5 sp, NÄTKURS

Tidpunkt NÄTKURSPERIOD 6 veckor hemifrån
24 / 4 2020 KL 18:15 (=Starttid)
7 / 6 2020 (=Avslutning)

Plats
NÄTKURS på Moodle 

Föreläsare: PM Janina Björk

 

Närmare beskrivning av nätkursen Ledarskap II:

Detta är en nätkurs där ni använder Moodle som nätplattform. Kursens lärare är PM Janina Björk.

Kursen är uppbyggd på olika teman och moduler. Deltagarna skall utföra olika uppgifter under kursens gång  med kontinuerliga deadlines. Det handlar om ca en uppgift per vecka. Deltagarna bör således vara aktiva varje vecka och registrera sig i Moodle så fort som möjligt när Moodle-sidan öppnas för dem under den första kursdagen.

Information och anvisningar till att registrera sig i Moodle skickas till de kursanmälda före kursstart.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.

 

Närmare information om vad det innebär att delta i ÅA:s nätkurser hittar du på hemsidan https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/narundervisning-och-natkurser/

 

Deltagarna får tillgång till kursinformationen på Moodle vid kursstarten den 24.4. 2020.

Lärandemål:

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

- Kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

- Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

- Inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll:

Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

Prestationssätt:

Examinationsuppgifter (alltid kopplat till kursens moduler/teman, två större uppgifter och resten mindre).

Genomförande:

Bekanta sig med utgivet material, individuella övningar/gruppövningar och självstudier. Genomförande av uppgifter.

Kurslitteratur:

Det är inte nödvändigt att ha tillgång till kursböckerna för att kunna genomföra uppgifterna. Materialet baserar sig till stor del på kursböckerna, men i uppgifterna kan man komplettera med andra vetenskapliga böcker/annan vetenskaplig litteratur.

  1. Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.
  2. Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

Ang. kurslitteratur kan nämnas att studerande klarar sig på materialet i Moodle och tillgång till internet.