25 sp (2017-18)

Delkurser 2017-18 i Hangö och Helsingfors:

Hälsokunskap (25 sp) 2017-18 är inhiberad på grund för få anmälningar!

Beklagande hälsningar,
Fredrik Åberg
rektor

 

 

Introduktion till hälsovetenskaper (5 sp), 13-14/6 och 19/8
Personlig hälsa (5 sp), 1-2/9 och 17-18/11
Kost och hälsa (5 sp), 12-13/1 och 26-27/1 2018
Hälsokunskap (5 sp), 13-14/4 och 27-28/4 2018
Motion och hälsa (5 sp), sommaren 2018

Efter detta planeras samma studiehelhet ännu 2 ggr under åren 2018-19 och 2019-20 på samma orter.
Man kan avlägga delkurserna i den ordning man själv önskar. Introduktionskursen rekommenderas som första kurs.

 

Introduktion till hälsovetenskaper (5 sp)

 

Tidpunkt

13-14/6 2017, kl 9-16, 9-16
Plats: Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

19/8 2017, 10.30-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare
HVD Eivor Wallinvirta

 

Målsättningar och innehåll
Syftet är att studerande har grundläggande insikter om hälsovetenskap som disciplin, forskningsintresse samt metoder.
Studerande känner till hälsovetenskapens gestaltning i olika kontext.

Lärandemål
Efter avlagd kurs kan studerande redogöra för centrala hälsovetenskapliga begrepp, samt beskriva hur de gestaltas i olika kontextuella sammanhang.
Studerande känner till begrepp, teorier och metoder karaktäristiska för vårdvetenskapen.
Studerande kan beskriva den ontologiska hälsan, hälsans idé och praxis.
Studerande kan igenkänna hälsoresurser och gestalta kliniska bilder, samt identifiera hälsans rörelse i olika kontext.

Allmänfärdigheter
Utveckla förmågan att beskriva begrepp i olika vårdande sammanhang.

Litteratur
Eriksson, K. . Hälsans idé. 2000. Almqvist & Wiksell.
Medin, J. & Alexandersson, K. . Begreppen hälsa och hälsofrämjande i en litteraturstudie. . 2001. Studentlitteratur.
Wiklund, L. . Vårdvetenskap i klinisk praxis . 2003. Natur och kultur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. red. . Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik . 2012. Studentlitteratur.
Wärnå-Furus kapitel (kap. 12, s 199-214). Wärnå-Furu, C. . Hälsans praxis i liv och arbete. 2014. Liber.
Arman, Dahlberg, Ekebergh. Teoretiska grunder för vårdande. 2015. Liber. Kap 1-2

Annat kursmaterial
Aktuell forskning och artikelsamling.

 

 

Personlig hälsa (5 sp)


Tidpunkt
1-2/9 2017, kl 18-21, 9-15
17-18/11 2017, kl 18-21, 9-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare
HVM Carina Nordman-Byskata

 

Målsättningar och innehåll
Att ge insyn i människans hälsa och hälsofrämjande, nå förståelse för den egna hälsan och vad man kan göra för den.
Kursen omfattar en humanistisk människosyn, en helhetssyn på människan som unik, värdig och en enhet bestående av kropp, själ och ande.
Att ge vidgad förståelse av sig själv, ökad självinsikt samt förståelse för den egna synen på hälsa och egen hälsa.
Personlig hygien, näring, motion, vila, sömn, bejakande av andlig hälsa.
Samhällskrav, stress, internet och sociala medier - inverkan på hälsa.
Livsstilens betydelse för hälsa: prioriteringar och egna val: personliga gränser, att aktivt välja för att bevara hälsan genom att samtidigt återuppbygga livsmening och kraft.

Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studerande:

-kunna redogöra för en humanistisk människosyn och synen på människan som en enhet bestående av kropp, själ och ande

-kunna beskriva hälsa som en form av människan, där hälsa innebär enhet, genom sundhet, friskhet och välbefinnande

-kunna gestalta den egna synen på hälsan och nå förståelse för den egna hälsan, samt hälsomotiv och kraftkällor.

-kunna redogöra för vad man kan göra för sin egen hälsa: i förhållande till personlig hygien, näring, motion, vila, sömn, rekreation eller kulturella erfarenheter samt bejakande av den andliga dimensionen.

-känna till hur samhällskrav, grupptryck, stress och sociala medier kan inverka på hälsan.

-kunna redogöra för livsstilens inverkan på hälsan och hur man själv genom prioriteringar kan skapa egna gränser genom aktiva val.

Allmänfärdigheter
Utveckla förmåga till självinsikt och ökad självkännedom samt kritisk utvärderingsförmåga och självreflektion i förhållande till det egna jaget, de egna livsvillkoren, existensen och samhället.

Litteratur
Eriksson, K. . Hälsans idé. 1996. Almqvist & Wiksell.
Hallberg, L. (red.) . Hälsa och livsstil. 2010. Studentlitteratur.
Johansson, U . Näring och hälsa. 2013. Studentlitteratur, Lund.
Rössner, S. Levnadsvanor. 2014. Studentlitteratur, Lund.
Berggren T. Weman-Josefsson K. Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. 2013. Studentlitteratur, Lund.
Dingwall, L. . Patientens personliga hygien. . 2014. Studentlitteratur, Lund.

Tentamensrätt uppnås Minst 70 % närvaro vid ledd undervisning.

 

 

Kost och hälsa I (5 sp)

 

Tidpunkt
12-13/1 2018, kl 18-21, 9-15
26-27/1 2018, kl 18-21, 9-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare
HVM Carina Nordman-Byskata

 

Målsättningar och innehåll

Lärandemål
Vid slutbedömning av kursen ska studerande kunna:

- redogöra för näringsämnena och deras uppgifti kroppen utgående från aktuell och tillförlitlig litteratur.

- reflektera kring kostmodeller.

- analysera energiinnehållet i olika livsmedel och näringsberäkna måltider.

- rapportera näringsstatusen hos finländare utgående från aktuella vetenskapliga källor.

- redogöra för faktorer som påverkar näringsbehovet i olika grupper.

- sammanfatta vad ämnesområdet inbegriper i läroämnet huslig ekonomi.

 

Allmänfärdigheter

Litteratur Helldán, A., Raulio, S., Kosola, M., Tapanainen, H., Ovaskainen, M-L, & Virtanen, S. . Finravinto 2012 ?tutkimus. The National FINDIET 2012 Survey.  2013. Tillgänglig: www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110839/THL_RAP2013_016_% 26sliitteet.pdf?sequence=1

Institutet för hälsa och välfärd. Fineli ® - Livsmedelsdatabas. 2013. Tillgänglig: www.fineli.fi/index.php?lang=sv

Statens näringsdelegation. Rekommendationer för skolbespisningen. . 2008.

Tillgänglig: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_swe_2.pdf

Johansson, U. & Blücher, A.. Näring och hälsa. 2014. Studentlitteratur. Nord. Nutrition Recommendations. Integrating nutrition and physical activity 2012.. 2014. Tillgänglig: http://norden.divaportal. org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

Annat kursmaterial
Artiklar och övrig kurslitteratur enligt kurshållarens anvisningar

Tentamensrätt uppnås minst 75 %

 

 

Hälsokunskap (5 sp)

 

Tidpunkt
13-14/4 2018, kl 18-21, 9-15
27-28/4 2018, kl 18-21, 9-15
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Föreläsare
Universitetslärare Anna Forsman, DrPH

 

Målsättningar och innehåll
Att ge de teoretiska grunderna i hälsokunskap och en första inblick i det praktiska arbetet inom skolämnet.
Att studera och diskutera begreppet hälsa ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.
Att definiera och reflektera kring begreppen folkhälsa, hälsokunskap, hälsofostran, hälsoupplysning och hälsofrämjande, samt få fördjupad kunskap om olika centrala hälsoteorier.


Lärandemål
Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagarna:
Kunna redogöra för och diskutera begreppet hälsa ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.
Kunna redogöra för och tillämpa hälsorelaterade begrepp och koncept som är relevanta för hälsokunskap.
Känna till nyckellitteratur inom hälsoområdet, samt kunna kritiskt utvärdera och nyanserat föra en diskussion kring denna litteratur.

Allmänfärdigheter
Färdigheter så som analytiskt tänkande, nyanserad och reflektiv diskussionsförmåga.

Litteratur
Bengt Brülde; Per-Anders Tengland. Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning. 2003. Studentlitteratur.
Vilhelmsson A. . Från pest och kolera till nutida pandemihot. Med en introduktion till folkhälsovetenskap. 2011. Studentlitteratur.
Pellmer, K., Wramner, B., Wramner, H.. Grundläggande folkhälsovetenskap. upplaga 3 / 2012. Liber.
Eriksson, M.. Salutogenes. 2015. Liber.

Annat kursmaterial
Annat material enligt föreläsarens instruktioner.

 

 

Motion och hälsa (5 sp)

 

Tidpunkt och plats
juni 2018 i Hangö

Föreläsare
HVL Camilla Wikström-Grotell


Målsättningar och innehåll
Studerande får en grundläggande förståelse om fysisk aktivitet och hälsa. Centrala begrepp problematiseras och diskuteras med utgångspunkt från perspektiven motion och hälsa. Vidare behandlas grundprinciper för epidemiologin kring fysisk aktivitet och stilla sittande, betydelsen av fysisk aktivitet och strategier för att främja fysisk aktivitet på individ och samhällsnivå. Vidare belyses mätning och utvärdering av fysisk aktivitet och kondition samt bakrunden och innehållet i olika rekommendationer för fysisk aktivitet.

Lärandemål
Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:

- beskriva och utvärdera fysisk aktivitet och stilla sittande i olika befolkningsgrupper

- redogöra för betydelsen av fysik aktivitet för hälsan i olika situationer

- förstå och konkretisera rekommendationer för fysisk aktivitet i olika befolkningsgrupper

- kunna definiera och förstå strategier för främjande av fysisk aktivitet

- förstå och använda olika sätt att mäta fysisk aktivitet, stilla sittande och kondition

Allmänfärdigheter
Litteratur
Engström . Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. 2010. Stockholms universitets förlag.
Bouchard, Blair & William Haskell. Physical Activity and Health. 2012.

Annat kursmaterial
Övrig litteratur enligt kurshållarens anvisningar

Tentamensrätt uppnås minst 75 %