2019-20 (25 sp)

rFör rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

Programöversikt
Klocktider för närstudietillfällena ÄNDRADE
Kurstider: Se nedan
Kursplats ÄNDRAD till Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Främre Tölö, 00100 Helsingfors
Deltagarantal: max 30
Anmälningsläge: fulltecknat

 

Modul I LEDARSKAP (10 sp) ht 2019

27.08.2019    Teorier om ledarskap, presentation av utbildningen, portfolioarbete
28.08.2019    Ledarskap och kommunikation
23.09.2019    Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi
30.10.2019    Professionella samtal
27.11.2019    Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan
12.12.2019    Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken

Modul II FÖRVALTNING (10sp) vt 2020

08.01.2020    Aktuellt inom utbildningslagstiftning, Upprätthållarens styrdokument
26.02.2020    Rektor och skolans utvärdering
25.03.2020    Skolväsendets administration. Andra stadiets utbildning.
24.04.2020    Utbildningsförvaltning, skoljuridik
25.04.2020    Rektors ansvar i rättsskyddsärenden
12.05.2020    Examination: Deltagarpresentaioner från prakticum

PRAKTICUM (5sp) genomförs integrerat i modul I och II under ht‑19 och vt‑20

   Rektor som mentor och handledare (samtal och benchmarking)
   Intervju med lärare
   Artiklar om pedagogiskt ledarskap och förvaltningsfrågor
   Skolutvecklingsprojekt enligt aktionsforskning
   Kulturanalys

 

Kursledare: Fil Dr Siv Saarukka och PeD Torbjörn Sandén

 

Modul I

LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp)


Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

• visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn

• visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi

• visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier

• visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter

• visa förmåga att formulera visioner inför framtiden

• visa kunskap om skol‑/arbetskulturens betydelse

 

Målet med studierna är att förvärva kunskap och färdigheter om skolledning. Vidare har studierna

som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

• att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande i skolan

• att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling

• att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till

  läroplanen och skolans verksamhetsområde hörande fält

• att argumentera, utvärdera och analysera skolans verksamhetskultur

 

27.08. 2019 kl 14:15‑19:00, rum 23

Orientering i modulen ledarskap och kursens arbetssätt [10 sp]
Orientering i praktikum (5sp)

 

Ledarskapets teori I
   Teorier om ledarskap
   Introduktion/Litteraturarbete Obs! Förhandsuppgift!
   Sahlberg, P (2012), Lärdomar från den finska skolan, alternativt en videoföreläsning på YouTube adress: youtube.com/watch?v=2kK6u7AsJF8. Diskussion med stöd av analysfrågor

Portfoliouppgift 1: Berätta om dig själv samt motiven till ditt intresse för ledarskap (1‑2 s)
Portfoliouppgift 2a: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och dina egna nya insikter
   2b: Gör en checklista för din egen närvaro

Litteratur till kursdag 2:

Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap ‑ teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi Rapport
Nr 38/2015. (se Moodle) Välj två (2) artiklar som du förbereder att diskutera utgående från att
   ‑ Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter som t.ex.….
   ‑ Texten tar fram helt nya perspektiv på lärande/ledarskap, t ex.... .
   ‑ Texten är mycket relevant för skolledning… därför att..
   ‑ Texten är för teoretisk och långt från verkligheten i skolan, emedan…..
Portfoliouppgift 3: Dokumentera och motivera dina förberedda kommentarer till de två valda artiklarna.

 

28.08.2019 kl 14:15‑19:00, rum 23

 

Ledarskapets didaktik I
   Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi; att äga en pedagogisk insikt
   Skolkultur
   Rektor som mentor och handledare (prakticum). Deltagarpresentationer

Litteraturarbete: Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap ‑ teori, forskning och skolutveckling.
Gruppdiskussioner utgående från valda artiklar.
Portfoliouppgift 4: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter

 

Portfoliouppgift 5 (ingår i prakticum):
a) Gör en kulturanalys på din skola/i din organisation (enligt anvisning som utdelas)
b) Skriv en kommentar till resultatet av kulturanalysen. Var beredd att senare presentera din analys.

 

Litteratur till följande tillfälle. Välj en av följande:

 

Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89. Kan laddas från Moodle.
Nilsson, S. & Waldemarsson, A‑K. (2016). Kommunikation; Samspel mellan människor. Studentlitteratur
Valpola, A. (2006). Lyckas med utvecklingssamtalet. Docendo,
Stoll, L (1998) School Culture, School Improvement Network’s Bulletin, Artikeln laddas från Moodle.

