2018-2019 (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 

Tidpunkt (höstterminen 2018):
22-23/8 (on-to) kl 14.15-19
27/9 (to) kl 14.15-19
25-26/10 (to-fr) kl 14.15-19
11/12 (ti) kl 14.15-19

 

Vårterminen 2019

28/1 kl. 14.15-19
5/3 kl. 14.15-19
27/3 kl. 14.15-19
26/4 kl. 14.15-19
27/4 kl. 9-15 
15/5 kl. 14.15-19   

Studieplats och –ort: G18 (rum 101), Georgsgatan 18 Helsingfors

 

Kursledare:
Fil Dr Siv Saarukka och PeD Torbjörn Sandén

 

Kursavgift /antagning: 700 € (kan betalas i rater).
Max 20 kursdeltagare.
I händelse av kö till utbildningen prioriteras de som i och med denna kurs förvärvar rektorsbehörighet, dvs har lärarbehörighet, och –erfarenhet samt mag.examen.

Kursen har fått en subvention motsvarande 350 € / kursdeltagare, vilket betyder att studerande endast behöver betala 350 € till Hangö sommaruni.

 

Studierna fokuserar på ledarskapet (I) och utbildningsförvaltning (II) + praktikum: 

 

Efter avklarad modul I: LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp) skall studerande
-visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn
-visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi
-visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier
-visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter
-visa förmåga att formulera visioner inför framtiden
-visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse

Målet med studierna är att förvärva kunskap och färdigheter om skolledning. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

-att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande i skolan
-att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling
-att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplanen och skolans verksamhetsområde hörande fält
-att argumentera, utvärdera och analysera skolans verksamhetskultur

Innehåll: LEDARSKAP (10 sp)

-Orientering i utbildningsprogrammet och kursens arbetssätt
-Ledarskapets teori I och II
-Ledarskapets didaktik I, II och III

Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under en termin, eller andra alternativ enligt överenskommelse

Litteratur behandlas vid varje närstudietillfälle.
Obs! Närmare uppgifter om vilken litteratur hör till respektive kursdagar ges under kursens gång.

Innehåll: PRAKTIKUM (2,5 sp)

-Skuggning av ledare/rektor, ledarskapsartikel (4-6 s), lärarintervju, portfolioarbete

 

Efter avklarad modul (II): UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp) skall studerande
-se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument
-visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument
-visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor
-visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat
-visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem

Innehåll: UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp)

-Introduktion och orientering i modulens arbetssätt
-I Utbildningsmyndigheter
-II Skolans styrdokument
-III Utvärdering på skol- och nationell nivå
-IV Lagstiftning

Omfattning: 6 närstudietillfällen under en termin. Information om datum ges under höstterminen.

Litteratur:
Obs! Närmare uppgifter om vilken litteratur hör till respektive kursdagar under kursens gång.

Innehåll: PRAKTIKUM (2,5 sp)

-Utbildningspolitisk artikel (3-4 s)
-Förvaltningsuppgifter och portfolioarbete


Examination av utbildningen:
Personlig utvecklingsportfolio som omfattar anvisade litteratur- och analysuppgifter samt gruppreferat och personliga reflektioner. Portfolion lämnas in efter avslutad utbildning.

Utbildningen förutsätter aktivt deltagande under närstudietillfällena samt utförda litteratur- och förvaltningsuppgifter enligt anvisingar.