5 sp

Tidpunkt: 6-8/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16
Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare: speciallärare Anne-May Granqvist


Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion i ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare introduceras specialpedagogiken som verksamhets- och vetenskapsområde. Studerande utvecklar kunskap om vanliga svårigheter och funktionsnedsättningar hos elever samt växer i sin förmåga att reflektera kring bemötande, mänskosyn och etiska frågeställningar med specialpedagogisk anknytning.


Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall den studerande:
-definiera vad specialpedagogik är
-känna till de vanligaste funktionsnedsättningarna
-ha grundläggande beredskap att undervisa elever i behov av stöd  
-känna till olika (specialpedagogiska) stödfunktioner för elever inom skolan

Allmänfärdigheter:
-Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande
-Samarbetsförmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 10F + 20A

Litteratur 
Jakobsson, I-L. & Nilson, I (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur.
Kinge, E. (1999) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: Studentlitteratur.
Moberg, S., Hautamäki J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 
Aktuella styrdokument
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.