två delkurser à 5 sp digitalt

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:

 

10-11/9 2021

kl 18:15-21, 9:15-12

 

24-26/9 och 8-10/10

Fr kl 18-20:45

Lö kl 10-13:30

Sö kl 10-12:45

 

 

Studieform: Digital kurs 

via Zoom samt kursinformation, kursuppgifter och material via lärplattformen Moodle.

 

 

Kursledare:

Camilla Mattjus, MHC

Hannele Rabb, teckenlärare

 

 

Syfte: Kursens syfte är att studerande erhåller kunskap om hörselskador, tekniska hjälpmedel och undervisning av barn och elever med hörselnedsättning. Studerande ska kunna identifiera och analysera pedagogiska konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning utifrån elevers varierande förutsättningar för kommunikation och lärande. En större del av kursen (20 h) ägnas åt tecken som stöd.   

 

Innehåll:

- Hörselnedsättningar och hörseltekniska hjälpmedel 

- God ljud- och ljusmiljö 

- Pedagogiska konsekvenser 

- Att undervisa tillgängligt

- Tecken som stöd för tal- och språkutveckling 

- Vardagstecken: Bl a färger, personer, omgivning, väder, djur, mat, föremål, verb, adjektiv, tid, siffror, handalfabetet     

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till: 

- Vad en hörselskada kan innebära för en elev, hur man med ljudförbättrande åtgärder erhåller en god ljudmiljö för alla, hur hörseltekniska hjälpmedel fungerar, hur man som pedagog kan underlätta för elever med hörselskada

- Grunderna i tecken som stöd.    

 

Allmänfärdigheter:

- Reflekterande tänkande om kommunikation.

- Visuellt tänkande.   

Examinationsform:

Inlämningsarbete (gällande temat hörselmedvetenhet) och praktisk uppgift (gällande temat tecken som stöd).

 

Bedömning: Godkänd/underkänd. 

 

 

Litteratur:

Snellman, S. (2007). Hjälp - en elev med hörselskada i min klass. Förlag: Raumo. 

Takala, M. & Lehtomäki, E. (2005) Kieli, kuulo ja oppiminen - kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Tilläggsinformation: s. 153-217.  Förlag: Finn lectura    

Kiili, J. & Pollari, K. (2012). Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Tilläggsinformation: Kap 4-5 s.38-87.    

Övrig litteratur enligt föreläsarnas rekommendationer.

5 sp

Tidpunkt:

TORSDAGAR (5 ggr)

10/3 2022, kl 18-21
17/3, kl 18-21
24/3, kl 18-21
31/3, kl 18-21
7/4, kl 18-21

 

Kursen arrangeras som distanskurs

 

 Kursledare:

PeM, specialpedagog Fredrika Nyqvist

 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:

  • aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
  • hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
  • hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

 

Syfte:

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

 

Innehåll:

  • Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
  • Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
  • Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
  • Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
  • Digitala texter med stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
  • Säkerhet på internet och källkritik.
  • Inledning till programmering.

 

Kurslitteratur:

Bruun, S. (2015) Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.