5 sp

Tidpunkt: 17-18/6 2019 kl 9-16, 9-16
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Avslutning: 17/8 2019 kl 9-14
Plats: G18, rum 101, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare: speciallärare Andreas Siemssen

 

Målsättningar och innehåll:

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande beredskap att upptäcka olika uttryck för psykisk ohälsa hos barn och unga och kan identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Utöver detta ska studerande bekanta sig med förebyggande arbetsmetoder i skolan och även känna till hur skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stöda elever som visar tecken på psykisk ohälsa.

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-Beskriva olika teorier och perspektiv om psykisk ohälsa
-Ge exempel på utrycksformer för psykisk ohälsa
-Redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
-Identifiera faktorer som kan vara till hjälp för att påverka till bättre utvecklingsmöjligheter för  barn och ungdomar i risk
-Utforska och beskriva skolans och vårdinstansers stödinsatser och möjligheter ´

 

 

Litteratur:
-Broberg, A. (2003). Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur och Kultur
-Engström, I. (2017). Skolans arbete med elevers psykiska hälsa. Malmö. Gleerups.
-Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga problem. Natur och Kultur.
-Nordahl, T., Sörlie, M.A., Manger, T., Tveit, A., Järvå, H., & Wiberg, L. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber.
-von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
-Åkerman, S (2009). För att överleva - en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & Kultur

-Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.