Hörselmedvetenhet och tecken som stöd, 5 sp

Profilmoduler utgör enskild kurs i specialpedagogik

 

PUBLICERING PÅGÅR

 

Tidpunkt:
10-12/6 2019
kl 9-16, 9-16, 9-12

Kursplats:
Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare:
speciallärare Catarina Lindroos

Målsättning och innehåll

Kursens syfte är att ge kunskaper om utvecklingsstörning och autism med fokus på habilitering och undervisning av barn och unga med utvecklingsstörning och autism.

Innehåll:
- Begrepp, orsaker och förekomst samt kartläggning av funktionsnivå och stödbehov
- Tidig habilitering och nätverksarbete
- Stödåtgärder i dagvård, skola och arbetsliv
- Undervisningsarrangemang, undervisningsmetoder och pedagogiska arbetssätt

Litteratur:
Litteraturen väljs i samråd med utbildaren (examinatorn) (600-800 sidor)

Seppälä, Heikki (2017). Erilaiset eväät Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki: Opike

Söderman, Lena och Antonson, Sivert (red) (2012). Nya Omsorgsboken. Malmö: Liber

Kaski, Markus (red), Manninen, Anja & Pihko, Helena (2012). Utvecklingsstörning. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen

Carlsson Kendall, G. (2015) Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför? (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur

Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann & Reuterswärd Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar