25 sp

Delkurser (1-5):
Pedagogikens sociologi 6-8/6 2018 kl 9-16, 9-16, 9-12
Pedagogisk idé- och samhällshistoria 11-13/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16 
Pedagogikens psykologi 8-9/9 (lö-sö) 2018 kl 9-12, 10-15 (sö vid behov 10-17)
och 22-23/9 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15 på G18
Pedagogikens ledarskap i samhällsperspektiv 29-30/9 och 13-14/10 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15 på G18
Pedagogikens ledarskap i organisationsperspektiv 27-28/10 och 10-11/11 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15 på G18
 
 
Om behörigheten
Inom grundstudier i Allmän pedagogik kan endast två kurser tillgodoräknas inom grundstudier i i Pedagogik för ämneslärare.
Kurserna kan tillgodoräknas enligt följande: Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp) ersätter Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling (5 sp),
Pedagogikens psykologi (5 sp) ersätter Pedagogisk psykologi (5 sp)

För att söka in till behörighetsgivande studier för yrkeslärare bör du vid ansökningstidpunkten ha avlagt minst 20 sp allmän pedagogik eller 20 sp vuxenpedagogik.

Delkurser

5 sp

Tidpunkt:
6-8/6 2018 kl 9-16, 9-16, 9-12

Plats: Skolgatan 9, Hangö

Kursledare: PeD Siv Saarukka

Målsättningar och innehåll:
Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället. 

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande
- ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
- ha insikter i den pedagogiska sociologins frågeställningar
- visa på en förmåga att diskutera den pedagogiska sociologins frågeställningar


Examinationsformer: Essä eller enligt föreläsarens direktiv

Litteratur:

Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos

Berger, P. (2011). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. 2011 el. tidigare. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. & Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. New York: Routledge. 

Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts. 

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt:
11-13/6 2018 kl 13-16, 9-16, 9-16

Plats: Skolgatan 9, Hangö
Kursledare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund


Målsättningar och innehåll:
Kursen presenterar ett historiskt perspektiv på pedagogikens utveckling och beskriver den systematiska pedagogikens delområden samt grunder inom vetenskapsteori. I kursen ingår läsning, samt diskussion och analys av aktuella texter inom pedagogisk forskning. 

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studeranden
1) Kunna beskriva pedagogikens delområden och grunddragen i pedagogikens utveckling
2) Kunna förklara och förstå pedagogikens grundbegrepp
3) Uppvisa en förståelse för samverkan mellan pedagogisk teori och praktik 

Examinationsformer: Skriftlig tentamen och uppsats 

Litteratur:

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2000). Johdatus kasvatustieteisiin. Helsinki: WSOY. 

Bjurwill, C. (1998). Reflektionens praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts. 

Uljens, M. (1998). Allmän pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

5 sp

Tidpunkt:
8-9/9 (lö-sö) 2018 kl 9-12, 10-15 (vid behov 10-17) 
22-23/9 (lö-sö) 2018 kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: PeM Amy Rönnberg

Målsättningar och innehåll: Kursen syftar till att introducera hur insikt i psykologisk teori underlättar förståelse av pedagogiska processer. Fokuseringen ligger på individens lärande och identitet.

Lärandemål: Efter genomgången kurs skall studerande kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande och identitet.

Litteratur:

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Kaufman, G. & Kaufman, A . (2010). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur.

Sandvik , M. (2009). Jag har hittat mig själv och barnen. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Annat kursmaterial: Vetenskapliga artiklar

 

 

5 sp

Tidpunkt: 

29-30/9 (lö-sö) kl 9-14, 10-15 
13-14/10 (lö-sö) kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: FM Siv Saaukka


Målsättningar och innehåll:

Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån ett historiskt och ideologiskt perspektiv samt ett samtidsorienterat policy-perspektiv på bildning och utbildning. Ur filosofiskt pedagogiskt perspektiv studeras hur ideologier upprätthålls och förändras och hur de påverkar utbildningen. För att konkretisera detta analyseras policy och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling i relation till pedagogisk teori. 


Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska de studerande ha en grundläggande insikter för hur olika styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i finländskt och internationellt perspektiv.

Examinationsform: Enligt föreläsarens direktiv
 

Litteratur: 

Sahlberg, P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur. Samma bok finns också i engelsk version: Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland? New York: Teachers College Press. 

Simola, H. (2015). The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. New York: Routledge. 

Uljens, M. & Nyman, C. (2013). Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership. Dordrecht: Springer. 

Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar och artiklar enligt lärarens anvisningar

5 sp

Tidpunkt: 

27-28/10 (lö-sö) kl 9-14, 10-15
10-11/11 (lö-sö) kl 9-14, 10-15

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare: FM Siv Saarukka


Målsättningar och innehåll: 

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. 

Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan privata organisationer (organisationsteori) och offentliga institutioner (institutionalism). 


Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och –modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv.


Litteratur:

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska. 

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2004). Nya perspektiv på organisation och ledarskap . Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Stockholm: Liber. E-bok 2012. 

Annat kursmaterial: Böcker och artiklar enligt lärarens anvisningar