Genus och kriminologi (5 sp): 10-12/6 2019, kl 9-16, 9-16, 9-12 i Hangö  
Förebygga brott, skador av brott och rädsla för brott (5 sp): 27-28/9 och 8-9/11 2019, kl 18.15-21, 9-15 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Kursena är tyvärr inhiberade på grund av ett för litet studieintresse!

Delkurser

5 sp

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

Tidpunkt:
10-12/6 2019
kl 9-16, 9-16, 9-12

Kursplats:
Skolgatan 9-11 (Hangö gymnasium), Hangö

Kursledare och examinator: Fil.Mag Maria Normann

 


Lärandemål


Kursens syfte är att granska tolkningar av brott, avvikande beteende och utsatthet för brott ur ett genusteoretiskt och intersektionellt perspektiv. Under kursens gång behandlas kriminologisk teori men även praktiska följder av kriminologisk teori och forskning. Särskild vikt läggs vid att förstå hur synen på sexualitet och genus formar handlingar, tolkningar av dem och deras konsekvenser på olika nivåer inom prevention, påföljd, brottsofferhjälp mm.


Efter avlagd kurs

- kan studeranden analysera populärkulturella och mediala beskrivningar av brott ur ett genusteoretiskt perspektiv

- förstår studeranden skillnader och likheter i kvinnors och mäns avvikande och antisociala beteende

- Kan studeranden argumentera för betydelsen av att inkludera ett genus- och intersektionellt perspektiv på klassiska och aktuella kriminologiska frågeställningar

 

Målgrupp:

yrkesverksamma och studerande i socialpsykologi, genus- och statsvetare, juridikstuderande, antropologi, journalistik, socionomer, ungdomsarbete, till och med konstvetare och datanomer och historiker. 
 

 

Examination

Examination för närstudier: Obligatorisk närvaro, gruppuppgifter, hemuppgift

 

Litteratur:


Examinatorn anvisar övrig litteratur vid kursstart.

Valda delar ur

Sarnecki J, 2014. Introduktion till kriminologi Volym 1. Studentlitteratur
Sarnecki J, 2015. Introduktion till kriminologi Volym 2. Studentlitteratur

Barter Christine, McCarry Melanie, Berridge David and Evans Kathy: Partner exploitation and violence in teenage intimate relationships. University of Bristol, 2009. Valda delar.http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/findings/partner_exploitation_and_violence_report_wdf701 29.pdf


Bredström, A: "Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden av 'invandrarkillar' I svensk media" I (red.) de los Reyes, Molina och Mulinari Maktens (o)lika förklädnader.
Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm, Atlas, 2001.


Christie, Nils: ”Det idealiska offret”. I Sahlin, I, Åkerström, Det motspänstiga offret. Lund, Studentlitteratur. 2001.


Lander, Ingrid, Ravn, Signe, Jon, Nina: Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking. Taylor and Francis. 2016

 

5 sp

Kursen är tyvärr inhiberad på grund av ett för litet studieintresse!

 

Tidpunkt:
27-28/9 och 8-9/11 2019
kl 18.15-21, 9-15

Kursplats:
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors, sal 101

Kursledare och examinator: Fil.Mag Maria Normann

Lärandemål:

Kursens syfte är att presentera en översikt över det brottsförebyggande fältet. Målsättningen är att studeranden känner till grundläggande brottsförebyggande begrepp, preventionstyper och preventionsnivåer samt den teoretiska förankringen för olika förebyggande delområden. Fokus ligger på förebyggande av brott, skador av brott och av rädslan för brott. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningenav det teoretiska och begreppsliga. Under kursen tillämpas teori på aktuella förebyggande åtgärder och fenomen.

Efter avlagd kurs

- Kan studeranden identifiera de olika preventionsnivåerna i vardagsnära lösningar, praktiker och projekt

- Kan studeranden med egna ord förklara den samhälleliga betydelsen av att förebygga brott

- Tillämpa teori och kunskap för att skapa en brottsförebyggande idé

Målgrupp:

yrkesverksamma och studerande i socialpsykologi, genus- och statsvetare, juridikstuderande, antropologi, journalistik, socionomer, ungdomsarbete, till och med konstvetare och datanomer och historiker.

Examination

Examination för närstudier: Obligatorisk närvaro, gruppuppgifter, hemuppgift

Litteratur:


Valda delar ur

Sarnecki J, 2014. Introduktion till kriminologi Volym 1. Studentlitteratur

Sarnecki J, 2015. Introduktion till kriminologi Volym 2. Studentlitteratur

Examinatorn anvisar övrig litteratur vid kursstart.