5 sp

Tidpunkt:
8-9/9 (lö-sö) 2018 kl 9-12, 10-15 (vid behov 10-17) 
22-23/9 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM Amy Rönnberg

Målsättningar och innehåll: Kursen syftar till att introducera hur insikt i psykologisk teori underlättar förståelse av pedagogiska processer. Fokuseringen ligger på individens lärande och identitet.

Lärandemål: Efter genomgången kurs skall studerande kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande och identitet.

Litteratur:

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Kaufman, G. & Kaufman, A . (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur.

Sandvik , M. (2009). Jag har hittat mig själv och barnen. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Annat kursmaterial: Vetenskapliga artiklar