15/30 sp (2021), fortgående arrangemang

Examinator: docent Karin Österman

Delkurserna i studieblocket (30 sp) är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Utmattningssyndrom (5 sp) AVSLUTAD 2021
Arbetsplatsmobbning (5 sp) ARRANGERAS UNDER VÅRTERMINEN 2021, digital kurs via Zoom
Konflikthantering (5 sp) ARRANGERAS UNDER HÖSTTERMINEN 2021 

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:
AVSLUTAD

 

Studieform:
Distanskurs

 

Kursledare:
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Lärandemål:

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Innehåll:

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examinationsformer:

Tentamen eller inlämningsarbete.

Bedömning: U-5.

Kurslitteratur:

Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och Kultur.

Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

5 sp

Tidpunkt:

26 - 27 / 3 2021
kl 18:15-21; 9:15-15

9 - 10 / 4 2021
kl 18:15-21; 9:15-15

 

Studieform:
Arrangeras på distans via Zoom

 

Kursledare: 
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Innehåll:

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

 

Examinationsform:

Tentamen eller inlämningsarbete.

 

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Bedömning: U-5.

 

Kurslitteratur:

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

5 sp

Tidpunkt:

Kursen är inställd pga coronan

24-25.9 fr-lö 18-21, 9-15

8-9.10 fr-lö 18-21, 9-15

 

Kursplats / studieform: 

 

Kursledare:
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

 

 

Lärandemål och allmänfärdigheter

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

 

Innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

 

Undervisningsformer

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Prestationssätt

Tentamen eller uppsats.

Bedömning:

U(nderkänd)-5

Kurslitteratur

  1. Jordan, T. 2015. Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.
  2. Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus.
  3. Lennéer Axelson & Thylefors. 1996. Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.