5 sp

Tidpunkt: 7-9/8 2017 kl 13-16, 9-16, 9-16

Plats: Skolgatan 9, Hangö

Kursledare: PeM Maria Slotte

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att studerande når kunskap om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetensutveckling i institutionella och icke- institutionella sammanhang med särskilt fokus på det finländska samhället förr och nu. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
- ha insikter i den pedagogiska sociologins frågeställningar
- visa på en förmåga att diskutera den pedagogiska sociologins frågeställningar


Examinationsformer: Essä eller enligt föreläsarens direktiv

Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts. 

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar