5 sp

Tidpunkt: ARRANGERAS SOM NÄTKURS UNDER VÅRTERMINEN 2018
fre 16.3.2018 kl 18:15-21:15 (4 lektioner), rum 101
lö  17.3.2018 kl 9-15 (6 lektioner inkl matpaus), rum 101

samt 21.4 2018 kl. 9-15 (+ vid behov en ytterligare lördag i maj), rum 301

Handledning och gruppdiskussioner (enligt överenskommelse med deltagarna) och inlämnande av hemtentamen via moodle

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101 och 301

Kursledare:
HVM Carina Nordman-Byskata

 

 

Målsättningar och innehåll:
Kursen ger grundläggande insikter i lagstiftning gällande social- och hälsovård. Kursen ger också insikter i kollektivavtalssystemet. Kursen omfattar: - patientens, anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens rättsliga ställning - särdragen i social- oc h hälsovårdspersonalens anställningsvillkor - offentlig och privat anställning - kollektivavtalssystemet.

Lärandemål:
Efter godkänd kurs ska studeranden kunna: - redogöra för det huvudsakliga innehållet i lagen om patientens rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården - känna till det huvudsakliga innehållet i hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen - redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan offentlig och privat anställning - redogöra för kollektivavtalssystemets betydelse för social- och hälsovårdspersonalens anställnings- och arbetsvillkor.

Allmänfärdigheter: Under kursen övar studeranden sig i att söka nätbaserad information om lagstiftning och kollektivavtal.

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturstudier.

Examinationsformer: Hemtentamen.

 

Litteratur:

Författare: Narikka, J.
Förlag: Tietosanoma Oy Upplaga/år: 2 uppl./2005
Titel: Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö käytännössä ISBN/ISSN: 951-885-241-3

Författare: Sundman, E.(toim.)
Förlag: Hygieia, Helsinki Upplaga/år: 2000
Titel: Potilaan asema ja oikeudet
Tilläggsinformation: Kan ersättas av motsvarande SHM:s nätpublikationer

Författare: Lohiniva-Kerkelä, M.
Förlag: Talentum, Helsinki Upplaga/år: 2007
Titel: Terveydenhuollon juridiikka

Annat kursmaterial: Aktuellt allmänt tjänste- och kollektivavtal