2016-2017 (25 sp)

För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05

 


Tidpunkt:

4-5/8 (to-fr) kl 10-16, 10-16
rum: 104

15/9 (to), kl 14.15-19

12/10 (on), kl 14.15-19

18-19/11 (fr-lö), kl 14.15-19.00, 9-15

Vårterminens schema (uppdaterat 26/9/16)

12/1 2017 (to), kl 14.15-19 (rum 104)

8/2 (on), kl 14.15-19 (rum 104)

10-11/3 (fr-lö), kl 14.15-19, 9-15 (rum 101)

28/3 (ti), kl 14.15-19 (rum 101)

21/4 (fr), kl 14.15-19 (rum 104)
21/4 (fr), kl 17-19 (rum 101)


 
Studieplats och –ort: G18, Georgsgatan 18 Helsingfors


Kursavgift: 675 € (kan betalas i rater)
Kursen har fått en subvention motsvarande 350 € / kursdeltagare, vilket betyder att studerande endast behöver betala 325 € till Hangö sommaruni

Deltagarantal: maximum 20
Kursledare: Siv Saarukka och Torbjörn Sandén från Åbo Akademi

Medarrangör: CLL vid Åbo Akademi

 

 

Kursbeskrivning:

 

Modul I

LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp)

 

Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn
  • visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi
  • visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier
  • visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter
  • visa förmåga att formulera visioner inför framtiden
 • visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse

Målet med studierna är att förvärva kunskap och färdigheter om skolledning. Vidare har studierna som mål att studerande skall utveckla en god förmåga

  • att reflektera kring frågor som rör lärande och ledande i skolan
  • att tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och skolutveckling
  • att formulera sig i frågor som gäller pedagogiska, samhälleliga, elevsociala och andra till läroplanen och skolans verksamhetsområde hörande fält
 • att argumentera, utvärdera och analysera skolans verksamhetskultur

INNEHÅLL

Ledarskap:

Orientering i utbildningsprogrammet och kursens arbetssätt

Ledarskapets teori I och II

Ledarskapets didaktik I, II och III

(10sp)

Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

 

Litteratur (behandlas vid varje närstudietillfälle):

Horner, M. (1997). Leadership Theory: Past, Present and Future, och

Artikel av Pasi Sahlberg. Välj enligt eget önskemål en artikel från PS:s hemsida. Adress: http://pasisahlberg.com/portfolio-writings/selected-writings/articles/

Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. eller

Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur

Fullan (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass, eller

Ronthy, M. (2013). Ledarintelligens. Liber. eller

Brüde Sundin, J. (2007). En riktig rektor – Om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping Studies in Pedagogic Practices

Persson, A. (2003). Skolkulturer. Studentlitteratur eller

Alava m.fl. (2012). Muuttuva oppilaitosjohtaminen. UBS nr 3. 2012 eller

Salo, P. (2004). Skolans sociala arkitektur. Åbo Akademi

Crafoord, C (1998) Människan är en berättelse, Natur och Kultur, eller

Hägg, K. & Kuoppa, S-M (1997) Professionell vägledning, Studentlitteratur, eller

Valpola, A. (2006). Lyckas med utvecklingssamtalet. Docendo.

Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful Schools.Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, Nr. 89. eller

Hamrefors, S. (2009) Kommunikativt ledarskap- den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk.Norstedts Akademiska Förlag eller

Saarukka, S (2013). Principals Leadership Through Perspectives on Person, Profession and Position

OBS! Närmare uppgifter om vilken litteratur hör till respektive kursdagar under kursens gång.

 

Praktikum: Skuggning, ledarskapsartikel (4-6 s), lärarintervju, litteraturarbete; läslogg och personliga reflektioner [2,5 sp]

 

 

Modul II

UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp)

 

Mål:

Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande

  • se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument
  • visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument
  • visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor
  • visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat
 • visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem

 

INNEHÅLL

Introduktion och orientering i modulens arbetssätt           

I Utbildningsmyndigheter

II Skolans styrdokument

III Utvärdering på skol- och nationell nivå

IV Lagstiftning

Omfattning: 6 närstudietillfällen; 1 kursdag/månad under läsåret, eller andra alternativ enligt överenskommelse

 

Litteratur:

Uljens, M. (2015) (red). Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling. Åbo Akademi

Finlands Grundlag 731/1999

Kommunallag 365/1995 och 410/2015

Förvaltningslagen 434/2003

Aktuell skollagstiftning

www.finlex.fi

Läroplan för grundläggande undervisning 2016

Gymansiets läroplan jämte uppdateringar

Aktuella planer för utvärdering och utveckling www.minedu.fi

UKTA och AKTA – avtal för undevisningssektorn

Aktuella artiklar och övrigt studiematerial enligt utbildarnas anvisningar

 

Practicum: Utbildningspolitisk artikel (3-4 s.), förvaltningsuppgifter

Examination av båda modulerna:

Aktivt deltaganade under närstudietillfällen

Utförda litteratur- och förvaltningsuppgifter samt prakticum

Personlig utvecklingsportfolio som omfattar hela utbildningsprogrammet.