2018-19 (25 sp)

Examinator: professor Kristina Ström

SPECIALPEDAGOGIK, 25 sp (2018-19):
Specialpedagogik I: 6-8/6 2018 (i Hangö) kl 13-16, 9-16, 9-16
Elevers psykiska hälsa och elevvård: 11-12/6 (i Hangö) kl 9-16 och på G18: 7/9 (fr) kl 18.15-21
NYTT KURSNMAN: Inkludering i skolkontext ( = En skola för alla): 14-15/9 och 5-6/10 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 10.15-15
NYTT KURSNAMN: Funktionsvariation I ( = Perspektiv på funktionsnedsättning I): 18-19/1 och 1-2/2 2019 (fr-lö på G18): kl 18.15-21, 10.15-15
Stöd för lärande i läsning och matematik I: 1-2/3 och 22-23/3 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 9-15 och 5-6/4 (fr-lö på G18) kl 18.15-21, 10-13

Delkurser

5 sp

Tidpunkt: 6-8/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16
Plats: Skolgatan 9-11, Hangö

Kursledare: speciallärare Anne-May Granqvist


Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion i ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare introduceras specialpedagogiken som verksamhets- och vetenskapsområde. Studerande utvecklar kunskap om vanliga svårigheter och funktionsnedsättningar hos elever samt växer i sin förmåga att reflektera kring bemötande, mänskosyn och etiska frågeställningar med specialpedagogisk anknytning.


Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall den studerande:
-definiera vad specialpedagogik är
-känna till de vanligaste funktionsnedsättningarna
-ha grundläggande beredskap att undervisa elever i behov av stöd  
-känna till olika (specialpedagogiska) stödfunktioner för elever inom skolan

Allmänfärdigheter:
-Utveckla förmågan till vetenskapligt och reflekterande tänkande
-Samarbetsförmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 10F + 20A

Litteratur 
Jakobsson, I-L. & Nilson, I (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur.
Kinge, E. (1999) Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: Studentlitteratur.
Moberg, S., Hautamäki J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 
Aktuella styrdokument
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

5 sp

Tidpunkt: 11-12/6 2018 kl 9-16, 9-16
Plats: Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Avslutning: 7/9 2018 kl 18.15-21
Plats: G18, rum 101, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare: speciallärare Andreas Siemssen

 

Målsättningar och innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande beredskap att upptäcka olika uttryck för psykisk ohälsa hos barn och unga och kan identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa. Utöver detta ska studerande bekanta sig med förebyggande arbetsmetoder i skolan och även känna till hur skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stöda elever som visar tecken på psykisk ohälsa.

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-Beskriva olika teorier och perspektiv om psykisk ohälsa
-Ge exempel på utrycksformer för psykisk ohälsa
-Redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården
-Identifiera faktorer som kan vara till hjälp för att påverka till bättre utvecklingsmöjligheter för  barn och ungdomar i risk
-Utforska och beskriva skolans och vårdinstansers stödinsatser och möjligheter ´

Undervisningsformer:
Föreläsningar, seminarier, case- och gruppuppgifter, egen presentation. 24F + 10A  

Litteratur:
-Broberg, A. (2003). Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur och Kultur
-Taskinen, S. (2007). Barnskyddslag (417/2007). Tillämpningsguide. Stakes
-von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

-Åkerman, S (2009). För att överleva - om självskadebeteende och ätstörningar. Natur & Kultur

-Hejlskov Elvén, B. (2012). Beteendeproblem i skolan. Natur & Kultur
-Aktuella styrdokument och rapporter rörande barnskyddslagen och elevvård

Valbar litteratur:
-Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan. Att möta elever med vanliga och osynliga problem. Natur och Kultur.
-Eriksson, E & Arnkil, T.E (2008). Ta upp oron. Stakes

5 sp

( = EN SKOLA FÖR ALLA)

Tidpunkt:
 14-15/9 och 5-6/10 2018 kl 18.15-21, 10.15-15


Plats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: speciallärare Pia Vataja
 
 
Målsättningar och innehåll: Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap och praktisk beredskap för inkludering i skolan.

 
Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-visa handlingsberedskap att möta mångfald i skolan
-ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning
-ha grundläggande kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd)
-kunna redogöra för de internationella och nationella styrdokument som rör en skola för alla

Allmänfärdigheter:
-Reflekterande tänkande
-Argumentationsteknik


Kurslitteratur:

-SPERES. (2015). Inklusionshandboken. www.speres.fi

Valda delar ur:
-Sirpaoja (red.). (2012). Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
-Huhtanen, K. (2011). Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pedagoginen ennakointi. Jyväskylä: PS-kustannus.
-Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.
-Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

5 sp

( = PERSPEKTIV PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING I)

Tidpunkt: 18-19/1 och 1-2/2 (fr-lö) 2019 kl 18.15-21, 10.15-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101

Föreläsare: speciallärarna Catarina Lindroos och Mona-Lisa Möller


Målsättning och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och lärande samt om stödåtgärder i skola och samhälle. Studerande skall även reflektera kring bemötande av individer med funktionsnedsättning samt utveckla medvetenhet om hur bemötandet inverkar på individens utvecklingsmöjligheter.


Lärandemål:

Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika funktionsnedsättningar
-ge exempel på hur dessa funktionsnedsättningar kan ta sig i uttryck
-ge exempel på olika stödåtgärder i skola för personer med funktionsnedsättningar

Allmänfärdigheter:
-Sociala och kommunikativa färdigheter
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A


Kurslitteratur:
Kirk, S.A, m.fl. (2012). Educating exeptional Children. Houghton Mifflin Company. USA.
Dufva, V. & Koivunen, M. (red.). (2012) ADHD diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus. ISBN/ISSN: 978-952-451-566-5
Jakobsson, I-L & Nilsson, I (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Natur & kultur. ISBN/ISSN: 978-91-27-12020-4
Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
1-2/3 2019 (KL) kl 18.15-21, 9-15, rum 101
22-23/3 2019 (JK) kl 18.15-21, 9-15, rum 101
5-6/4 2019 (JK&KL) kl 18.15-21, 10-13, rum 101
 

Med denna delkurs avslutas grundstudierna i Specialpedagogik 2018-19.

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, rum 101
 
Föreläsare: PeD Johan Korhonen och PeM Kajsa Lindström


Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att öka studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.


Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
-redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling
-redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik.
-känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
-ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter

Allmänfärdigheter:
-Förmåga att se samband mellan teori och praktik
-Grundläggande analytisk förmåga

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner 24F + 10A
Kursen kräver tillgång till Åbo Akademis lärplattform Moodle. Om du inte har inloggningsuppgifter till Moodle kontakta kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 11/2 2017

Litteratur

Berch, D.B. & Mazzocco, M. (ed.). Why is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore: Paul Brooks Pub.

Butterworth, B. & Dorian, Y. (2010). Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm: Natur och Kultur.

Høien, T. & Lundberg, I. (2004). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling: kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och kultur.

Lundberg, I. & Strid, A. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och kultur.

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Heilä-Ylikallio, R. & Oker-Blom, G. (2006). Språkraketen. Utbildningsstyrelsen.

Artiklar och övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar