5 sp

Tidpunkt: 

29-30/9 (lö-sö) kl 9-14, 10-15 
13-14/10 (lö-sö) kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: FM Siv Saaukka


Målsättningar och innehåll:

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori. 


Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.

Examinationsform: Enligt föreläsarens direktiv
 

Litteratur: 

Sahlberg, P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur. Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press. 

Simola, H. (2015). The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. New York: Routledge. 

Uljens, M. & Nyman, C. (2013). Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership. Dordrecht: Springer. 

Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar