5 sp

Tidpunkt:
4-6/6 2019,
kl 9-16, 9-16, 9-12

Kursplats:
Skolgatan 9-11, (Hangö gymnasium) Hangö

Kursledare:
PeM Tom Nykvist

 

Målsättning och innehåll

Syfte är att få en fördjupad förståelse för hur barnets helhetsmässiga växande, utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande stöds med hjälp av lek och rörelse. Vidare ska den studerande få fördjupad förståelse för olika rörelseaktiviteter och -färdigheter. Fysisk och motorisk utveckling, lek och rörelse som mål och medel,  läroplanernas innehåll.


Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studeranden kunna

  • redogöra för hur de på ett mångsidigt sätt planerar för lek och rörelse inom förskole- och nybörjarundervisningen med tanke på barnets helhetsmässiga utveckling och lärande

     

Arbetsmetoder

Gruppundervisning (teori och praktik), planering och genomförande av olika aktiviteter, litteraturcirklar och Moodle


Litteraturförslag

Glädje, lek och gemensamma aktiviteter. Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:24.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. (2014). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. (2014). Helsingfors:  Utbildningsstyrelsen.

Rintala, P., Sääkslahti, A. & Iivonen S. (2016). 3-10-vuotiaiden lasten motoriset perustaidot. Liikunta & Tiede 53 (6), 49-55.
Tillgänglig på http://www.lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2016/6/tutkimusartikkelit/3%E2%80%9310-vuotiaiden-la

Sääkslahti, A. (2015). Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Artiklar och annan litteratur enligt kursledarens anvisningar