5 sp

UPPDATERAS SOM BÄST

 

Tidpunkt:

ARRANGERAS SOM NÄTKURS

5.11 kl 18-21
6.11 kl 10-15

12.11 kl 18-21
13.11 kl 10-15

Den som vill kan även be om egen handledning utöver dessa tider.

 

Kursledare: 
HvM Carina Nordman-Byskata

 

Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande:

  • ha en kännedom om sambandet mellan lärandebehov och samhällsutveckling
  • ha en beredskap att reflektera över och analysera vuxnas deltagande i pedagogiska aktiviteter
  • ha en förståelse för deltagandets följder och effekter i ett samhällsperspektiv

Innehåll

Kursens målsättning är att den studerande utvecklar en aktionsorienterad förståelse för deltagande i vuxenutbildning eller annan frivillig, samhällelig aktivitet. Deltagandet betraktas i en samhällelig kontext som är både lokal, nationell och internationell.

Kurslitteratur

  1. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) . Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. 2014. Helsinki: Kansanvalistusseura
  2. Dahlstedt, M. & Olson, M. . Utbildning, demokrati, medborgarskap. . 2013. Malmö: Gleerup. Eriksson, L., Larsson, S., Lundberg, M., & Nordvall, H. . Folkbildning för förändring. Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. . 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press.. Finns tillgänglig i elektroniskt format http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:621750/FULLTEXT01.pdf
  3. Salo, P. & Suoranta, J. Sivistyksellinen aikuiskasvatus. 2002. Helsinki: Kansanvalistusseura..
  4. Övrig litteratur och material enligt föreläsarens anvisningar

Vitsordsskala

U-5

Länk till studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/632102.0/1841