20/30 sp (2017-18)

Examinator: professor Kaj Björkqvist

Delkurser 2017-18:
Ledarskap I-II (5+5 sp) i Hangö: 14-16/6 och 8-9/8 2017
Utmattningssyndrom (5 sp) på G18 i Helsingfors: 9-10/2 och 9-10/3 2018


Planerade delkurser 2018-19:
Ledarskap I-II (sommar)
Organisationspsykologi (höst)
Konflikthantering (vår -19)

 

 

Delkurser

5 sp

Tidpunkt
3-4/3 2017 kl 18.15-21, 10.45-15 (rum 101)
24-25/3 kl 18.15-21, 10.45-15 (rum 104)

Plats
G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Kursledare
arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

Målsättningar och innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen. Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Litteratur 

Van Slyke, E. J. (1999) Listening to conflict: Finding constructive solutions to workplace disputes. Amacom.

Potter-Efron, R. T. (1998) . Working anger: Preventing and resolving conflict on the job. New Harbinger Publ.

5 + 5 sp

Tidpunkt:

14-16/6 2017 kl 9-17
8-9/8 2017 kl 9-17 

Kursort:
Hangö gymnasium, Skolgatan 9-11

Föreläsare:
Leg. psykoterapeut MPF, arbetshandledare Tine Sylvest

Mål Att ge kunskap om ledarskapets psykologi

Undervisningsform:
Teori varvat med praktiska övningar individuellt och i grupp. De praktiska övningar är integrerade i undervisningen med syftet att åskådliggöra teorin och hjälpa deltagarnas förståelse av hur den kan användas i praktiken ("det verkliga livet") 
 
Närvaroplikt: minst 80 %, annars icke godkänt.

Under tiden mellan juni- och augustigången gör deltagarna ett arbete relaterat till innehållet i undervisningen i juni, vilket redovisas i augusti. (Muntligt eller skriftligt).
Härutöver inlämnas en kort uppsats efter givet ämne.

Litteratur
Lars Johan Clemedsen: Psykodynamiska perspektiv på ledarskap
Maria Bergengren: Organisation och ledarskap, sid 125-151
John Whitmore: Ny coaching för bättre resultat

Handouts

Frivillig litteratur:
C. Hornstup, J. Loehr Petersen; A. Vinther-Jensen m.fl.: Systemisk ledelse

5 sp

Tidpunkt: Obs! ny starttidpunkt!
1-2/9 2017 kl 18.15-21, 9.15-14
8-9/9 2017 kl 18.15-21, 9.15-14

 
Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Mål: Att ge kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur sådan kan motverkas.

Litteratur
I) Leymann, H. (1986). Vuxenmobbning. Om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
2) Leymann, H. (1992). Från mobbning till utslagning i arbetslivet. Stockholm: Publica.
3) Randall, P. (1998). Adult bullying. Perpetratars and victims. London: Routledge.
Tentamensform Hemtentamen (ca 5 sidor)

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

5 sp

(enligt tidigare studiefordringar Burnout-problematik)

 

Tidpunkt
9-10/2 2018, rum 101
9-10/3 2018, rum 101

kl 18.15-21, 9.15-14

Plats G18, Georgsgatan 18 Helsingfors, rum 101

Föreläsare Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

Målsättningar och innehåll
Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas.
Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas.
Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

 

Lärandemål
Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen.
Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter
Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.


Litteratur
Maslach C., & Leiter, M. P. . Sanningen om utbrändhet. 1999 el. senare. Natur och Kultur.
Jones, H. . Handbok i stresshantering. 2001. Richters.