext

  • Genomgång av de sjöhistoriska skedena i Tvärminnes närområden. Områdets farleder och bosättning. Resultat av fältinventeringar i området. lnritning av resultaten på karta. Genomgång av aktuella fartygstyper som trafikerat Finska viken under Joskär 1 perioden. Jämförelse av Joskär 1 med befintligt referensmaterial.

Förberedelser av fältarbetet på vraket och efterarbetet

  • Förhandsplanering av vrakdokumentationsövningar och inventeringar. Planering av rapporter. Genomgång av befintlig och tillgänglig referenslitteratur i skeppsbyggnadsteknisk historia och fartygsutrustningshistoria.

 

PRAKTISKA ÖVNINGAR:

Vi lär oss iaktta, besikta och dokumentera vrak med avsikt att identifiera byggnadssätt och fartygstyper. Vi övar 3D dokumentation av valda delar av vraket med syfte att på sikt göra en rekonstruktion av vraket. Användning av kameror (ROV) och 3D dataprogram. Dokumentation av olika delar av vraket och dess byggnadsystematik


Övningar i klassrummet (bearbetning av insamlat material) inkluderar:

- Överföring och behandling av data till olika dataprogram.

- Rekonstruktionsförsök av valda delar av vraken

- Utnyttjande av referenslitteratur för vrakanalys.

 

Examination – berör endast arkeologi studerande vid ÅU och marinarkeologi dito vid SH: Examensuppgift anges av lektor Stefan Wessman i samråd med övriga lärare.

Omfattning Efter godkänd examen ger kursen 5 sp för studerande i arkeologi vid Åbo universitet och i marinarkeologi vid Södertörns Högskola. Vuxenstuderande examineras inte i kursen och beviljas följaktligen inte heller studiepoäng för kursen.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DYKNING

Dykarcertifikat Medverkan i sommarens dykningar förutsätter giltigt dykarcertifikat: godkänd grundkurs i dykning och giltigt läkarintyg är sk minimivillkor. Dykarcertifikatet bör vara utfärdat enligt CMAS' (Confederation Mondiale des Activities Subaquatiques) eller motsvarande direktiv. Dykningskurser arrangeras av ett flertal auktoriserade sportdykarföreningar. Dykarlämpligheten avgörs vid varje dykning på platsen av dykarinstruktören Mårten Engberg.

Kursdeltagarnas försäkring Alla kursdeltagare uppmanas teckna en egen reseförsäkring i händelse av olyckor. Sommaruniversitetet försäkrar inte sina kursdeltagare och deltagandet sker således på egen risk.

 

Kost och logi
Kursdeltagarna ansvarar själva för kost och logi. Avgifter för kost och logi ingår inte i kursavgiften. Vi rekommenderar att man bor och äter på Tvärminne zoologiska station. Deras kansli tar emot bokningar tfn +358 (0)2941 28103 eller via webben https://www.helsinki.fi/sv/forskningsstationer/tvarminne-zoologiska-station till och med 9/5 2018.

 

Tilläggsinfo: rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814

 

Kursanmälan
Kursanmälan görs till kansliet, tfn +358 (0)40 1860 131 eller via webben hangosommaruni.fi, senast 9/5 2018. Din anmälan registreras först efter att anmälningsavgiften på 20 € är betald via denna websida.

Kursavgift: 120 €
Avgiften inkluderar obligatorisk anmälningsavgift på 20 €. Återstoden av kursavgiften (100 €) faktureras senare utav Hangö sommaruni i välkommenbrevet till kursen.
Studerande i arkeologi vid Åbo universitet (Turun yliopisto) och i marinarkeologi vid Södertörns Högskola betalar endast anmälningsavgiften 20 € och kan examineras i kursen. Ange ditt matrikelnummer vid anmälningen.