20/30 sp (2018), fortgående arrangemang

Examinator: professor Kaj Björkqvist

Delkurser 2018:
Utmattningssyndrom (5 sp) på G18 i Helsingfors: 9-10/2 och 9-10/3 2018
Ledarskap I-II (5+5 sp) i Hangö: 13-15/6 och 4/8 2018
Organisationspsykologi (5 sp) på G18 i Helsingfors: 23-24/11 och 7-8/12 2018


Delkurs vårterminen 2019:
Arbetsplatsmobbning (5 sp) på G18 i Helsingfors (prel.): 15-16/3 och 12-13/4

 

 

Delkurser

5 sp

(enligt tidigare studiefordringar Burnout-problematik)

 

Tidpunkt
9-10/2 2018, rum 101
9-10/3 2018, rum 101

kl 18.15-21, 9.15-14

Plats G18, Georgsgatan 18 Helsingfors, rum 101

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll
Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas.
Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas.
Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

 

Lärandemål
Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen.
Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter
Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.


Litteratur
Maslach C., & Leiter, M. P. . Sanningen om utbrändhet. 1999 el. senare. Natur och Kultur.
Jones, H. . Handbok i stresshantering. 2001. Richters.

 
 
 

5 + 5 sp

Tidpunkt: 
13-15/6 (on-fr) och
4/8 (lö) 2018

kl 9-16, alla dagar 

Kursplats:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Föreläsare:
PM Janina Björk

 

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.


Litteratur:

För Ledarskap 1:

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

 

För Ledarskap 2:

Sowcik, M., Andenoro, A. C., McNutt, M., & Murphy, S. E. (2015).

Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts, and Emerging Trends. Emerald Group Publishing.

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and practice. Sage publications.

Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

 

Kursledaren har också en sådan princip att man inte måste låna kursböckerna, utan snarare att detta är böckerna en stor del av föreläsningsmaterialet bygger på. Vid uppgifter är även annan vetenskaplig litteratur välkommen.

 

Examination sker genom 4 kortare arbeten per kurs (främst individuella, någon uppgift kan vara i gruppform). 

5 sp

Tidpunkt
23-24/11 och 7-8/12 2018
kl 18-21, 9-15

Plats
G18 (rum 101), Georgsgatan 18, Helsingfors

 

Kursledare
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll Att ge en inblick i organisationspsykologi, framförallt i arbetsplatsers organisation.

Lärandemål Se målsättningarna.

Allmänfärdigheter
Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

 

Litteratur

Granér, R. . Arbetsgruppen: Den professionella gruppens psykologi. 1991. Studentlitteratur.

Granér, R. . Personalgruppens psykologi. 1994. Studentlitteratur .

Jeffmar, C. . Socialpsykologi - människor i samspel. 1987 el .senare. Studentlitteratur. 

5 sp

Tidpunkt:
vårterminen 2019 / prel. (fr-lö) 15-16/3 och 12-13/4 kl 18-21, 9-15

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Mål: Att ge kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas.

Litteratur
I) Leymann, H. (1986). Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
2) Leymann, H. (1992). Från mobbning till utslagning i arbetslivet. Stockholm: Publica.
3) Randall, P. (1998). Adult bullying. Perpetratars and victims. London: Routledge.
Tentamensform Hemtentamen (ca 5 sidor)

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors