2019-20 (25 sp)

Examinator: professor Kristina Ström

SPECIALPEDAGOGIK, 25 sp (2019-20):
Specialpedagogik I: 4-6/6 2019 (i Hangö) kl 13-16, 9-16, 9-16
Elevers psykiska hälsa och elevvård: 17-18/6 2019 (i Hangö) kl 9-16 och på G18: 17/8 (lö) kl 9-14
Inkludering i skolkontext: 6-7/9 och 11-12/10 2019 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 10.15-15
Funktionsvariation I: 17-18/1 och 7-8/2 2020 (fr-lö på G18): kl 18.15-21, 10.15-15 samt på G18 avslutande seminarium 29/2 (lö) kl 10.15-13
Stöd för lärande i läsning och matematik I: 6-7/3 och 20-21/3 2020 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 9-15 och 3-4/4 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 10-13


Kursplatser:
Skolgatan 9-11, Hangö (i juni)
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors (i övrigt)

Delkurser

5 sp

Tidpunkt: 
17-18/1 och 7-8/2 (fr-lö) 2020 kl 18.15-21, 10.15-15 samt
29/2 (lö) 2020 kl 10.15-13
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101

Föreläsare: speciallärarna Catarina Lindroos och Mona-Lisa Möller


Målsättning och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna. Vidare syftar kursen till att den studerande tillägnar sig kunskap om stödåtgärder, AKK och habilitering i skola och samhälle. I kursen behandlas intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autismspektrumtillstånd), beteendesvårigheter samt särbegåvning.

 
 
Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika funktionsvariation
-ge exempel på funktionsvariationer
-ge exempel på olika stödåtgärder och pedagogiska metoder i skola och samhälle
 
Allmänfärdigheter:
-Sociala och kommunikativa färdigheter
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A


Kurslitteratur:
Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.). (2012) ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus.
Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Heslingfors: Opike.
Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur.
Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
6-7/3 2020 (JK) kl 18.15-21, 9-15, rum 101
20-21/3 2020 (KL) kl 18.15-21, 9-15, rum 101
3-4/4 2020 (JK&KL) kl 18.15-21, 10-13, rum 101
 

Med denna delkurs avslutas grundstudierna i Specialpedagogik 2019-20.

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101
 
Föreläsare: PeD Johan Korhonen och PeM Kajsa Lindström


Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att öka studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.


Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling
-redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik.
-känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
-ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter

Allmänfärdigheter:
-Förmåga att se samband mellan teori och praktik
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A
Kursen kräver tillgång till Åbo Akademis lärplattform Moodle. Om du inte har inloggningsuppgifter till Moodle kontakta kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 11/2 2020
 
Litteratur

Berch, D.B. & Mazzocco, M. (ed.). Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore: Paul Brooks Pub.

Butterworth, B. & Dorian, Y. (2010). Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.

Høien, T. & Lundberg, I. (2004). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling: kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.

Lundberg, I. & Strid, A. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J. & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolans och skolans tidiga årskurser. Lund: Studentlitteratur.

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Stockholm: Natur och Kultur.

Övrig littertur enligt föreläsarens anvisningar.
 
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar