5 sp

( = PERSPEKTIV PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING I)

Tidpunkt: 18-19/1 och 1-2/2 (fr-lö) 2019 kl 18.15-21, 10.15-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101

Föreläsare: speciallärarna Catarina Lindroos och Mona-Lisa Möller


Målsättning och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och lärande samt om stödåtgärder i skola och samhälle. Studerande skall även reflektera kring bemötande av individer med funktionsnedsättning samt utveckla medvetenhet om hur bemötandet inverkar på individens utvecklingsmöjligheter.


Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika funktionsnedsättningar
-ge exempel på hur dessa funktionsnedsättningar kan ta sig i uttryck
-ge exempel på olika stödåtgärder i skola för personer med funktionsnedsättningar

Allmänfärdigheter:
-Sociala och kommunikativa färdigheter
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A


Kurslitteratur:
Kirk, S.A, m.fl. (2012). Educating exeptional Children. Houghton Mifflin Company. USA.
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.). (2012) ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus. ISBN/ISSN: 978-952-451-566-5
Jakobsson, I-L & Nilsson, I (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Natur & kultur. ISBN/ISSN: 978-91-27-12020-4
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar