25 sp

Delkurser (1-5) enligt studiefordringar vid Åbo Akademi:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria 12-14/6 2019 kl 13-16, 9-16, 9-16 
Pedagogikens sociologi 17-19/6 2019 kl 9-16, 9-16, 9-12
Pedagogikens psykologi 13-14/9 2019 kl 18.15-21, 9-15 och 4-5/10 2019 kl 18.15-21, 9-15 på G18
Pedagogikens ledarskap i samhällsperspektiv ARRANGERAS SOM NÄTKURS /gör en skild anmälan via cll.fi
Pedagogikens ledarskap i organisationsperspektiv ARRANGERAS SOM NÄTKURS /gör en skild anmälan via cll.fi
 
 
Om behörigheten inom Åbo Akademis examensstadga:
Inom grundstudier (delkurserna 1-5) i Allmän pedagogik (vid Hangö sommaruniversitet) kan endast två kurser tillgodoräknas inom grundstudier i Pedagogik för ämneslärare.
Kurserna kan tillgodoräknas enligt följande: Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp) ersätter Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling (5 sp),
Pedagogikens psykologi (5 sp) ersätter Pedagogisk psykologi (5 sp)

För att söka in till behörighetsgivande studier för yrkeslärare bör du vid ansökningstidpunkten ha avlagt minst 20 sp allmän pedagogik eller 20 sp vuxenpedagogik.

 

Om tillgodoräkning av studier inom Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet:
Studieinriktningarna för allmän och vuxenpedagogik, klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik: Ifall hela grundstudiehelheten (delkurserna 1-5) i Allmän pedagogik (vid Hangö sommaruniversitet) är avlagd, ersätts grundstudiehelheten i pedagogik (25 sp) som sådan.

Pedagogiska studier för lärare (ämneslärare): Ifall hela grundstudiehelheten (delkurserna 1-5) i Allmän pedagogik (vid Hangö sommaruniversitet) är avlagd, ersätts följande studieavsnitt: Lärande och utveckling (5 sp) och Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder (5 sp).

För att söka in till Pedagogiska studier för lärare (ämneslärare) eller kandidatprogrammet i pedagogik krävs inga förhandsstudier i pedagogik.

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:
17-19/6 2019 kl 9-16, 9-16, 9-12

Plats: Skolgatan 9, Hangö

Kursledare: FD Siv Saarukka

 

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling och lärande
- ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar


Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken.
Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare.
Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society.
New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker.
Stockholm: Norstedts. 

Biblioteket i Åbo (Alma). Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
12-14/6 2019 kl 13-16, 9-16, 9-16

Plats: Skolgatan 9, Hangö
Kursledare: FD Siv Saarukka


Målsättningar och innehåll:
Kursen ger en sammanfattning av den västerländska pedagogikens idéhistoriska utveckling
Pedagogiska idéströmningar relateras till olika samhälls- och kulturhistoriska skeenden, med tonvikt på Finland.
Utvecklingen exemplifieras genom centrala pedagogers och filosofers bidrag till pedagogiken.

Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studerande förstå:
-hur pedagogiska idéer uppkommit och utvecklats genom tiderna
-förhållandet mellan pedagogiska idéer och deras företrädare, politik och samhälle.
-den finska skolans utveckling från 1800-tal till nutid.


Litteratur:

Kroksmark (red.). Den tidlösa pedagogiken (533 s)
Lund: Studentlitteratur

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki
Helsinki SKS.

Bergstedt, B. & Herbert, A. 2011. Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet och demokrati
Lund: Studentlitteratur

Burman, Anders 2014. Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år
Studentlitteratur. 

Litteratur enligt tentators anvisningar

5 sp UPPDATERINGAR 28/3 2019

Tidpunkt:
13-14/9 (fr-lö) 2019 kl 18.15-21, 9-15 
4-5/10 (fr-lö) 2019 kl 18.15-21, 9-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM Amy Rönnberg

Lärandemål (uppdaterat 28/3 2019)

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  • kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier
  • ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
  • kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och utbildningskontexter
  • kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier

Innehåll (uppdaterat 28/3 2019)

Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande.

Undervisningsformer:
Föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och individuella uppgifter.

Examinationsformer:
Aktivt deltagande samt essä

 

Läromedel och rekommenderad litteratur (uppdaterat 28/3 2019)

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur.

Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

 

 

5 sp NÄTKURS

OBS!
Gör en skild anmälan till denna kurs via cll.fi.
 

@ Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

Målsättningar och innehåll:                       

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori.  

                                                                                  

Lärandemål:                                                      

Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.  

Kurslitteratur:

 

Sahlberg, P. (2012) Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur  

Tilläggsinformation: Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press.

Simola, H. (2014) The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland.New York: Routledge.                                                                                                                        

Uljens, M. & Nyman, C. (2013) Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership                                Dordrecht: Springer.                                                                                                                  

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar

 

IGNORERA ANMÄLNINGSIKONEN NEDAN

5 sp NÄTKURS

OBS!
Gör en skild anmälan till denna kurs via cll.fi.

 

@ Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp NÄTKURS

Arrangör: Centret för livslångt lärande, CLL

Målsättningar och innehåll:            

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism).  

                                                                      

Lärandemål:                                           

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

                                                                     .  

Kurslitteratur:


Sandberg, J. & Targama, A. (1998)
Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer Lund: Studentlitteratur                                                                                                   

Tilläggsinformation: Finns även som e-bok på engelska.                      

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap Förlag: Lund: Studentlitteratur.        

Eriksson-Zetterquist, U. (2012) Institutionell teori - idéer, moden, förändring Stockholm: Liber. Tilläggsinformation: E-bok                                                                                                                      

Biblioteket i Åbo (Alma).   Biblioteket i Vasa (Tria).

Annat kursmaterial: Kompletterande material enligt lärarens anvisningar

 IGNORERA ANMÄLNINGSIKONEN NEDAN