5 sp

( = EN SKOLA FÖR ALLA)

Tidpunkt:
 14-15/9 och 5-6/10 2018 kl 18.15-21, 10.15-15


Plats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: speciallärare Pia Vataja
 
 
Målsättningar och innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap och praktisk beredskap för inkludering i skolan.

 
Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-visa handlingsberedskap att möta mångfald i skolan
-ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning
-ha grundläggande kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd)
-kunna redogöra för de internationella och nationella styrdokument som rör en skola för alla

Allmänfärdigheter:
-Reflekterande tänkande
-Argumentationsteknik


Kurslitteratur:

-SPERES. (2015). Inklusionshandboken. www.speres.fi

Valda delar ur:
-Sirpaoja (red.). (2012). Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
-Huhtanen, K. (2011). Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pedagoginen ennakointi. Jyväskylä: PS-kustannus.
-Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.
-Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar