5 sp

Introduktion till brottsförebyggande

 

Tidpunkt: 15-17/6

15/6 kl 9-16, 1,5 timmes lunchpaus

16/6 kl 9-16, 1,5 timmes lunchpaus

17/6 kl 9-15, lunchpaus enligt överenskommelse på kursplatsen

Lärare:
FM, kriminolog Maria Normann
FM, kriminolog Minni Peltonen

 

Introduktion till brottsförebyggande (5 sp)
Examinatorer : fil.mag. Maria Normann, fil.mag Minni Peltonen
Kursnamn på engelska: Introduction to crime prevention
Omfattning i poäng: 5
Undervisningsspråk: Svenska.
Förkunskaper krävs: Nej.

 

Målsättningar och innehåll:

Kursens målsättning är att presentera en introduktion till det brottsförebyggande fältet. Kursens fokus ligger på förebyggande av brott, skador av brott och rädsla för brott.

Kursen utgår från de klassiska preventionsnivåerna och preventionstyperna för att förebygga brott och antisocialt beteende. Under kursen studeras grundläggande teorier inom socialt och situationellt förebyggande.
Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningen av förebyggande teori. Avslutningsvis bekantar sig kursdeltagarna med den vanligaste kritiken mot förebyggande insatser samt frågeställningar kring utvärdering av brottsförebyggande verksamhet.

Kursen har ett praktiskt grepp och kopplar till aktuella förebyggande åtgärder och frågeställningar. Under kursen görs en fältstudie för att åskådliggöra förebyggandets vardaglighet och hur teori omsätts i praktik.

 

Lärandemål:

Efter avlagd kurs ska kursdeltagaren

● käna till grundlägande brottspreventiva teorier, säskilt socialt och situationellt föebyggande
● ha kunskap om grundlägande preventionstyper och preventionsnivår
● kunna identifiera och motivera en brottsföebyggande ågäd utgånde frå de vanligaste brottspreventiva teorierna
● käna till hur brottsföebyggande verksamhet kan utväderas
● Kunna granska brottsföebyggande verksamhet kritiskt

 

Undervisningsformer: Föreläsningar, grupp- och diskussionsuppgifter, fältstudie
Examinationsformer: Hemtentamen
Målgrupp: Ämnesstudier (delområde), vuxenstuderande och övriga intresserade.
Kursen är ämneskurs i sociologi.
Kan avläggas endast som läskurs: Nej

Arbetsformer
● Föeläningar (á45 min) och öningar: 17h
● Sjävstudier: 100h
● Hemtentamen: 13h (uppskattning)
Totalt: 130h

 

Kurslitteratur

BRÅ, 2009. Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling.
https://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980001575/1371914736934/2009_orsaker_till_brott_bland_unga.pdf

Felson, M. och Eckert M., 2015. Crime and everyday life. SAGE Publications. Valda delar.

Flyghed, J., 2007. Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande?. Svensk Jurist Tidning, årg. 92, nr.1.

Sandberg, B., 2008. Perspektiv på utvärdering. I: Roxell, J. och Tiby, E. (Red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Studentlitteratur

Sarnecki, J., 2015. Introduktion till kriminologi, del II: Straff och prevention. Studentlitteratur. Kapitel 9-16

Tham, H., 2007. Tidiga ingripanden som kriminalpolitisk strategi. I: Estrada, F. och Flyghed, J. (red). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Studentlitteratur.