5 sp, NÄTKURS

Nätkursen Organisationspsykologi, 5 sp (hör till grundstudierna i arbetsplatspsykologi, 25 sp).

Nätkursen Organisationspsykologi startar måndagen den 1.6 och avslutas söndagen den 12.7. 2020 (= 6 veckor).

Kursen är en nätkurs där kursdeltagarna använder Moodle som nätplattform och lärare är PM Janina Björk.

Kursen är uppbyggd på olika teman och moduler. Deltagarna skall utföra olika uppgifter under kursens gång  med kontinuerliga deadlines. Det handlar om ca en uppgift per vecka. Deltagarna bör således vara aktiva varje vecka och registrera sig i Moodle så fort som möjligt när Moodle-sidan öppnas för dem under den första kursdagen.

Information och anvisningar till att registrera sig i Moodle skickas till de kursanmälda före kursstart.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

 

Närmare information om vad det innebär att delta i ÅA:s nätkurser hittar du på hemsidan https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/

 

Deltagarna får tillgång till kursinformationen på Moodle vid kursstarten den 1.6. 2020.

Lärandemål:

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  • Inneha grundkunskaper om organisationspsykologi
  • Kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv
  • Kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi
  • Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer

Allmänfärdigheter:

Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll:

Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. organisationskultur, motivation och kommunikation. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

Prestationssätt:

Uppgifter varje vecka under kursens gång (ca 1 uppgift /vecka).

Kurslitteratur:

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.