SPECIALKURS, Marinarkeologisk fältkurs i Tvärminne (5 sp)

 


Tidpunkt: 22-27/5 2017, start 22/5 kl 9
Dagsschema må-fr kl 9-19, lö kl 9-16.30. Detaljerat studieschema presenteras på kursplatsen vid starten i samband med indelning i arbetspass och studiegrupper.

Plats: Tvärminne zoologiska station, Hangö

 

Målgrupp
Specialkurs i Marinarkeologisk fältkurs (5 sp) lär ut tillämpad marinarkeologi. 
Alla intresserade har rätt att delta i studierna. För dykning krävs certifikat.
Arkeologiestuderande vid Åbo universitet och studerande i marinarkeologi vid Södertörns Högskola kan examineras i kursen - men inte övriga kursdeltagare.

 

Studieobjekt
Vraket Joskär 1 fungerar som undersökningsobjekt.
Vraket Joskär 2 fungerar som metodövningsobjekt.

Vraket Joskär 1 har utgjort ett studie- och forskningsobjekt vid Hangö sommaruniversitet i 20 år. Vi vet idag att fartyget är från 1600-talet och byggt av furu från finskt område. Vraket är över 30 m lång, delvis väl bevarat men delvis också mycket hårt sönderfallet. Det påträffade fyndmaterialet uppvisar många intressanta föremål varav några finns utställda i egen monter vid Tvärminne zoologiska station. Vraket och undersökningsresultaten finns redovisade i ett antal rapporter (se Ritning av vraket Joskär I).

 

Kursledare/Lärarstab
Dykningarnas ledare / gruppundervisning: marinarkeolog FM Andreas Olsson från Sverige
Dykning och dokumentation FK Odd Johansen, Statens maritima museer i Sverige
Föreläsare: marinarkeolog, antikvarie FK Marcus Lindholm, Ålands museum
Föreläsare och dokumentation: sjökapten Guy Mickelsson, Pargas
Robotkamera, konservering: konservator Riikka Saarinen, Åbo
Dokumentationsassistent: marinarkeolog Harry Alopæus, från Sverige
Dykar- och säkerhetsinstruktör Mårten Engberg, Raseborg
Kursansvarig: assistenten i marinarkeologi FM Stefan Wessman, Hangö sommaruniversitet

Examinator för ÅU:s arkeologiestuderande: professor Jussi-Pekka Taavitsainen, Åbo universitet
Examinator för SH:s marinarkeologiestuderande: professor Johan Rönnby, Södertörns Högskola

 

Samarbetsparter Åbo universitet, Södertörns Högskola och Museiverket i Finland

 

 

FÖRELÄSNINGAR:

 

Dokumentation av vrak med hjälp av teknisk utrustning

  • Från gåspenna till Nikon V - historisk tillbakablick av marinarkeologins pionjärer Harry Alopæus och Guy Mickelsson

  • Användning av modern digital teknik för vrakdokumentation av Odd Johansen och Andreas Olsson

 

Tillvaratagandet av fynd vid utgrävning

  • Upptagning, rengöring, transportförpackning av artefakter; principerna för konservering av olika material och lagring av dessa av marinarkeolog, konservator Riikka Saarinen.

 

Joskärsvraket i en historisk kontext

  • Genomgång av de sjöhistoriska skedena i Tvärminnes närområden under Joskär 1 vrakets aktiva tid. Områdets farleder och bosättning. Resultat av fältinventeringar i området. lnritning av resultaten på karta. Av antikvarie Marcus Lindholm.

  • Genomgång av aktuella fartygstyper som trafikerat Finska viken under Joskär 1 perioden. Jämförelse av Joskär 1 med befintligt referensmaterial. Av antikvarie Marcus Lindholm.

 

Förberedelser av fältarbetet på vraket och efterarbetet

  • Förhandsplanering av vrakdokumentationsövningar och inventeringar. Planering av rapporter. (Andreas Olsson, Odd Johansen, Marcus Lindholm)

  • Genomgång av befintlig och tillgänglig referenslitteratur i skeppsbyggnadsteknisk historia och fartygsutrustningshistoria. (Guy Mickelsson)

 

 

PRAKTISKA ÖVNINGAR:

 

På Joskär 1:

3d dokumentation av valda delar av vraket med syfte att på sikt göra en

rekonstruktion av vraket

 

- Användning av kameror, 3D dataprogram, ritplattor, drönare för luftfotografering och dokumentation av topografi.

