5 sp

Tidpunkt:
11-13/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16

Plats: Skolgatan 9, Hangö
Kursledare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund


Målsättningar och innehåll:
Kursen presenterar ett historiskt perspektiv på pedagogikens utveckling och beskriver den systematiska pedagogikens delområden samt grunder inom vetenskapsteori. I kursen ingår läsning, samt diskussion och analys av aktuella texter inom pedagogisk forskning. 

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studeranden
1) Kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling
2) Kunna förklara och förstå pedagogikens grundbegrepp
3) Uppvisa en förståelse för samverkan mellan pedagogisk teori och praktik 

Examinationsformer: Skriftlig tentamen och uppsats 

Litteratur:

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2000). Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. 

Bjurwill, C. (1998). Reflektionens praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts. 

Uljens, M. (1998). Allmän pedagogik. Lund: Studentlitteratur.