Välj en av ovannämnda som du förbereder att diskutera utgående från att
   ‑ Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikte för att….
   ‑ Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och rektors kommunikation, t ex….
   ‑ Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….
   ‑ Texten är för teoretisk och långt från verkligheten i skolan, emedan…..
Portfoliouppgift 6: Dokumentera och motivera dina förberedda kommentarer till den text du valt.

 

23.09. 2019 kl 10:00‑17:30, rum 23

 

   Ledarskap och kommunikation
   Rektor som kommunikatör
   Ledarskap och skolkultur

Litteraturarbete:
Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89. Kan laddas från Moodle.
Nilsson, S. & Waldemarsson, A‑K. (2016). Kommunikation; Samspel mellan människor. Studentlitteratur
Valpola, A. (2006). Lyckas med utvecklingssamtalet. Docendo,
Stoll, L (1998) School Culture, School Improvement Network’s Bulletin, Artikeln laddas från Moodle.
Litteraturarbete i grupp utgående från egen förberedd läsdokumentation och utdelade uppgifter.

Portfoliouppgift 7: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter

 

Litteratur till följande tillfälle:
Aspelin, J. (2010) What really matters is ’between’ Kan laddas från Moodle.
Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor – Om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping Studies in Pedagogic Practices. Laddas från Moodle.
Saarukka, S. (2017) Lärares förväntningar på rektors ledarskap. Kan laddas från Moodle.
Välj en av ovannämnda som du förbereder att diskutera utgående från att
   ‑ Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikte för att….
   ‑ Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och rektors kommunikation, t ex….
   ‑ Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….
   ‑ Texten är för teoretisk och långt från verkligheten i skolan, emedan…..
Portfoliouppgift 8: Dokumentera och motivera dina förberedda kommentarer till den text du valt.

 

30.10. 2019 kl 14:15‑19:00, rum 13

   Professionella samtal
   Rektor som mentor och handledare. Deltagarpresentationer, (prakticum)
   Ledarskapsartiklar presenteras

Litteraturarbete: Aspelin, Brüde Sundin eller Saarukka
Litteraturarbete i grupp utgående från egen förberedd läsdokumentation och utdelade uppgifter.

Portfoliouppgift 9: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter

 

Litteratur till följande tillfälle
Alava, J. m.fl. (2012). Muuttuva oppilaitosjohtaminen. UBS nr 3. 2012 Artikeln laddas från Moodle.
Sandén, T (2007). Lust att leda – om ledarskap och motivation Laddas från Moodle.
Uljens, M. (2018) Aktuell artikel utsänds senare
Välj en av ovannämnda som du diskuterar i grupp utgående från att
   ‑ Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikte för att….
   ‑ Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap och rektors kommunikation, t ex….
   ‑ Texten är mycket relevant för rektors personalledning, för att….
   ‑ Texten är för teoretisk och långt från verkligheten i skolan, emedan…..
Portfoliouppgift 10: Dokumentera och motivera dina förberedda kommentarer till den text du valt.

 

27.11. 2019 kl 14:15‑19:00, rum 13

   Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan (F)
   Rektor som mentor och handledare. Deltagarpresentationer
   Ledarskapsartiklar presenteras
Litteraturarbete: Alava, Sandén, Uljens
Litteraturarbete i grupp utgående från egen förberedd läsdokumentation och utdelade uppgifter.

Portfoliouppgift 11: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter

 

Litteratur till följande tillfälle:

Skott, P. & Törnsén, M. (2018) Rektorer, utbildning och lärande. Rapport 2018:11, IFAU (Sverige). Kan laddas från Moodle.

Förbered att diskutera rapporten utgående från att
   ‑ Texten bekräftar egna erfarenheter och i praktiken förvärvade insikter
   ‑ Texten tar fram helt nya perspektiv på ledarskap, skolkultur och motivation
   ‑ Texten är mycket relevant för rektors förståelse av egen ledarutveckling
   ‑ Texten är för teoretisk och långt från verkligheten i skolan
Portfoliouppgift 12: Dokumentera och motivera dina förberedda kommentarer till rapporten.

 

12.12. 2018 kl 14:15- 19:00, rum 13

 

   Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken (F)
   Rektor som mentor och handledare. Reflektioner kring erfarenheter från samtal med rektorer
   Ledarskapsartiklar presenteras

Litteraturarbete: Skott, P. & Törnsén, M. (2018) Rektorer, utbildning och lärande
Litteraturarbete i grupp utgående från egen förberedd läsdokumentation och utdelade uppgifter.

Portfoliouppgift 13: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion och egna nya insikter

Portfoliouppgift 14: Utvärdera utbildningens teman hittills och reflektera kring olika perspektiv på ledarskap. Vilka innebörder och handlingsmönster skulle du lägga i begreppet pedagogiskt ledarskap

Infoga din ledarskapsartikel i portfolion.

 

 

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)
För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

Programöversikt
Klocktider för närstudietillfällena ÄNDRADE
Kurstider: Se nedan
Kursplats ÄNDRAD till Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Främre Tölö, 00100 Helsingfors
Deltagarantal: max 30
Anmälningsläge: fulltecknat

 

Modul II

UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) och PRAKTICUM (2,5sp)

 

Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

 se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument

 visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument

 visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor

 visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat

 visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem

 

 

Modul II FÖRVALTNING (10sp) och PRAKTICUM (2,5 sp) vt 2020

08.01.2020, kl 14:15-19:00, rum 23   Aktuellt inom avtal och utbildningslagstiftning, Upprätthållarens styrdokument
26.02.2020, kl 10:00-17:30, rum 23   Andra stadiets utbildning. Rektor och skolans utvärdering
25.03.2020, kl 14:15-19:00, rum 13   Skolväsendets ekonomi och förvaltning. Rektors administrativa uppgifter
24.04.2020, kl 14:15-19:00, rum 13   Utbildningsförvaltning, skoljuridik
25.04.2020, kl 09:00-15:00, rum 13   Rektors ansvar i rättsskyddsärenden
12.05.2020, kl 10:15-16:00, rum 23   Examination: Deltagarpresentaioner från prakticum, artiklar, rapporter.

 

PRAKTICUM (5sp) genomförs integrerat under ht-19 och vt -20

I. Rektor som mentor och handledare (ledarskap och förvaltning, ht och vt)
II A. Ledarskapsartikel (text) under hösten
II B. Utbildningspolitisk artikel-samhälle-skola(text) under våren

   eller

II B. Utvecklingsprojekt i egen skola (textrapport, vt )
III Kulturanalys (ledarskap, ht)
IV Intervju med lärare ( ht + vt)

 

I. Rektor som mentor och handledare (Ht 2019 + Vt 2020)
Du har regelbunden kontakt och dialog med en rektor för handledning och mentorering. Struktur för diskussionerna med din rektor-mentor:
   1) Allmänt om ledarskap: Vilka är rektorns insikter om skolledarskap och lärande?
   2) Pedagogisk ledning: Hur ser rektorn på pedagogiskt ledarskap och skolutveckling?
   3) Förvaltning: Rektors ansvar och strategier för skolans ekonomi och administration
   4) Självledarskap: Din egen utveckling som rektor – hur förverkligas den?
   5) Kompetensutveckling: Principer och strategier för lärarnas kompetensutveckling

Portfolio: Sammanställ din dokumentation av Rektor som mentor och handledare på ett sådant sätt att du kan sammanfatta och reflektera över dina nya insikter om skolledning samt förmedla dina intryck och reflektioner tillbaka till den rektor som varit din mentor.
OBS! Uppgiften i sin helhet dokumenteras och redovisas vid sista kurstillfället i Maj 2020.

 

II A Ledarskapsartikel (hösten 2019)
Du skriver en artikel omf 3-5 s. om ett ledarskapstema som intresserar dig. Några tips:

Kvinnligt alternativt manligt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap – ett svårfångat begrepp

Att leda ett arbetslag med lärare

Rektorn och elevvård

Rektorn och ny teknik

Rektorn och samarbetet hem och skola

Rektor och skolans verksamhetskultur

Motstånd mot förändring

Ny som rektor

Ledaren, lärande och förändring

Teorier om pedagogiskt ledarskap

Strategier för personalens kompetensutveckling Vad står HRD för?

Toppkompetens i Svenskfinland

Genom kaos till utveckling

Motstånd och drivkrafter

Makt och ansvar

Ledarskap i ett historiskt perspektiv

Ledarskap i framtiden

Från trygghet till frihet

Nycklar till ett optimalt ledarskap

Den kommunikativa nyckeln till ett gott ledarskap o.s.v.

