20/30 sp (2020), fortgående arrangemang

Examinator: docent Karin Österman 

Delkurser vt 2020 - vt 2021:


VÅRTERMINEN 2020 Ledarskap II (5 sp) arrangeras som NÄTKURS 24 / 4 2020 - 7 / 6 2020 (6 veckors studier med ca 1 uppgift per vecka).
Distansstudierna arrangeras på Moodle, kontakta kurssekreterare Anne Holmström för närmare information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SOMMAREN 2020: Organisationspsykologi (5 sp) arrangeras som NÄTKURS 1 / 6 2020 - 12 / 7 2020 (6 veckors studier med ca 1 uppgift per vecka).
Distansstudierna arrangeras på Moodle, kontakta kurssekreterare Anne Holmström för närmare information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

HÖSTTERMINEN 2020: Utmattningsyndrom (5 sp) arrangeras som NÄRSTUDIER på G18 i Helsingfors, 9-10/10 och 4-5/12 2020.

VÅRTERMINEN 2021: Arbetsplatsmobbning (5 sp) arrangeras som NÄRSTUDIER på G18 i Helsingfors, 5-6/3 och 26-27/3 2021.

 

Delkurser

5 sp, NÄTKURS

Tidpunkt NÄTKURSPERIOD 6 veckor hemifrån
24 / 4 2020 KL 18:15 (=Starttid)
7 / 6 2020 (=Avslutning)

Plats
NÄTKURS på Moodle 

Föreläsare: PM Janina Björk

 

Närmare beskrivning av nätkursen Ledarskap II:

Detta är en nätkurs där ni använder Moodle som nätplattform. Kursens lärare är PM Janina Björk.

Kursen är uppbyggd på olika teman och moduler. Deltagarna skall utföra olika uppgifter under kursens gång  med kontinuerliga deadlines. Det handlar om ca en uppgift per vecka. Deltagarna bör således vara aktiva varje vecka och registrera sig i Moodle så fort som möjligt när Moodle-sidan öppnas för dem under den första kursdagen.

Information och anvisningar till att registrera sig i Moodle skickas till de kursanmälda före kursstart.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

 

Närmare information om vad det innebär att delta i ÅA:s nätkurser hittar du på hemsidan https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/

 

Deltagarna får tillgång till kursinformationen på Moodle vid kursstarten den 24.4. 2020.

Lärandemål:

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

- Kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

- Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

- Inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll:

Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

Prestationssätt:

Examinationsuppgifter (alltid kopplat till kursens moduler/teman, två större uppgifter och resten mindre).

Genomförande:

Bekanta sig med utgivet material, individuella övningar/gruppövningar och självstudier. Genomförande av uppgifter.

Kurslitteratur:

Det är inte nödvändigt att ha tillgång till kursböckerna för att kunna genomföra uppgifterna. Materialet baserar sig till stor del på kursböckerna, men i uppgifterna kan man komplettera med andra vetenskapliga böcker/annan vetenskaplig litteratur.

  1. Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.
  2. Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

 

 

 

5 sp, NÄTKURS

Nätkursen Organisationspsykologi, 5 sp (hör till grundstudierna i arbetsplatspsykologi, 25 sp).

Nätkursen Organisationspsykologi startar måndagen den 1.6 och avslutas söndagen den 12.7. 2020 (= 6 veckor).

Kursen är en nätkurs där kursdeltagarna använder Moodle som nätplattform och lärare är PM Janina Björk.

Kursen är uppbyggd på olika teman och moduler. Deltagarna skall utföra olika uppgifter under kursens gång  med kontinuerliga deadlines. Det handlar om ca en uppgift per vecka. Deltagarna bör således vara aktiva varje vecka och registrera sig i Moodle så fort som möjligt när Moodle-sidan öppnas för dem under den första kursdagen.

Information och anvisningar till att registrera sig i Moodle skickas till de kursanmälda före kursstart.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

 

Närmare information om vad det innebär att delta i ÅA:s nätkurser hittar du på hemsidan https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/

 

Deltagarna får tillgång till kursinformationen på Moodle vid kursstarten den 1.6. 2020.

Lärandemål:

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  • Inneha grundkunskaper om organisationspsykologi
  • Kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv
  • Kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi
  • Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer

Allmänfärdigheter:

Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll:

Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. organisationskultur, motivation och kommunikation. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

Prestationssätt:

Uppgifter varje vecka under kursens gång (ca 1 uppgift /vecka).

Kurslitteratur:

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

5 sp

Tidpunkt: kl 18:15-21, 9:15-15

9-10 / 10 2020
4-5 / 12 2020

 

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Kursledare:
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Lärandemål:

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Innehåll:

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examinationsformer:

Tentamen eller inlämningsarbete.

Bedömning: U-5.

Kurslitteratur:

Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och Kultur.

Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

5 sp

Tidpunkt:

5 - 6 / 3 2021 och

26 - 27 / 3 2021

kl 18:15-21, 9:15-15

 

Kursplats: G18
Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Kursledare: 
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Innehåll:

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

 

Examinationsform:

Tentamen eller inlämningsarbete.

 

Undervisningsformer:

Ledd undervisning (20 h), grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Bedömning: U-5.

 

Kurslitteratur:

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.