- Dokumentation av vrakets för, akter samt midskeppssektion med hjälp av delar som fallit ned på bottnen. (Alla lärare)

- Försök att rekonstruera höjden i lastrummet med hjälp av tillgängligt material. (Alla lärare)

- Fastställande av positionen av kölens akterliga läge på vraket för att slutgiltigt utröna kölens totala längd. (Alla lärare)

- Dokumentation av spanter och dess byggnadssystematik. (Alla lärare)

- Dokumentation av topografin runt vraket och vrakets höjd över bottensedimenten. Uppgörande av sidovy. (Harry Alopæus)

- Tillvaratagande av en liten artefakt. Rengöring och följande åtgärder. Uppgörande av dithörande dokumentation. (Riikka Saarinen)

 

På Joskär 2:

Dokumentation av vraket med handburna kameror och därefter med ROV-burna kameror. Bearbetning av materialet med 3D-dataprogram. (Alla lärare)

 

Övningar i klassrummet:

Bearbetning av insamlat material

- Överföring och behandling av data till olika dataprogram.

- Rekonstruktion av valda delar av Joskär 1. (Alla lärare)

- övningar i 3D ritning med användning av ritplatta med utgångspunkt i fotografier. (Alla lärare)

- Utnyttjande av referenslitteratur för vrakanalys. (Alla lärare)

 

EXAMINATION OCH EXAMENSLITTERATUR – berör endast arkeologiestuderande vid ÅU och SH: Examenslitteratur anges av lärarna vid kursplatsen

Omfattning
Efter godkänd tentamen ger kursen 5 sp för studerande i arkeologi vid Åbo universitet och Södertörns Högskola. Vuxenstuderande examineras inte i kursen och beviljas följaktligen inte heller studiepoäng för kursen.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STUDIERNA

Dykarcertifikat
Medverkan i sommarens dykningar förutsätter giltigt dykarcertifikat: godkänd grundkurs i dykning och giltigt läkarintyg är sk minimivillkor. Dykarcertifikatet bör vara utfärdat enligt CMAS' (Confederation Mondiale des Activities Subaquatiques) eller motsvarande direktiv. Dykningskurser arrangeras av ett flertal auktoriserade sportdykarföreningar. Dykarlämpligheten avgörs vid varje dykning på platsen av dykarinstruktören Mårten Engberg.

Kursdeltagarnas försäkring
Alla kursdeltagare uppmanas teckna en egen reseförsäkring i händelse av olyckor. Sommaruniversitetet försäkrar inte sina kursdeltagare och deltagandet sker således på egen risk.

 

Kost och logi
Kursdeltagarna ansvarar själva för kost och logi. Avgifter för kost och logi ingår inte i kursavgiften. Vi rekommenderar att man bor och äter på Tvärminne zoologiska station. Deras kansli tar emot bokningar tfn +358 (0)2941 28103 eller via webben https://www.helsinki.fi/sv/forskningsstationer/tvarminne-zoologiska-station till och med 12/5 2017.

Kursanmälan
Kursanmälan görs till kansliet, tfn +358 (0)40 1860 131 eller via webben hangosommaruni.fi, senast 5/5 2017. Din anmälan registreras först efter att anmälningsavgiften på 20 € är betald via denna websida.

Kursavgift: 85 €, avgiften inkluderar obligatorisk anmälningsavgift på 20 €.
Återstoden av kursavgiften (65 €) faktureras senare utav Hangö sommaruni i välkommenbrevet till kursen.
Studerande i arkeologi vid Åbo universitet (Turun yliopisto) och Södertörns Högskola betalar endast anmälningsavgiften 20 € och kan examineras i kursen. Ange ditt matrikelnummer vid anmälningen.

Tilläggsinfo: rektor Fredrik Åberg, tfn +358 (0)400 727 814