 

Artiklarna presenteras vid närstudietillfällen, 2-4 presentationer per gång under hösten. Din artikel kan vara i konceptformat då du presenterar den, förbered 4-6 ppt-bilder med vilka du tydliggör ditt tema, och genomför en ca 10 min presentation.
OBS! Artikeln skall vara i textformat i portfolion

II B Utbildningspolitisk artikel (Våren 2020)
Du skriver en artikel omf 3-5 s kring ett tema som ansluter sig till administration/förvaltning/ utbildningspolitik. Inspiration kan hämtas ur föreslagna teman för ledarskapsartikeln, varvid fokus omvandlas till teman som berör frågeställningar från axeln utbildningspolitik-samhälle-skola. Artiklarna presenteras under senare delen av modul II, främst vid det sista kurstillfället. Förbered en presentation om 4-6 ppt-bilder. Artikeltexten i portfolion.

OBSERVERA! Alternativ uppgift vårterminen 2020:
I stället för artikel kan du under vt 2020 planera och genomföra ett skolutvecklingsprojekt som du dokumenterar och rapporterar vid sista kurstillfället i maj 2020:
II B Skolutvecklingsprojekt enligt aktionsforskning
Du planerar, organiserar och genomför ett skolutvecklingsprojekt i din egen skola. Projektet följer i tillämpliga delar metodiken i aktionsforskning och rapporteras stegvis enligt givna anvisningar. Material om aktionsforskning läggs ut på Moodle. Uppgiften introduceras den 8.1.

III Kulturanalys. (ledarskap/ ht)
Du gör en kulturanalys av din egen organisation utgående från anvisningar som ges under modul I Dokumentera och infoga i din portfolio. Var beredd att presentera din analys i en gruppdiskussion vid överenskommet tillfälle.

IV Lärarintervju (förslag till intervjufrågor)
Om kunskap: Vad menar du med kunskap?
Hur väljer du ut den kunskap eleverna skall jobba med?
Är det skillnad mellan skolkunskap och verklighetskunskap?
Ligger det något i kritiken att skolan förmedlar fragmentarisk kunskap?
Kan du formulera en egen pedagogisk grundsyn?

Om värderingar: Vilka värden är viktiga att bevara? (Människans egenvärde, miljön, lika värde, integritet, jämställdhet osv).

Läroplanen: Hur väl förankrad är den nya läroplanen i dina värderingar?
Vilka fördelar/brister ser du i den nya läroplanen?

Om undervisning: Behöver undervisningen förändras, i så fall hur?
Hur förstår du begreppet elevaktiverande arbetssätt?
Hur förhåller du dig till begrepp som katederundervisning, alt. problemorienterad undervisning?

Om lärarrollen: Vilka egenskaper värdesätter du hos en lärare?
Vilka möjligheter och hot ser du i dagens skola?
Vad är det mest jobbiga/mest trevliga i lärarjobbet?
Kunde du tänka dig att byta jobb?
Vad motiverar dig i ditt jobb?

Intervjuerna rapporteras i grupper vid sista kurstillfället i maj.

 

 

FÖRVALTNING (10sp) samt PRAKTICUM (2,5 sp)

 

Programöversikt


08.01.2020 kl 14:15-19:00, rum 23
Skolpersonalens arbetstid och avlöningsgrunder J-M. Wikström FSL
Upprätthållarens styrdokument
Skolutveckling genom aktionsforskning

Förberedelseuppgifter från dec. 2019:
1 ) Analys av egen kommuns LP i fråga om etik och värdegrund.
2 ) Vad säger skolväsendets styrdokument i din kommun om rektors uppgifter?
   Alt. För yrkesutbildning: Den pedagogiska ledningens uppgifter!
3) Förberedande litteratur om aktionsforskning ( Jfr prakticum II.B.) finns på Moodle Action Research Guide (2000). The Alberta Teachers’ Association (ATA)
Forssten Seiser, A. (2017). Stärkt pedagogiskt ledarskap, se särskilt kap 2.

Portfoliouppgift 15: Redovisa skriftligt resultaten av din undersökning beträffande den egna kommunens ( alt. YRK: Den egna läroanstaltens) pedagogiska (Lp) och administrativa styrdokument.

Litteratur till följande tillfälle:

A) Ekholm, M-Lander, R. (1993). Utvärderingspraktikan Fördjupa dig i Utvärderingspraktikan!
Portfoliouppgift 16A: Sammanfatta skriftligt centrala synpunkter på utvärderingens roll för elevers lärande och skolans utveckling enligt Ekholm-Lander.. Bered dig på att diskutera och argumentera kring bokens centrala budskap.
B) Centret för nationell utvärdering (KARVI) Publikation 6: 2018. Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. (Följande sidor: 7-9; 19-29; 227-263) Portfoliouppgift 16B: Sammanfatta centrala principer i Karvi-rapporten och bered dig på att diskutera och motivera dina synpunkter.

