25 sp

Förskole- och nybörjarundervisningen syftar till att fördjupa och bredda kunskaperna om utvecklingen och lärandet hos barn i 6–8 årsåldern samt utformningen av den pedagogiska verksamheten som de är en del av. Ämnen som behandlas är språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse samt pedagogisk dokumentation och utvärdering.

Då majoriteten av kurserna präglas av att undervisning bedrivs med utgångspunkt i barns intresse, lek och utforskande förutsätts kursdeltagarna vara kreativa inom olika lärområden.

 

Ämnesanvariga, professor Ann-Katrin Svensson önskar ge följande tillägg till kurserna inom Förskole- och nybörjarundervisning: ”Småbarnspedagogikstuderande vid ÅA bör ha merparten av grund- och ämnesstudier genomförda/avlagda inom sina studier i småbarnspedagogik innan deltagande i kurser inom Förskole- och nybörjarundervisning, 25 sp"

 

DELKURSER 2019-20:

Lek och rörelse, 5 sp
4-6/6 2019, kl 9-16, 9-16, 9-12
Kursledare: PeM Tom Nykvist
Plats: Skolgatan 9-11 (Hangethesalen, Hangö gymnasium), Hangö

Matematik och problemlösning, 5 sp
23-24/8 och 20-21/9 2019, kl 18.15-21, 9-15
Kursledare: PeM Heidi Hellstrand
Plats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp
25-26/10 och 22-23/11 2019, kl 18.15-21, 9-15
Kursledare: PeM Ann-Britt Forsblom
Plats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

Naturvetenskap, 5 sp
31/1-1/2 2020, kl 18.15-21, 9-15
Plats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors
och 2-3/6 2020, kl 13-16, 9-15 KURSEN ARRANGERAS SOM EN DISTANSKURS
Plats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö
Kursledare: PeM Ida Berg och PeM Maria Svens från Kvarkens naturskola (Natur och miljö)

Språk och interaktion, 5 sp
13-14/3 och 17-18/4 2020, kl 18.15-21, 9-15
Plats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors KURSEN ÄR ÄNDRAD TILL DISTANSKURS
Kursledare: PeM, doktorand Sofia Jusslin

Utbildningen arrangeras med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

 

Delkurser

5 sp

Tidpunkt och kursplatser:

31/1-1/2 2020,
kl 18.15-21, 9-15
Kurplats: G18 (sal 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

2-3/6 2020,
kl 13-16, 9-15
Kursplats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö
KURSAVSNITTET ARRANGERAS SOM DISTANSKURS.
ANVISNINGAR GES PER EPOST senast 2/6 2020 kl 13:00 UTAV FÖRELÄSAREN (ELLER KANSLIET I FÖRVÄG)


Kursledare:
PeM Ida Berg och Maria Svens från Kvarkens naturskola (Natur och miljö)

 

Målsättningar och innehåll

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i barns utveckling gällande det naturvetenskapliga tänkandet samt lärande för hållbar utveckling. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, genom att iaktta, samtala och reflektera, detta skall fungera som en grund för lustfyllt lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs bör den studerande:

-ha kunskap om hur de kan utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft för att skapa goda lärandetillfällen

-fördjupat sin förståelse för vikten av hållbar utveckling

 

Arbetsmetoder

Föreläsningar samt konkreta övningar förankrade i forskning inom området för att ge studerande verktyg att didaktiskt genomföra kreativa lärandetillfällen inom det naturvetenskapliga området. Diskussioner, presentationer och seminarier är också viktiga inslag i kursen.

 

Litteraturförslag

Areskoug, M., Ekborg, M., Rosberg, M. & Thulin, S. (2016). Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare. Malmö: Gleerups.

Barr, A., Nettrup, A. & Rosdahl, A. (2011). Naturförskola – lärande för hållbar utveckling. Stockholm: Lärarförbundet

Behrenfeldt, L., Brömster, E., Eadie, G., Fredman, A., Grantz, H., Gustafsson, J., Jansson, B., Lindblad, S., Lundberg, L., Manni, A., Tedenljung, A., Wohlin, A. & Nymna, I. (2015). Att lära in ute för hållbar utveckling. Vimmerby: Outdoor teaching förlag

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2013). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber.

Tampio, H & Tampio, M. (2014). Ulos oppimaan. Sata idea ulko-opetukseen. Juva: PS-kustannus.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar

(De gamla delkurserna Etik och livstolkning 2 sp samt Konst och skapande i helhetsperspektiv 3 sp försvinner härmed)

 

5 sp

Tidpunkt:
13-14/3 och 17-18/4 2020,
kl 18.15-21, 9-15

Kursplats:
G18 (rum 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursen är tillsvidare en distanskurs bägge helgerna 13-14/3 och 17-18/4

Kursledare:
PeM Sofia Jusslin, doktorand

 

Målsättning och innehåll

Syftet är att fördjupa kunskapen om lärarens betydelse för elevernas språkliga utveckling och hur läraren kan arbeta och arrangera en språkligt stimulerande miljö för alla elever.

Såväl social som fysisk tal- och skriftspråksmiljö behandlas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

I kursen ingår att besöka en förskola eller skola för att kartlägga och analysera den fysiska skriftspråksmiljön och för att få insikt i arbete med dialogisk läsning, utvecklande samtal och metoder inom flerspråkighetsdidaktik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande - ha fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta språkmedvetet för att stimulera en- och flerspråkiga elevers språkutveckling - kunna föra språkstödjande och utvecklande samtal

- ha kunskap om flerspråkig pedagogik

 

Arbetsmetoder

Föreläsningar, litteraturseminarier, besök i förskola och eller nybörjarundervisning, grupparbete

 

Kurslitteratur

Alatalo, Tarja (red). (2016). Läsundervisningens grunder. Malmö: Gleerups. (271 s)

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin (2012). Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur. (150 s)

Soltero-González, Lucinda; Sparrow, Wendy; Butvilofsky, Sandra; Escamilla, Kathy & Hopewell, Susan (2016). Effects of a paired literacy program on emerging bilingual children’s bilingual outcomes in third grade. Journal of Literacy Research. DOI: 10.1177/1086296X16653842. (19 s)

Quinn, Margaret F.; Hope, K. Gerde & Bingham, Gary E. (2016). Help Me Where I Am: Scaffolding Writing in Preschool Classrooms. The Reading Teacher, 70 (3) pp. 353–357. (5 s)

Wessel-Powell, Christy; Kargin, Tolga, Karen E. Wohlwend 2016). Enriching and Assessing Young Children’s Multimodal Storytelling. The Reading Teacher, 70 (2) pp 167–178. (13 s).

Hofslundsengen, H., Magnusson,M., Svensson, A-K., Jusslin, S., Mellgren, E., Hagtvet, B.E. & Heilä-Ylikallio, R. (2018). The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society, Early Child development and Care. DOI: 10.1080/03004430.2018.1477773

 

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, grupparbeten