5 sp

Tidpunkt:
13-14/9 (lö-sö) 2019 kl 18.15-21, 9-15 
4-5/10 (lö-sö) 2019 kl 18.15-21, 9-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM Amy Rönnberg

Målsättningar och innehåll:
Kursen syftar till att introducera hur insikt i psykologisk teori underlättar förståelse av pedagogiska processer. Fokuseringen ligger på individens lärande och identitet.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall studerande kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande och identitet.


Litteratur:

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi.
Stockholm: Natur och Kultur.

Kaufman, G. & Kaufman, A . (2010). Psykologi i organisation och ledning.
Lund: Studentlitteratur.

Sandvik , M. (2009). Jag har hittat mig själv och barnen.
Åbo: Åbo Akademis förlag.

Jerlang, E. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion.
Stockholm: Liber.

Karlsson, L. (2007) Psykologins grunder.
Lund: Studentlitteratur.

Annat kursmaterial: Kompletterande material enligt lärarens anvisningar