 

26.02. 2020 kl 10:00-17:30, rum 23

Andra stadiets utbildning: Det nya gymnasiet och den nya yrkesutbildningen
Rektor och skolans utvärdering
Utbildningspolitiska artiklar/ Teman för skolutveckling presenteras

Litteraturarbete: Ekholm-Lander och Karvi-rapporten
Portfoliouppgift 17: Sammanfatta gruppdiskussionerna! Vilka insikter om rektors uppgifter och ansvar gällande utvärdering tar du med dig från diskussionen?

 

Förberedelseuppgifter till följande tillfälle:

1) Sammanställ dina insikter från handledningstillfällena med din Rektor/Mentor. Fokusera om möjligt på tema 3 : Förvaltning: Rektors ansvar och strategier för skolans ekonomi och administration. Bered dig på att kommentera dina förvärvade erfarenheter och nya kunskaper. (dokumentationen bör ingå in din slutliga dokumentation i portfolion) 

2) Litteratur: Räsänen, A. (red). Utvärdering och bedömning av lärande-kontext och praxis. UBS rapport 2014:2. (finns i Moodle)

Anvisning: Tag del av rapporten och dokumentera dina insikter utgående från att
   - Rapporten bekräftar egna erfarenheter och utvärderingens pedagogiska roll, bl a genom följande påståenden och slutsatser…..
   - Rapporten tar fram helt nya perspektiv på utvärdering och bedömning som t.ex. följande …..
   - Rapporten är mycket relevant för alla som arbetar i skolan därför att……

Portfoliouppgift 18: Infoga din egen dokumentation samt en sammanfattning av gruppdiskussionerna! Vilka insikter om utvärdering och bedömning tar du med dig från diskussionen?

25.03. 2020 kl 14:15-19:00, rum 13
Skolväsendets ekonomi och förvaltning. Rektors administrativa uppgifter.
Presentationer av mentorssamtal med rektorer
Litteraturarbete; UBS rapport 2014:2.
Portfoliouppgift 19: Konklusioner om rektors pedagogiska, administrativa och ekonomiska ledarskap.

Preliminär förberedelseuppgift i anslutning till NNs 24-25.4.2020
Förvaltningsuppgift (anvisningarna preliminära):

Vad är det mest väsentliga för rektor att känna till om rättssäkerhet i förvaltning med fokus på utbildningsförvaltning?
Sammanställ en enskild reflektion i anslutning till föreläsarens presentationer

Portfoliouppgift 20: Dokumentera din enskilda reflektion och infoga i portfolion. Var beredd att presentera dina reflektioner i grupper vid examinationstillfället 12.05.

 

24.4. kl 14:15-19:00, rum 13 och
25.4. kl 09:00-15:00, rum 13
Skoljuridik med NN

 

Förberedelseuppgift till sista tillfället:
Skott, P. & Törnsén, M. (2018): Rektorer, utbildning och lärande IFAU: Rapport 2018:11
Tag del av rapporten ( finns i Moodle) och dokumentera dina nya insikter särskilt utgående från kap 4 och 5.
Var beredd att diskutera rapporten och relatera till rektors ledarskap utifrån din egen erfarenhet.
Portfoliouppgift 21: Dokumentera insikter från ditt studium av rapporten och sammanfatta gruppens diskussioner.

 

12.05.2020 kl 10:15-16:00, rum 23

Examination

Utbildningspolitiska artiklar och/eller Rapport från eget skolutvecklingsprojekt
Rektor som mentor och handledare: Avslutande rapportering
Viktigt för rektor att känna till om rättssäkerhet; reflektioner och diskussion.

Lärarintervjuer; presentationer i grupper.
Litteraturarbete: Skott & Törnsen.

Samtliga uppgifter från prakticum, infogas i portfolion och synliggörs i innehållsförteckningen.

Portfoliouppgift 22: Utvärdera hela utbildningen

 

Kursavgift /antagning: 700 € (kan betalas i rater, halva kursavgiften torde sponsoreras av UBS)
Max 30 kursdeltagare.
I händelse av kö till utbildningen prioriteras de som i och med denna kurs förvärvar rektorsbehörighet, dvs har lärarbehörighet, och –erfarenhet samt mag.examen.

Anmälningsläge fulltecknat